Primaria Sipote

A+ R A-

Compartimentul Stare Civila

 

1. Înregistrarea nasterilor

Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de:
- 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
- 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat înauntrul termenului de 15 zile.

Acte necesare pentru înregistrarea nasterilor:

• certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de înregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
• actele de identitate ale parintilor (original si copie);
• certificatul de casatorie al parintilor copilului daca acestia sunt casatoriti (original si copie);
• certificatul de nastere si actul de identitate al mamei (original si copie), daca aceasta nu este casatorita;
• daca parintii au nume de familie diferit, sau nu sunt casatoriti, înregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti în fata ofiterului de stare civila, din care sa rezulte numele de familie;
• hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii nasterii (numele de familie si prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora).
În cazul în care exista neconcordanta între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, înregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise semnata de ambii parinti din care rezulta prenumele copilului, data în fata ofiterului de stare civila.
Daca parintii nu se înteleg cu privire la numele si prenumele copilului acestea se stabilesc prin dispozitia primarului localitatii unde urmeaza a se înregistra nasterea.
Daca declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar nu mai târziu de un an de la data nasterii, înregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului, data pe declaratia scrisa. În cuprinsul declaratiei se va mentiona motivul întârzierii.
Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii (numele de familie si prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora).
Nedeclararea nasterii în termenele prevazute de lege, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 150 lei.2. Întocmirea actului de nastere în urma adoptiei
Pentru înregistrarea actului de nastere ca urmare a adoptiei solicitarea se face la primaria locului de domiciliu al celui adoptat.

Acte necesare:
• sentinta judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, definitiva si irevocabila, conforma cu originalul, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii nasterii (numele de familie si prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora);
• actul de identitate al celui care adopta (original si copie);
• certificatul de nastere al celui adoptat, în original;
• în cazul în care este o adoptie internationala, pe lânga actele solicitate mai sus, daca înregistrarea adoptiei nu se efectueaza de catre adoptatori, persoana care îi reprezinta va avea asupra sa o procura speciala, autentificata de catre un notar public din care sa reiasa ca este mandatata pentru înregistrarea adoptiei si ridicarea noului certificat de nastere.
• anularea sau desfacerea adoptiei dispuse prin hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila se înscrie prin mentiune.
În cazul adoptiilor încuviintate în strainatate privind persoane ale caror acte de nastere si, dupa caz, de casatorie sunt înregistrate în România, se înscriu numai prin mentiune, daca la data încuviintarii adoptiei nu aveau cetatenia româna, dupa recunoasterea lor pe teritoriul României de catre tribunalul competent.
În caz contrar, adoptia se înscrie întocmindu-se un nou act de nastere, dupa recunoasterea hotarârii straine, la Serviciul de stare civila la Primariei Sectorului 1 Bucuresti.
Pentru ambele situatii mentionate mai sus, recunoasterea la tribunalul competent din România nu este necesara daca statul emitent este membru al Uniunii Europene.

3. Acte necesare pentru încheierea casatoriei

Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, în scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei. Daca ambii viitori soti sunt cetateni straini sau cetateni români cu domiciliul în strainatate, declaratia de casatorie se poate face la primaria localitatii în care acestia se afla temporar.
Casatoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost facuta declaratia de casatorie, cât si ziua în care se oficiaza casatoria. Termenul de 10 zile se socoteste de la data când s-a primit declaratia la primaria unde urmeaza a se încheia casatoria.
Pentru cazuri bine justificate, casatoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori dupa expirarea termenului legal, dar numai pâna la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.

O data cu declaratia de casatorie, viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
a) actul de identitate, în original si în copie (trebuie sa aiba termen de valabilitate neexpirat, atât la depunerea actelor cât si la încheierea casatoriei).
Pentru cetatenii straini si cetatenii români cu domiciliul în strainatate, se vor prezenta pasapoarte în original si copie cu termen de valabilitate atât la depunerea dosarului cât si la încheierea casatoriei.
b) certificatul de nastere, în original si în copie;
c) certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
d) acte, în original si în copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul. Aceste acte pot fi:
a. certificatul de deces al fostului sot;
b. certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
c. în CAZ DE DIVORT: Daca divortul s-a pronuntat în România, se va depune sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila;
d. în cazul în care divortul s-a pronuntat de o instanta straina se vor depune mai întâi, actele pentru înscrierea mentiunii de divort pe actul de casatorie anterior .
e) în cazul cetateanului strain, dovada privind îndeplinirea conditiilor de fond cerute de legea sa nationala, pentru încheierea casatoriei în România. Aceasta poate fi:
1. dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care sa rezulte ca îndeplineste conditiile de fond, cerute de legea sa nationala, pentru încheierea casatoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 34 alin 1 din Legea nr. 119/1996, republicata coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;
2. cetatenii statelor cu care România a încheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica în materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata în România fac dovada îndeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru încheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie.
Documentele prevazute la pct. 1 si 2 trebuie sa fie însotite, obligatoriu, de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile necesare încheierii casatoriei în România.
IMPORTANT: Lipsa dovezii constituie atât o conditie de fond, cât si un impediment la încheierea casatoriei, care poate atrage dupa sine nulitatea casatoriei.


