Primaria Sipote

A+ R A-

Regulamentul de organizare si functionare

  Anexa  nr. 1  la H.C.L. nr.  127  din .22.12.2011

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI   COMUNEI  ŞIPOTE  


CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită PRIMĂRIA  COMUNEI ŞIPOTE  care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
PRIMĂRIA COMUNEI Şipote  este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.
Primăria comunei Şipote  este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al  comunei Şipote  ca autorităţi deliberative, şi primarul comunei Şipote , ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 2
          Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
          Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotarârilor consiliului judetean, în condiţiile legii.
           Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce .
    Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
           Primarul conduce serviciile publice locale.
 Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
 În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul actionează şi ca reprezentant al statului în  comuna Şipote în care a fost ales.
  În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 3
Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
Art. 4
Secretarul  comunei Şipote  este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
Atribuţiile secretarului comunei Şipote , judeţul  Iaşi  sunt cele prevăzute de art.117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum şi cele stabilite de Consiliul Local al  comunei Şipote .
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale reprezentă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate de către primar şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate, cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.
Art. 5
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din   comună şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidaritatii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.
          În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
Art. 6
Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, precum şi ale institutiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.
Art. 7   
Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
Funcţionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcţie în condiţiile legii.
Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului sunt funcţionari publici, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică, care intră în categoria personal contractual.
Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii şi se supun prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 8
Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în conditiile legii.
           Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii.

Art. 9 
Primăria  comunei Şipote  funcţionează în sediul situat în  Şipote , judeţul Iaşi, strada Alexandru Lăpuşneanu , nr. 1 . cod poştal 707486 .

CAP. II – ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  COMUNEI ŞIPOTE

Art. 10
Structura organizatorică a Primăriei  comunei Şipote este în conformitate cu Hotărârea nr 101 din 18.10.2011  a Consiliului Local al  comunei Şipote  privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al Primarului  comunei Şipote  şi instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al  comunei Şipote .
Art. 11
Aparatul de specialitate al primarului  comunei Şipote  este constituit din componente funcţionale structurate în compartimente, a căror conducere este asigurată de către primar, viceprimar, secretarul municipiului , potrivit organigramei aprobate de consiliul local.
La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale  precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :
    a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;
În cazul subdiviziunilor aparatului de specialitate al primarului se realizează atribuţiile primarului precum şi ale consiliului local, prin acte şi operaţiuni tehnice, economice şi juridice.
          Ele nu au capacitate juridică, administrativă, distinctă de cea a autorităţii în numele căreia  acţionează.
Art. 12
Primăria  comunei Şipote  coordonează direct activitatea   unităţii nou înfiinţate  cu personalitate juridică : SC LOCAL SERVICII  ŞIPOTE SRL .
Art. 13
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului  comunei Şipote  va fi completat cu prevederile  Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzând standardele de management / control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial precum şi cu prevederile Ordinului nr.1389/22.08.2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 .
Art.14. 
Viceprimar :– atributii:

  -asigură aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului, pentru acelea care i-au fost încredinţate;
-asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, păstrînd o legătură permanentă cu Poliţia
jandarmria,pompierii şi unităţile de protecţie civilă;
-îndrumă şi supraveghează activitatea pazei proprii organizate la nivelul instituţiei;
-cu sprijinul organelor de specialitate, controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vănzare către populatie;
-în condiţiile legii şi a împuternicirii din partea Primarului, ia măsurii pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii, asigurînd  totodată, după aprobarea Consiliului Local respectarea acestuia;
-exercită controlul asupra activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
-răspunde, alături de Primar, de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei;
-organizează evidenţa lucrărilor de construcţie din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor evidenţa acestora;
-ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, pentru asigurarea igienizării malurilor, precum
şi pentru decolmatarea văilor locale  si a podetelor;
- face parte din comisia de receptie a materialelor intrate in gestiunea comunei Sipote, judetul Iasi;
- raspunde de rezolvarea tuturor problemelor specifice pe linie de gospodarire comunala si protectia mediului  conform prevederilor Legii nr. 137/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- se va ocupa de constatarea savarsirii contraventiilor de catre cetatenii comunei conform prevederilor art. 15, alin.1 din O.G.nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata in 2007;
- in perioada efectuarii concediului de odihna sau in anumite situatii cand primarul se afla plecat in interes de serviciu toate prerogativele functie primarului comunei Sipote, sunt delegate d-lui viceprimar ;
- este responsabil cu ridicarea cadavrelor de animale de pe teritoriul comunei Sipote si predarea la PROTAN., conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. NR. 26/2005 privind masurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infecto – contagioase si parazitare la animale;
- raspunde de intocmirea prezentei pentru angajatii serviciului de salubritate;
- raspunde de gestiunea materialelor si echipamentelor de interventie in caz de necesitate.
- raspunde de finalizarea aplicarii Legilor 18/1991, Legii 169/1997, Legii 1/2000 cat si Legii 247/2005;
- sprijina personalul sanitar veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale.
- raspunde de  toata activitatea  legata de pasunat privind perceperea taxelor aferente conform HCL 90/2010, modernizarea  si imbunatatirea pajistelor;
- indeplineste atributiile specifice responsabilului  ALOP al comunei Sipote;
- intocmeste  saptamanal raportul de activitate  care va fi inaintat primarului.
-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative, precum şi însărcinări din partea Consiliului Local sau Primar;