FOARTE IMPORTANT:
Pentru cetatenii straini, certificatele de nastere originale, actele din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, traducerile autentificate ale acestora, vor contine în mod obligatoriu apostila conform Conventiei de la Haga sau vor fi supralegalizate ( daca statul emitent nu este semnatar al Conventiei de la Haga).

ATENTIE:
a) Daca statul emitent este semnatar al Conventiei de la Haga, în mod obligatoriu actele emise si prezentate în vederea casatoriei trebuie sa contina apostila conform Conventiei. (STATELE SEMNATARE ALE CONVENTIEI DE LA HAGA)
b) Daca actul provine din tarile cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE si CONVENTII bilaterale care prevad SCUTIREA de SUPRALEGALIZARE sau APOSTILARE actele sunt scutite de apostilare sau supralegalizare; Aceste state sunt: Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Democrata Coreea, Croatia, Cuba, Republica Franceza, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Populara Mongola, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara, Ucraina.
c) Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE procedura care consta în:
1) vizarea documentului de autoritatea competenta a statului de provenienta,
2) supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si
3) supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României.


4. Acte necesare la înregistrarea deceselor:

• declaratia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetarii din viata a persoanei. În acest termen sunt cuprinse atât ziua decesului cât si ziua declararii acestuia; Dupa expirarea celor 3 zile înregistrarea decesului se face în mod obligatoriu cu aprobarea Parchetului.
• daca decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si în cazul gasirii unui cadavru, declararea se va face în termen de 48 de ore din momentul decesului sau gasirii cadavrului, cu aprobarea Parchetului;
• odata cu declararea decesului declarantul va depune urmatoarele acte:
- certificatul medical constatator al decesului întocmit si semnat de catre medicul sau cadrul medical sanitar care a facut constatarea, în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
- actul de identitate al celui decedat;
- actul de identitate al declarantului;
- certificatul de nastere si casatorie (dupa caz) al decedatului;
- livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare;
• dupa întocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza adeverinta de înhumare sau incinerare a cadavrului;
• înhumarea sau incinerarea unui cetatean român, al carui deces a survenit în strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de primaria în a carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca înhumarea sau incinerarea;
• daca decesul cetateanului român s-a înregistrat la autoritatile locale din strainatate sau la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al României, adeverinta de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una din aceste autoritati care va contine, în mod obligatoriu apostila conform Conventiei de la Haga sau supralegalizarea, dupa caz;
• daca decesul nu a fost înregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinta de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;
• întocmirea actului de deces, în baza unei hotarâri judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice locale de la:
- locul de nastere al celui declarat mort;
- domiciliul celui declarat mort, în cazul în care actul de nastere a fost întocmit la autoritatile locale din strainatate;
- domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, în situatia în care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
Eliberarea certificatului de deces se face oricarei persoane îndreptatite (rude pâna la gradul IV, reprezentanti legali, mostenitori testamentari, întretinatori) în baza documentelor justificative si a declaratiei pe proprie raspundere.
Nedeclararea decesului în termenele prevazute de lege, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 150 lei.

5. DIVORTURI

Începând cu data de 25 decembrie 2010, au devenit aplicabile dispozitiile art.II din Legea nr.202/2010 privind divortul prin acordul sotilor.

Ofiterul de stare civila constata desfacerera casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Cererea de divort pe cale administrativa se se face în scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, în fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are în pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

Acte necesare pentru depunererea cererii de divort:
- actele de identitate ale sotilor, în original si copie;
- certificate de nastere ale sotilor, în original si copie;
- certificatul de casatorie în original si copie;
- declaratie data în fata ofiterului de stare civila, în situatia în care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu cu domiciliul sau resedinta sotilor înscrisa în actele de identitate.
Cererea se înregistreaza si se acorda un termen de 30 zile pentru eventuala retragere a cererii de divort. Prin HCL nr.5/11.01.20100 s-a stabilit taxa speciala pentru divortul prin acordul partilor în cuantum de 700 lei.

6. Acte necesare pentru TRANSCRIEREA CERTIFCATELOR DE CASATORIE

• Actul de identitate (buletin, carte de identitate, adeverinata de identitate provizorie) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;
• Certificatul ori extrasul de casatorie in original eliberat de autoritatile straine, care sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, daca tara emitenta este semnatara a conventiei; In cazul în care tara emitenta nu este semnatara a Conventiei de la Haga sau a unei conventii bilaterale cu România certificatul ori extrasul trebuie sa fie supralegalizat de Ambasada Romîniei din tara respectiva.
• O fotocopie sau xerocopie legalizata a certificatului sau extrasului;
• Traducerea in limba romana autentificata de oficiul consular roman, un notar public din România sau un notar public din strainatate, caz în care va contine apostila conform conventiei de la Haga, sau supralegalizare, dupa caz;
• Copie dupa certificatele de nastere ale sotilor.
• Declaratie din partea sotului cetatean român sau a ambilor soti daca sunt cetateni români, autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman, din care sa rezulte numele pe care s-au învoit sa-l poarte in timpul casatoriei.
Dovada privind ultimul domiciliu din România pentru cetatenii români care nu pot face dovada domiciliului din tara, ea poate fi obtinuta de la Serviciul de evidenta a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu.
In situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.
• taxa de timbru extrajudiciar, conform legii.

NOTA ! Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu pentru transcriere in registrale de stare civila roamne, in termen de 6 luni constituie contraventii la regimul actelor de stare civila si se sanctioneaza cu amenda între 100 si 200 lei.

FOARTE IMPORTANT:
a. Daca statul emitent este semnatar al Conventiei de la Haga: (Africa de Sud, Republica Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Rpublica Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Bosnia-Hertegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Populara Chineza (Hong Kong), Republica Populara Chineza (Macao), Republica Cipru, Columbia, Croatia, Dominica, Ecuador, Confederatia Elvetiana, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Franceza, Republica Elena (Grecia), Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel, Republica Italiana, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia, Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Republica Panama, Republica Polona, Republica Portugheza, România, Federatia Rusa, Serbia si Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St. Incent si Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia, S.U.A., Ucraina, Venezuela) în mod obligatoriu certificatul ori extras trebuie sa contina apostila conform Conventiei.

b. Daca actul provine din tarile cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE SI CONVENTII bilaterale care prevad SCUTIREA de SUPRALEGALIZARE sau APOSTILARE (Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Democrata Coreea, Croatia, Cuba, Republica Franceza, Republica Moldova, Republica Populara Mongola, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara, Ucraina) este scutit de apostilare sau supralegalizare;

c. Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României.)


7. Acte necesare pentru TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE DECES


• Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinata de identitate provizorie ) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;
• Certificatul ori extrasul de deces in original eliberat de autoritatile straine, care sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, daca tara emitenta este semnatara a conventiei; In cazul în care tara emitenta nu este semnatara aConventiei de la Haga sau a unei conventii bilaterale cu România certificatul ori extrasul trebuie sa fie supralegalizat de Ambasada Romîniei din tara respectiva.
• O fotocopie sau xerocopie legalizata a certificatului sau extrasului;
• Traducerea in limba romana autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman;
• Copia actului de identitate al decedatului, daca exista.
• Copie dupa certificatul de nastere al decedatului, sau de casatorie, dupa caz.
In situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.
• taxa de timbru extrajudiciar, conform legii

NOTA ! Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu pentru transcriere in registrale de stare civila roamne, in termen de 6 luni constituie contraventii la regimul actelor de stare civila si se sanctioneaza cu amenda între 100 si 200 lei.

FOARTE IMPORTANT:
a. Daca statul emitent este semnatar al Conventiei de la Haga, în mod obligatoriu certificatul ori extras trebuie sa contina apostila conform Conventiei. Statele semnatare sunt: Africa de Sud, Republica Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Rpublica Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Bosnia-Hertegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Populara Chineza (Hong Kong), Republica Populara Chineza (Macao), Republica Cipru, Columbia, Croatia, Dominica, Ecuador, Confederatia Elvetiana, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Franceza, Republica Elena (Grecia), Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel, Republica Italiana, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia, Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Republica Panama, Republica Polona, Republica Portugheza, România, Federatia Rusa, Serbia si Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St. Incent si Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia, S.U.A., Ucraina, Venezuela.

b. Daca actul provine din tarile cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE SI CONVENTII bilaterale care prevad SCUTIREA de SUPRALEGALIZARE sau APOSTILARE (Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Democrata Coreea, Croatia, Cuba, Republica Franceza, Republica Moldova, Republica Populara Mongola, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara, Ucraina) este scutit de apostilare sau supralegalizare;

c. Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României).