Art.15. Conform Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale şi OG nr. 33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
-   Întocmeşte împreună cu comisia de selecţionare nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii
-   Inventariază documentele proprii
-   Eliberează , în condiţiile prevăzute de lege , certificate , dovezi , adeverinţe , la solicitarea persoanelor îndreptăţite şi le semnează alături de primar

Consiliul local aproba,în conditiile legii, la propunerea primarului organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Şipote , judetul Iaşi  .
Personalul aparatului de specialitate al primarului este format din functionari publici si personal contractual.
Functionarii publici se bucura de stabilitate în functie si se supun prevederilor Statutului functionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si normelor de conduita profesionala aplicabile functionarilor publici reglementate de Codul de conduita a functionarilor publici - Legea nr.7/2004.
Personalul contractual este format din ocupantii posturilor a caror atributii de serviciu se concretizeaza în activitati de bibliotecar, P.S.I. , gospodarie, întretinere-reparatii si de deservire,compartiment salubritate precum si alte categorii de atributii care nu implica exercitarea prerogativelor de putere publica. Raporturile de munca ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Codului Muncii (Legea nr.53/2003) si completate prin acte normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar; se supune normelor de conduita profesionala prevazute de Codul de conduita a personalului contractual din autoritati si institutii publice – Legea nr.477/2004.
Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Şipote , judetul Iaşi  sunt urmatoarele:
suprematia Constitutiei si a legii; prioritatea interesului public; asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice; profesionalismul; impartialitatea si independenta; integritatea morala; libertatea gândirii si a exprimarii; cinstea si corectitudinea; deschiderea si transparenta.
Numirea si eliberarea din functie , în conditiile legii, a personalului din aparatul de specialitate al primarului , se face de catre primar, prin dispozitie.
Primaria comunei Şipote îsi are sediul in comuna Şipote , strada Alexandru Lăpuşneanu , nr. 1, judetul Iaşi .


 Art.16                    COMPARTIMENT DE STARE CIVILĂ

Compartimentul stare civila are urmatoarele atributii principale :
•  înregistreaza actele de nastere , casatorie ,deces si elibereaza certificatelele de stare civila în urma acestor inregistrari .
•  întocmeste si opereza mentiunile la acte intocmite , precum si cele primite de la alte localitati si trimite comunicari pentru operarea în exemplarul II la Consiliul Judetean Iasi.
•  executa si pastreza operatiunile în registrul intrare-iesire al starii civile de care rapunde .
•  tine evidenta tuturor datelor si actelor de stare civila si elibereaza la cererea persoanelor îndreptatite duplicate , copii sau extrase de pe acestea .
•  comunica organelor abilitate orice modificare intervenita în actele de stare civila aflate în pastrare la Primaria Sipote prin completarea de mentiuni .
•  întocmeste buletinele statistice de nastere , casatorie si deces si le comunica Consiliului Judetean Iasi –Directia Statistica .
•  întocmeste dosarele de transcriere ale actelor de nastere , casatorie si deces pe care le preda la Consiliul Judetean Iasi DJEP  Iasii.
•  întocmeste situatia centralizatoare a decedatior si a cartilor de identitate ale acestora pe care o preda la SPCLEP  Harlau si la domiciliul decedatului.
•  opereaza în registrele de casatorie hotarârile de divort ramase definitive si irevocabile comunicate de catre instantele judecatoresti.
•  asigura securitatea certificatelor de stare civila si trece seria fiecarui duplicat în registrul de certificate .
•  completeaza , elibereaza si actualizeaza livretele de familie si tine evidenta acestora , fiecare livret fiind trecut în registrul de livrete de familie .
•  completeaza toate actele de casatorie, pregateste si oficiaza casatoriile.
•  Întocmeste rectificarile pe marginea actelor de stare civila în baza cereilor persoanelor ale caror acte din eroare au fost înregistrate gresit cu avizul DPJEP Iaşi .