8. Acte necesare pentru TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NASTERE

Actele de stare civila ale cetatenilor români întocmite în strainatate, la autoritatile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civila române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila

1. Cererea de transcriere se depune la domiciliul solicitantului, direct, prin împuternicit cu procura speciala sau împuternicire avocatiala.

Pentru cetatenii români cu domiciliu în strainatate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în tara, iar daca nu au avut vreodata domiciliu în România, la Primaria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

Pentru minorii care au împlinit 14 ani cererea se face în nume propriu, asistat de unul dintre parinti, sau, dupa caz, de tutore. In cazul în care parintii au domicilii diferite, primaria competenta privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare dintre cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai caror parinti au domiciliul în strainatate, cererea de transcriere a certificatelor de nastere se va depune la primaria ultimului domiciliu avut de parinti in Romania, iar in cazul in care parintii au avut domicilii diferite, cererea se depune la ultimul domiciliu al unuia dintre acestia.

Pentru cetatenii români de peste 18 ani cu domiciliul în strainatate, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în tara, iar daca nu au avut domiciliul în România. Primarului Sectorului 1 a municipiului Bucuresti.

2. Actul de identitate în original si xerocopie (buletin, carte de identitate, adeverinta de identitate provizorie) pentru cetatenii români cu domiciliul în tara si pasaportul pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate;

3. Adeverinta din care sa rezulte ultimul domiciliu avut în tara, eliberata de serviciul de evidenta a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu din tara, pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate, necesara în vederea stabilirii cu exactitate a primariei competente sa primeasca cererea.

4. Certificatul ori extrasul original de nastere care sa contina APOSTILA conform Conventiei de la Haga din 1961, sau supralegalizarea Ambasadei României din tara respectiva;

5. Traducere autentificata în limba româna a certificatului sau extrasului de nastere, autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman, în aceleasi conditii de apostilare;

6. Fotocopie (xerocopie) a certificatului sau extrasului de nastere emis de autoritatile straine.

7. PROCURA SPECIALA (cu specificarea: PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE NASTERE SI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC) în original si traducerea în limba româna, autentificata de un notar public sau de oficiul consular român, în aceleasi conditii de apostilare;

8. Taxa extrajudiciara de timbru, conform legii,

9. Copie xerox dupa certificatele de nastere ale parintilor si dupa certificatul de casatorie, dupa caz,

10. Declaratie autentificata de oficiul consular român sau de un notar public, cu apostila conform Conventiei de la Haga, din partea parintelui care solicita transcrierea, din care sa rezulte ca dupa transcrierea certificatului de nastere al copilului, acesta va fi trecut la domiciliul tatalui, sau al mamei. Parintele care solicita transcrierea direct (nu prin împuternicit) la Primaria de domiciliu, poate da declaratia în fata ofiterului de stare civila.

NOTA ! Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu pentru transcriere in registrale de stare civila roamne, in termen de 6 luni constituie contraventii la regimul actelor de stare civila si se sanctioneaza cu amenda între 100 si 200 lei.

FOARTE IMPORTANT:
a. Daca statul emitent este semnatar al Conventiei de la Haga: (Africa de Sud, Republica Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Rpublica Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Bosnia-Hertegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Populara Chineza (Hong Kong), Republica Populara Chineza (Macao), Republica Cipru, Columbia, Croatia, Dominica, Ecuador, Confederatia Elvetiana, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Franceza, Republica Elena (Grecia), Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel, Republica Italiana, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia, Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Republica Panama, Republica Polona, Republica Portugheza, România, Federatia Rusa, Serbia si Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St. Incent si Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia, S.U.A., Ucraina, Venezuela) în mod obligatoriu certificatul ori extras trebuie sa contina apostila conform Conventiei.

b. Daca actul provine din tarile cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE SI CONVENTII bilaterale care prevad SCUTIREA de SUPRALEGALIZARE sau APOSTILARE (Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Democrata Coreea, Croatia, Cuba, Republica Franceza, Republica Moldova, Republica Populara Mongola, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara, Ucraina) este scutit de apostilare sau supralegalizare;

c. Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României).