Art.17. COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR

a)    Cadrul legal :
-   Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-   Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
-   Legea nr. 16/1996, a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Legea  nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
-   Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
-   Legea 18/1991 republicata ,fondului funciar;
-   Legea nr. 247/2005 privid reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente;
-   Hotărârea nr. 890/2005 privind Regulamentulprivind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
-   Legea nr. 7 /1996 republicata - Legea Cadastrului si publicităţii imobiliare ;
-   Ordinul nr. 634/2006 actualizat , pentru aprobarea Regulamentului privind continutul şi modul de întocmire a documenţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

b) Activităţile  desfăşurate în cadrul  Compartimentul de  fond funciar desfăşoară următoarele activităţi:

1.    Participă la şedinţele Comisiei  comunale  de fond funciar;
2.    Coordonează şi asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
3.    Participă împreună cu Comisia locală de fond funciar la aplicarea legilor proprietăţilor funciare;
4.    Execută măsurători topografice, procese verbale de punere în posesie conform HG.890/2005 pe baza referatelor şi a tabelelor cuprinzând ordinea în tarla, întocmite de reprezentanţii proprietarilor;
5.    Verifică şi înaintează la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi documentaţiile necesare întocmirii titlurilor de proprietate;
6.    Ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate în registru special şi corelează datele din titlu cu cele din registru agricol;
7.    Întocmeşte planuri parcelare cuprinzând proprietarii de teren şi participă împreună cu Serviciul Urbanism la lucrările premergătoare Planului Urbanistic General şi Planului Urbanistic Zonal şi amplasării de noi obiective;
8.    Organizează şi ţine la nivelul unităţilor administrativ teritoriale o bază de date cuprinzând proprietarii şi proprietăţile funciare;
9.    Răspunde de evidenţa, apărarea, conservarea şi folosirea raţională a terenurilor agricole şi forestiere;
10.    Participă la constatarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţile naturale şi întocmeşte documentaţia necesară în conformitate cu prevederile Legii 381/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
11.    Urmăreşte activitatea desfăşurată de societăţile comerciale constituite potrivit Legii 31/1991 şi a societăţilor agricole constituite conform Legii 36/1991:
12.    Colaborează împreună cu Direcţia Sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, informează populaţia şi deţinătorii de animale cu privire la măsurile de prevenire şi intervenţie în caz de apariţie a bolilor transmisibile de la animal la om;
13.    Îndrumă şi sprijină producătorii agricoli pentru obţinerea de subvenţii şi facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
14.    Acordă consultanţă de specialitate producătorilor agricoli prin popularizare şi afişare la avizierul primăriei şi localităţile componente a tuturor actelor normative şi a materialelor de informare;
15.    Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
16.    propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

17.    Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local al  comunei Şipote  dispoziţii ale Primarului  comunei Şipote .

Art.18. COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

Conform Ordonantei Guvernului nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobata prin Legea 98/2009, H.G. nr. 1632 din 29.12.2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014, şi Ordinul nr. 95/153/1998/3241/20.09.2010 privind aprobarea normelor de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014:

1.        Intocmeste si tine la zi registrele agricole, privind gospodăriile populaţiei, efectuând operaţiuni solicitate de către cetateni, pe baza documentelor prezentate insotite de acte justificative si acordul secretarului unitatii administrativ teritoriale
2.        Asigură la nivelul unităţii administrativ teritoriale la crearea unei baze de date privind registrul agricol gestionat în format electronic;
3.        Verifica anual gospodăriile agricole înscrise in registrele respective pentru constatarea eventualelor diferenţe existente intre datele declarate si cele din teren.
4.        Urmareste înregistrarea in registrele agricole a modului de utilizare suprafeţelor de teren (suprafeţele de teren agricol primite in arenda, in parte, in asociere, sub forma de acţiuni si suprafeţele de teren agricole date in parte, in arenda, in asociere, sau sub forma de acţiuni.)
5.        Asigura centralizarea datelor si completarea Centralizatorului Registrul agricol si comunicarea acestora către Instituţiile de specializate la termenele si in condiţiile prevăzute de lege.
6.        Preia informaţii din teren privind producţia vegetala si animala si le comunica Direcţiei judeţene de statistica.
7.        Colaborează cu organele sanitar veterinare  pentru prevenirea depistarea si combaterea bolilor la pasări si animale.
8.        Împreuna cu Direcţia sanitar-veterinara si siguranţa alimentelor, informează populaţia si detinatorii de animale cu privire la masurile de prevenire si intervenţie in caz de aparitie a bolilor transmisibile de la animal la om.
9.        Intocmeste si eliberează Bilete de proprietate pentru animale in vederea comercializării prin unitati specializate sau târguri si oboare, după verificarea datelor înscrise in registrul agricol
10.        Intocmeste si transmite către serviciile  de specialitate  tabele nominale cuprinzând suprafeţele de teren ce urmează a fi impozitate.
11.        Tehnoredactează documentele întocmite în cadrul Registrului agricol;
Asigură la nivelul unităţii administrativ teritoriale la crearea unei baze de  date proprii
12.        Se ocupă de  numerotarea, parafarea, sigilarea, registrelor agricole şi înregistrarea în registrul general de intrare  - ieşire.
13.        Pune la dispoziţia conducerii  sau oricărei persoane îndreptăţite, registrele agricole.
14.        Întocmeşte borderoul cu situaţia deţinătorilor de animale şi o comunică biroului de impozite şi taxe în vederea urmăririi şi încasării taxelor de păşunat ;  
15.        Colaborează cu serviciul de Stare Civila la verificarea şi completarea documentaţiei necesare întocmirii Anexei 24, în vederea deschiderii procedurii succesorale.
16.        Îndruma si sprijină producătorii agricoli pentru obţinerea de subvenţii si facilitaţi prevăzute de legislaţia in vigoare.
17.        Acorda consultanta de specialitate producătorilor agricoli prin popularizarea si afişarea la avizierul primăriei si in localitatile componente a tuturor actelor normative si a materialelor de informare
18.        Eliberează adeverinţe si certificate pe baza datelor înscrise in registrele agricole la cererea scrisa a cetatenilor.
19.        Verifică şi redactează răspunsuri la scrisorile şi sesizările primite din partea cetăţenilor şi comunică Comisiei judeţene de fond funciar ;
20.        Întocmeşte lucrările necesare privind înaintarea situaţiilor statistice , trimestriale şi anuale privind bunurile agricole şi efectivele de animale ;
21.        Intocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local  si Dispoziţii ale Primarului – specifice domeniului de activitate, precum si rapoarte de specialitate in domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, in vederea promovării lor in Consiliul local.
22.        Inventarierea şi arhivarea documentelor compartimentului la sfarsit de an şi la predarea arhivei anului precedent la arhivă ;
23.        Indeplineste si alte atribuţii stabilite  prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale Primarului municipiului Paşcani.
24.        Întocmeşte pe baza registrului agricol lista crescătorilor de animale care au dreptul de păşunat.

25.        Întocmeşte şi actualizează evidenţa crescătorilor de animale pe raza  comunei Şipote .
26.        Completează si eliberează Certificate de producător agricol in termenele stabilite  
27.        Verifica existenta in teren a produselor si produşilor agricoli pentru care se solicita certificatul de producător
Conform Legii nr. 16/1994, a arendării cu modificările şi completările ulterioare:     
28.        Deschide registrul special pentru înregistrarea contractelor de arendă;
29.        Înregistrează în registrul agricol suprafeţele de teren prevăzute în contractele de arendă, verifică suprafeţele de teren  prevăzute în contractele de arendă şi răspunde de întocmirea şi legalitatea acestora .
30.        Urmareste înscrierea in registrul agricol a suprafeţelor deţinute si exploatate de Societatile comerciale constituite potrivit Legii 31/1991 si a Societatilor agricole constituite potrivit Legii 36/1991.
31.        Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de serviciul agricol.
Conform ordinului directorului general al agenţiei naţionale de cadastru si publicitate imobiliara nr. 309/2010.
32.        Intocmeste si eliberează Certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar.
33.        propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