9. ELIBERARE DUPLICATE

a) Eliberarea certificatelor de stare civila (duplicat - nastere, casatorie, deces)
• certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale/ imputernicire avocatiala;
• pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
• certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
• certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior),

b) Actele necesare pentru eliberarea certificatelor duplicat:
• cerere tip;
• actul de identitate ( buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara,); pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenii straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de identitate la Serviciul de evidenta a persoanelor de domiciliu sau Serviciul pasapoarte.
• taxa de timbru extrajudiciar, conform legii,
• procura speciala,
PROCURA poate fi intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA se mai poate intocmi si la un notar din tara respectiva, in acest caz este necesar sa fie aplicata Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau supralegaliza dupa caz,
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul celui care mandateaza;
- Numele, prenumele si domiciliul celui care este mandatat;
- obiectul mandatului care trebuie sa fie special (sa se arate actul de stare civila care urmeaza a fi obtinut de mandatar, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul si data incheierii actului respectiv).


c) Acte necesare pentru eliberarea, pe baza de procura, a certificatelor de stare civila
- buletinul de identitate / cartea de identitate al celui mandatat;
- procura in original daca este data la notar in strainatate trebuie sa contina apostila conform conventiei de la Haga, sau sa fie supralegalizata, dupa caz
- traducere in limba romana autentificata de un notar public
- in situatia in care se solicita noul tip de certificat de stare civila, este necesar sa se predea vechiul certificat in vederea anularii.
NOTA: In cazul in care nu se prezinta vechiul certificat, pierderea sau deteriorarea se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 100-200 lei.

d) Eliberarea si actualizarea livretului de familie
• Livretul de familie se elibereaza cu ocazia oficierii casatoriei;
• In cazul familiilor cu domiciliul legal stabilit in comuna Şipote se elibereaza livret de familie la cerere, direct sau prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala, caz in care trebuie sa se prezinte urmatoarele acte:
- actele de identitate in original si copie xerox pentru toti membri familiei;
- certificate de nastere si casatorie in original si copie xerox, pentru membri familiei;
- sentinta de divort in original si copie, dupa caz;
- sentinta de plasament sau incredintare, in original si copie, dupa caz;
- procura speciala / imputernicire avocatiala;
Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de catre serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului care se refera la nasterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.
- taxa de timbru

e) Inregistrarea sentintelor de divort pronuntate in Romania, pe actele de casatorie aflate in arhiva proprie
Cererea se depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala;
Acte necesare:
• actul de identitate al solicitantului;
• cerere tip;
• sentinta civila de divort, ramasa definitiva si irevocabila;
• taxa de timbru , conform legiif) Inregistrarea modificarilor survenite in statutul civil al persoanei (Stabilirea paternitatii,
Incuviintarea purtarii numelui, Contestarea recunosterii paternitatii)

Stabilirea paternitatii
- recunoasterea unui copil in afara casatorie, dupa inregistrarea nasterii, se face prin declaratie scrisa a tatalui, data in fata ofiterului de stare civila, prin inscris autentic sau testament sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Actele necesare sunt :
• cerere tip;
• sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiatia fata de cel de-al doilea parinte;
• certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
• original si copie xerox al actelor de identitate ale parintilor;
• taxa de timbru extrajudiciar, conform legii.

Incuviintarea purtarii numelui.
Actele necesare pentru aceasta sunt :
• Cerere tip;
• Sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a incuviintat purtarea numelui parintelui fata de care s-a stabilit filiatia;
• Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
• original si copie xerox al actelor de identitate ale parintilor;
• taxa de timbru extrajudiciar, conform legii.

Contestarea recunosterii paternitatii
Actele necesare pentru aceasta sunt :
• Cerere tip;
• Sentinta definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoasterea paternitatii;
• Certficatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
• taxa de timbru r, conform legii.

10. SCHIMBARI DE NUME


A. PENTRU CETATENII CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE CARE AU PASAPORTUL STRAIN CU ALT NUME SI/SAU PRENUME si DETIN ACTUL DE SCHIMBARE DIN STRAINATATE exista doua situatii:

a) Pasaport românesc expirat sau lipsa pasaport:
Conditie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila unde se prezinta solicitantul;
Mod de rezolvare : înscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D..

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) în original care sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, sau supralegalizare, dupa caz, si xerocopie ( câte una pentru fiecare certificat de nastere si casatorie, daca este cazul) ;
- Traducere autentificata în limba româna în original si copii xerox ( pentru fiecare certificat)
- In situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.
- Copia xerox a pasaportului strain;
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

b) Pasaport românesc valabil:
Conditie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila unde se prezinta solicitantul;
Mod de rezolvare : înscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) – original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata în limba româna în orginal si xerocopie ( pentru fiecare certificat);
- Copie pasaport românesc;
- Copie pasaport strain;
- Copie certificat de nastere/casatorie.
- Procura speciala ;

Nota: In toate cazurile:
- Daca schimbarea numelui s-a facut prun hotarâre judecatorieasca straina pronuntata în alte state decât cele ale Uniunii europene si în cele cu care România are tratate de asistenta juridica, mai întâi se va face recunoasterea hotarârii straine de catre Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în tara, dupa care se solicita înscrierea meniunii de schimbare a numelui la starea civila competenta.
- Procura poate fi data la un notar public din tara, la oficiul consular român din strainatate sau la un notar din strainatate, caz în care procura trebuie sa contina Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular român din tara respectiva.