   COLABOREAZA CU:
-   -Compartimentul  finanţe publice locale;
-   -Comaprtimentul   fond funciar ;
-   -Compartimentul  urbanism;
-   -Agentia de plaţi si intervenţie pentru agricultura;
-   -Directia sanitar veterinara si siguranţa alimentelor;
-   -Societatile agricole, comerciale sau persoane fizice care exploatează terenuri pe raza administrativ teritorială .
 
Art.19 . COMPARTIMENTUL CONTABILITATE  
 
Este subordonată direct Primarului şi desfăşoară următoarele activităţi:
1. Activitatea de taxe şi impozite locale;
2. Activitatea economică: Compartimentul Contabilitate.


TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE


Compartimentul TAXE SI IMPOZITE LOCALE din cadrul Primariei COMUNEI Şipote îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu principiile bugetare si cu prevederile legislatiei specifice administratiei publice locale si finantelor publice locale, in temeiul urmatoarelor acte normative :

- Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale
- Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. 44/ 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 1050/ 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala      
- hotararile Consiliului Local  Şipote cu privire la activitatea financiar-bugetara si fiscala si cele cu implicatii asupra activitatii financiar-bugetare si fiscale.
I.    Activitatea personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice consta in principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul  asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice), precum si a altor  venituri la bugetul local datorate de catre contribuabilii persoane fizice ce au proprietati in  comuna Şipote  potrivit competentelor  stabilite prin actele normative in vigoare.
    Atributiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice sunt:
1.    gestioneaza zonele  comunei Şipote  pe principiul arhivarii unitare a documentelor la nivelul serviciului, contribuabilului persoana fizica alocandu-i-se un singur rol fiscal care se identifica prin cod numeric personal; elementele patrimoniale ale contribuabilului  se identifica prin numere matricole;
2.    prelucreaza   automat  datele   referitoare la rolul contribuabilului persoana fizica;
3.    stabileste, urmareste si incaseaza taxele si impozitele locale datorate de persoanele fizice conform Hotararilor Consiliului Local al  comunei Şipote ;
4.    tine evidenta fiscala a contractelor de inchiriere pentru terenuri apartinand  domeniului public si privat al  comunei Şipote  ocupate de constructii sau pentru terenurile inchiriate in scop agricol, situate in intravilanul si extravilanul comunei Şipote ;
5.    urmareste incasarea chiriilor aferente contractelor de inchiriere terenuri, conform prevederilor contractuale;
6.    tine evidenta fiscala a contractelor de concesiune a bunurilor apartinand  domeniului public si privat al  comunei Şipote ;
7.    urmareste incasarea redeventelor aferente contractelor de concesiune a bunurilor apartinand  domeniului public si privat al  comunei Şipote ;
8.    tine si actualizeaza evidenta veniturile bugetului local si realizeaza lunar punctaje cu  Compartimentul    Contabilitate  referitoare la  incasarea veniturilor specifice;
9.    intocmeste borderoul de debite distinct si il inregistreaza in registrul ,,borderou de debite’’
10.    verifica la persoanele fizice detinatoare de bunuri supuse impozitarii sau taxarii valabilitatea si legalitatea documentelor si declaratiile privitoare la impunere; sanctionand nedeclararea în termenul legal a veniturilor, impozitelor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;
11.    organizeaza si raspunde de gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la controlul fiscal al persoanelor fizice;
12.    organizeaza si raspunde de întocmirea situatiilor statistice si a informarilor privitoare la activitatea de control fiscal;
13.    aplica în mod corect si cu profesionalism legislatia fiscala cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice;
14.    aplica sanctiunile contraventionale prevazute de Codul fiscal referitoare la impozitele si taxele locale;