B. PENTRU CETATENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE CARE AU PASAPORTUL STRAIN CU ALT NUME SI/SAU PRENUME

Conditie: ultimul domiciliu din România în comuna Şipote ;

Mod de rezolvare: schimbare de nume pe cale administrativa (Ordonanta 41/2003);

Acte necesare:
- Dovada privind ultimul domiciliu din tara prin adeverinta de la Serviciul de evidenta a persoanelor.
- Pasaportul românesc în original si copie xerox, sau în situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.

a) prima etapa: Publicarea în Motorul Oficial;
- Cerere tip vizata de Serviciul de stare civila;
- Copie dupa certificatele de stare si actul de identitate ( dupa caz)
- Chitantele, în original, privind taxa de publicare în Monitorul Oficial si taxa de ziar.
- Procura speciala (xerocopie) ;

b) a doua etapa: Intocmirea dosarului de schimbare a numelui si/sau prenumele
- Cerere tip;
- Copii legalizate dupa certificatele de stare civila ( în functie de solicitare) ;
- Acte doveditoare privind motivul solicitarii;
- Declaratii notariale cu privire la accept ( pentru copiii minori, sau daca solicita schimbarea numelui de familie comun cu al celulalt sot, sau alte cazuri)
- Declaratie notariala prin care se atesta faptul ca nu are datorii fata de statul român;
- Certificat de cazier judiciar.
- Procura speciala ;

Inscrierea mentiunii de divort pronuntat în strainatate

Competenta: Primaria care are in pastrare actul de casatorie pentru care s-a pronuntat divortul in strainatate;

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de divort (din strainatate) în original care sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, sau supralegalizate, dupa caz,
- Copie legalizata de un notar public;
- Traducere autentificata în limba româna în original.
- In situatia în care din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii îl vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere din partea sotilor, din care sa rezulte numele pe care acestia doresc sa-l poarte în urma divortului.
- Sentinta de recunoastere a hotarârii straine pe teritoriul României, (definitiva si irevocabila).
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;


Atentie! Daca hotarârea se refera la statutul civil al cetatenilor statului în care au fost pronuntate sau daca, fiind pronuntate într-un stat tert, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetatenie al fiecarei parti sau au fost pronuntate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene ele SUNT RECUNOSCUTE DE PLIN DREPT ÎN ROMÂNIA.
Cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D – Serviciul Central de Stare Civila, de catre primaria care a primit-o, însotita de actele mentionate mai sus, dupa care se înscrie mentiunea corespunzatoare si se elibereaza noile certificate, dupa caz.

Nota: PROCURA poate fi data la la un notar din strainatate, caz în care procura trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular român din tara respectiva.
PROCURA poate fi întocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din tara în care mandantele îsi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul celui care mandateaza;
- Numele, prenumele si domiciliul celui care este mandatat;
- obiectul mandatului, care trebuie sa fie special (persoana împuternicita îi reprezinta pe solicitanti in vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea mentiunii de divort pe actul de casatorie si/sau de nastere).

Inscrierea mentiunii de casatorie, care s-a desfacut prin divort sau deces si care NU a fost transcrisa în registrele românesti

Competenta: Primaria care are în pastrare actul de nastere.
Cererea de înscriere a mentiunilor se poate face în nume propriu, prin imputernicit cu procura speciala sau împuternicire avocatiala. În procura este necesar sa se faca referire, în mod expres, la faptul ca persoana împuternicita îi reprezinta pe solicitanti atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea mentiunilor, cât si a ridicarii noilor certificate de la oficiile de stare civila unde sunt înregistrate actele de stare civila ale acestora;