15.    întocmeste borderourile de debitari/scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele fizice stabilite prin actele de control ca debite suplimentare sau ca impozite si taxe nedatorate;
16.    calculeaza in sarcina persoanelor fizice accesoriile pentru neplata la timp a debitelor stabilite prin activitatea de constatare si impunere;
17.    organizeaza si conduce, prin evidenta nominala, activitatea de urmarire si încasare la bugetul local a veniturilor fiscale neplatite în termen de catre persoane fizice, cu privire la impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite si taxe datorate la bugetul local cu penalitatile aferente;
18.    pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate bugetului local si neachitate în termen de catre persoanele fizice, dispune în conditiile legii, masuri de executare silita în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003;
19.    organizeaza, verifica si efectueaza activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor, taxelor si a altor creante neachitate în termen, cuprinse în titlurile executorii si care intra în competenta organelor de specialitate ale autoritatii administratiei locale;
20.    analizeaza, verifica si prezinta conducerii, în cadrul competentelor, propuneri pentru esalonari la plata, restituiri pentru sumele încasate în plus din impozitele si taxele locale, precum si a dobânzilor, având în vedere obtinerea vizelor de specialitate si aprobarea Consiliului Local  al comunei Şipote ;
21.    verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si daca le gasesc întemeiate, le avizeaza si le prezinta spre aprobare sau propune sa se faca investigatii suplimentare;
22.    verifica si semneaza certificate de atestare fiscala eliberate la cererea contribuabuabililor persoane fizice;
23.    atributiile se completeaza cu altele noi ce vor rezulta din actele normative;
24.    pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
25.    angajatii au obligatia de a prelua imediat sesizarile, de a raspunde petitiilor si de a rezolva problema sesizata in termenul prevazut de lege;
26.    asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevazut de lege;
27.    raspunde de efectuarea lunara a punctajului între evidenta fiscala si cea contabila în vederea depistarii si corectarii eventualelor diferente în timp util;
28.    respecta normele de conduita profesionala a functiei publice;
29.    raspunde de modul de implementare a masurilor trasate ca urmare a recomandarilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public si Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevazut în graficul în plan;
30.    raspunde de propunerile care se înainteaza spre aprobare Consiliului Local în privinta nivelului si structurii impozitelor si taxelor locale conform Codului fiscal cu modificari si completari ulterioare;
31.    asigura baza de date pentru transpunerea in sistemul informatic a tuturor datelor care privesc activitatea gestionata;
32.    respecta in mod riguros prevederile privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurând securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizând date ce nu sunt destinate publicitatii;
33.    da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;
34.    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor când considera ca sunt ilegale, in acest ultim caz motivând in scris decizia luata;
35.    raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz pentru incalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;
36.    raspunde de îndeplinirea corecta si la termen a sarcinilor stabilite, colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul serviciului si cu celelalte servicii ale Primariei în scopul realizarii activitati de administrare a creantelor fiscale;
37.    face propuneri Consiliului Local al  comunei Şipote  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale  specifice domeniului de activitate  conform legislatiei in vigoare;
38.    realizeaza cu profesionalism activitatea de relatii cu publicul oferind clientilor  informatii si explicatii pentru orice tip de activitate care se desfasoara in cadrul serviciului.    