Acte necesare:
- Certificatul ori extrasul de casatorie eliberat de autoritatile straine, în original cu apostila conventiei de la Haga, sau supralegalizat, dupa caz;
- Copie legalizata a certificatului ori extrasul de casatorie eliberat de autoritatile straine;
În situatia în care din Certificatul ori extrasul de casatorie nu reiese numele pe care sotii l-au purtat în timpul casatoriei, se vor prezenta declaratii notariale din partea sotului cetaten român sau a ambilor soti, din care sa rezulte numele (fiecarui sot) pe care acestia s-au învoit sa-l poarte în timpul casatoriei (daca este data la un notar public din strainatate, aceasta trebuie sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, sau supralegalizare dupa caz);
- Traducere autentificata în limba româna în original a certificatului ori extrasului de casatorie eliberat de autoritatile straine: Traducerea se va face la un notar public din tara, la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei din tara de resedinta a solicitantului sau la un notar strain, în acest din urma caz trebuind sa fie aplicata apostila conform Conventiei de la Haga, sau supralegalizare, dupa caz;
- Sentinta de divort (din strainatate) în original cu apostila conventiei de la Haga, sau supralegalizata, dupa caz;
- Copie legalizata dupa sentinta de divort originala (din strainatate);
- Traducere autentificata în limba româna în original a sentintei de divort ( traducerea va fi facuta în aceleasi conditii de apostilare ca si cea a certificatului de casatorie);
- În situatia în care din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii îl vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii notariale din partea sotului cetatean român sau a ambilor soti, din care sa rezulte numele fiecaruia, pe care acestia s-au învoit sa-l poarte în urma divortului (daca este data la un notar public din strainatate, aceasta trebuie sa contina apostila conform Conventiei de la Haga sau supralegalizare, dupa caz);

HOTARÂRILE PRONUNTATE ÎNTR-UNUL DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU TARILE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE, ACORDURI SAU CONVENTII BILATERALE DE ASISTENTA JURIDICA ÎN MATERIE CIVILA SAU DE DREPTUL FAMILIEI, vor fi recunoscute de plin drept în România, fara a mai fi necesara recunoasterea acestora de catre tribunalul competent si se vor înscrie în registrele de stare civila NUMAI CU AVIZUL D.E.P.A.B.D.
- Copie a certificatului de nastere;
- Copie a actului de identitate;
- Certificatul de deces (din strainatate) în original cu apostila conventiei de la Haga, sau supralegalizat, dupa caz;
- Copie legalizata dupa certificatul de deces din strainatate;
- Traducere autentificata în limba româna în original a certificatului de deces ( traducerea va fi facuta în aceleasi conditii de apostilare ca si cea a certificatului de deces);
- Copie a certificatului de nastere, românesc;
- Copie a actului de identitate;
a. Tarile membre ale UNIUNII EUROPENE: Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Regatul Finlandei, Republica Franceza, Republica Federala Germania, Republica Elena, Republica Italiana, Irlanda, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Republica Portugheza, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Republica Ceha, România, Bulgaria.
b.Tarile cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE, ACORDURI SI CONVENTII BILATERALE:
Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Democrata Coreea, Croatia, Cuba, Republica Franceza, Republica Moldova, Republica Populara Mongola, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara, Ucraina.
c. Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României.)

Ortografierea in limba materna a numelui de familie si/sau prenumelui
Persoanele al caror nume/prenume a fost inregistrat intr-o alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi, pot cere inscrierea prin mentiune pe aceste acte a numelui de familia ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne, atat la rubrica titular cat si la cele privind pe parintii sai.

Actele necesare sunt :
• actul de identitate; iar pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate: pasaportul românesc sau în situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.
• cerere tip;
• certificatul de nastere / casatorie al solicitantului si certificatele copiilor minori;
• traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui autentificata de catre notarul public sau adeverinta de la institutul de lingvistica, din care sa rezulte traducerea corecta a numelui si/sau prenumelui;
• consimtamantul celuilalt sot data în fata ofiterului de stare civila;
• taxa de timbru extrajudiciar, conform legii.

Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

Pentru a declansa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa:

(a) cererea de publicare in Monitorul Oficial privind intentia de schimbare a numelui si/sau prenumelui se vizeaza de ofiterul de stare civila din cadrul Primariei pe raza careia are domiciliul petentul, dupa care se publica, în extras, în Monitorul oficial al României, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;

(b) Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si însotita de urmatoarele acte:
• Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
• Copii certificate sau legalizate de pe certificatele de stare civila ale celui care solicita schimbarea numelui/prenumelui;
• Consimtamantul celuilalt sot, dat in forma autentica, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei, sau a schimbarii numelui de familie si/sau prenumelui copiilor minori;
• Copia deciziei de aprobare a autoritatii tutelare in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
• Actul de identitate original si copie xerox, iar pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate pasaportul românesc sau în situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.
• Alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale:
1. acte de studii, livret militar, carte de munca pentru cei care si-au insusit numele solicitat in exercitarea profesiei, dar care nu concorda cu numele prevazut in actele de stare civila;
2. sentinta de adoptie pentru petentii car au adoptat copii minori si doresc ca aceasta sa poarte un alt prenume;
3. sentinta de divort pentru cazurile in care solicita schimbarea numelui de familie stabilit în urma divortului (numele purtat anterior casatoriei sau numele de familie din casatorie );
4. sentinta de desfacere sau anulare a adoptiei, pentru cei care au fost adoptati, s-au casatorit si ulterior a intervenit desfacerea adoptiei iar prin casatorie au luat numele celuilalt sot.
5. Cazier fiscal;
6.Cazier judiciar.

NOTA: Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
a) cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;
b) cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume;
c) cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte;
d) cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, si doreste schimbarea acestuia;
e) cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc;
f) cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
g) cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
h) cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
i) cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
j) cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa;
k) cand prenumele purtat este specific sexului opus;
l) cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medico-legal din care sa rezulte sexul acesteia;
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
a) cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
b) cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;
c) cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintro alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;
d) cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
e) cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica;
f) cand parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
g) cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;
h) cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.


Inregistrarea mentiunilor de schimbare a numelui si sau prenumelui pronuntate de autoritatile straine

A. PENTRU CETATENII CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE CARE AU PASAPORTUL STRAIN CU ALT NUME SI/SAU PRENUME si DETIN ACTUL DE SCHIMBARE DIN STRAINATATE exista doua situatii:

a) Pasaport românesc expirat sau lipsa pasaport:
Conditie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila unde se prezinta solicitantul;
Mod de rezolvare : înscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) în original care sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, sau supralegalizare, dupa caz, si xerocopie ( câte una pentru fiecare certificat de nastere si casatorie, daca este cazul) ;
- Traducere autentificata în limba româna în original si copii xerox ( pentru fiecare certificat)
- In situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.
- Copia pasaportului strain;
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

b) Pasaport românesc valabil:
Conditie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila unde se prezinta solicitantul;
Mod de rezolvare : înscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) – original si copie ( pentru fiecare certificat);
- Traducere autentificata în limba româna în orginal si xerocopie ( pentru fiecare certificat);
- Copie pasaport românesc;
- Copie pasaport strain;
- Copie certificat de nastere/casatorie.
- Procura speciala.

Nota: In toate cazurile:
- Daca schimbarea numelui s-a facut prun hotarâre judecatorieasca straina pronuntata în alte state decât cele ale Uniunii europene si în cele cu care România are tratate de asistenta juridica, mai întâi se va face recunoasterea hotarârii straine de catre Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în tara, dupa care se solicita înscrierea meniunii de schimbare a numelui la starea civila competenta.
- Procura poate fi data la un notar public din tara, la oficiul consular român din strainatate sau la un notar din strainatate, caz în care procura trebuie sa contina Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular român din tara respectiva.

B. PENTRU CETATENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE CARE AU PASAPORTUL STRAIN CU ALT NUME SI/SAU PRENUME

Conditie
: ultimul domiciliu din România în comuna Şipote , judeţul Iaşi ;
Mod de rezolvare : schimbare de nume pe cale administrativa (Ordonanta 41/2003);
Acte necesare:
- Dovada privind ultimul domiciliu din tara prin adeverinta de la Serviciul de evidenta a persoanelor.
- Pasaportul românesc în original si copie xerox, sau în situatia în care nu se poate face dovada cetateniei române, se va prezenta adeverinta de atestare a statutului de cetatean român care se obtine, la cerere de la Ministerul Justitiei, Directia cetatenie.

a) prima etapa: Publicarea în Motorul Oficial;
- Cerere tip vizata de Serviciul de stare civila;
- Copie dupa certificatele de stare si actul de identitate ( dupa caz)
- Chitantele, în original, privind taxa de publicare în Monitorul Oficial si taxa de ziar.
- Procura speciala (copie) ;
b) a doua etapa: Intocmirea dosarului de schimbare a numelui si/sau prenumele
- Cerere tip;
- Copii legalizate dupa certificatele de stare civila ( în functie de solicitare) ;
- Acte doveditoare privind motivul solicitarii;
- Declaratii notariale cu privire la accept ( pentru copiii minori, sau daca solicita schimbarea numelui de familie comun cu al celulalt sot, sau alte cazuri)
- Declaratie notariala prin care se atesta faptul ca nu are datorii fata de statul român;
- Certificat de cazier judiciar.
- Procura speciala.

Telefon :  0232 238333