II.    Activitatea personalului care se ocupa de contribuabilii persoane juridice consta in principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul  asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice), precum si a altor  venituri la bugetul local datorate de catre contribuabilii persoane juridice ce au proprietati in  comuna Şipote  potrivit competentelor  stabilite prin actele normative in vigoare.
    Atributiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane juridice sunt:
1.    gestioneaza zonele  comunei Şipote  pe principiul arhivarii unitare a documentelor la nivelul serviciului, contribuabilului persoana juridica alocandu-i-se un singur rol fiscal care se identifica prin cod numeric personal; elementele patrimoniale ale contribuabilului  se identifica prin numere matricole;
2.    prelucreaza automat datele referitoare la rolul contribuabilului persoana juridica;
3.    stabileste, urmareste si incaseaza taxele si impozitele locale datorate de persoanele juridice conform Hotararilor Consiliului Local al  comunei Şipote
4.    tine evidenta fiscala a contractelor de inchiriere pentru terenuri apartinand  domeniului public si privat al  comunei Şipote  ocupate de constructii sau pentru terenurile inchiriate in scop agricol, situate in intravilanul si extravilanul comunei Şipote ;
5.    urmareste incasarea chiriilor aferente contractelor de inchiriere terenuri, conform prevederilor contractuale;
6.    tine evidenta fiscala a contractelor de concesiune a bunurilor apartinand  domeniului public si privat al  comunei Şipote ;
7.    urmareste incasarea redeventelor aferente contractelor de concesiune a bunurilor apartinand  domeniului public si privat al  comunei Şipote ;
8.    tine si actualizeaza evidenta veniturile bugetului local si realizeaza lunar punctaje cu  compartimentul  Contabilitate  referitoare la  incasarea veniturilor specifice;
9.    intocmeste borderoul de debite distinct si il inregistreaza in registrul ,,borderou de debite’’
10.    verifica la persoanele juridice detinatoare de bunuri supuse impozitarii sau taxarii valabilitatea si legalitatea documentelor si declaratiile privitoare la impunere, sanctionand nedeclararea în termenul legal a veniturilor, impozitelor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;
11.    organizeaza si raspunde de gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la controlul fiscal al persoanelor juridice;
12.    organizeaza si raspunde de întocmirea situatiilor statistice si a informarilor privitoare la activitatea de control fiscal;
13.    aplica în mod corect si cu profesionalism legislatia fiscala cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;
14.    aplica sanctiunile contraventionale prevazute de Codul fiscal referitoare la impozitele si taxele locale;
15.    întocmeste borderourile de debitari/scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele juridice stabilite prin actele de control ca debite suplimentare sau ca impozite si taxe nedatorate;
16.    calculeaza in sarcina persoanelor juridice accesoriile pentru neplata la timp a debitelor stabilite prin activitatea de constatare si impunere;
17.    organizeaza si conduce, prin evidenta nominala, activitatea de urmarire si încasare la bugetul local a veniturilor fiscale neplatite în termen de catre persoane fizice, cu privire la impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite si taxe datorate la bugetul local cu penalitatile aferente;
18.    pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate bugetului local si neachitate în termen de catre persoanele juridice, dispune în conditiile legii, masuri de executare silita în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003;
19.    organizeaza, verifica si efectueaza activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor juridice pentru realizarea impozitelor, taxelor si a altor creante neachitate în termen, cuprinse în titlurile executorii si care intra în competenta organelor de specialitate ale autoritatii administratiei locale;
20.    analizeaza, verifica si prezinta conducerii, în cadrul competentelor, propuneri pentru esalonari la plata, restituiri pentru sumele încasate în plus din impozitele si taxele locale, precum si a dobânzilor, având în vedere obtinerea vizelor de specialitate si aprobarea Consiliului Local  al comunei Şipote ;
21.    verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si daca le gasesc întemeiate, le avizeaza si le prezinta spre aprobare sau propune sa se faca investigatii suplimentare;
22.    verifica si semneaza certificate de atestare fiscala eliberate la cererea contribuabuabililor persoane juridice;
23.    atributiile se completeaza cu altele noi ce vor rezulta din actele normative;
24.    pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
25.    angajatii au obligatia de a prelua imediat sesizarile, de a raspunde petitiilor si de a rezolva problema sesizata in termenul prevazut de lege;
26.    asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevazut de lege;
27.    raspunde de efectuarea lunara a punctajului între evidenta fiscala si cea contabila în vederea depistarii si corectarii eventualelor diferente în timp util;
28.    respecta normele de conduita profesionala a functiei publice;
29.    raspunde de modul de implementare a masurilor trasate ca urmare a recomandarilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public si intern, alte organisme abilitate) în termenul prevazut în graficul în plan;
30.    raspunde de propunerile care se înainteaza spre aprobare Consiliului Local în privinta nivelului si structurii impozitelor si taxelor locale conform Codului fiscal cu modificari si completari ulterioare;
31.    asigura baza de date pentru transpunerea in sistemul informatic a tuturor datelor care privesc activitatea gestionata;
32.    respecta in mod riguros prevederile privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurând securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizând date ce nu sunt destinate publicitatii;
33.    da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;
34.    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor când considera ca sunt ilegale, in acest ultim caz motivând in scris decizia luata;
35.    raspunde disciplinar,contraventional, material, civil sau penal, dupa caz, pentru incalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;
36.    raspunde de îndeplinirea corecta si la termen a sarcinilor stabilite, colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul serviciului si cu celelalte servicii ale Primariei în scopul realizarii activitati de administrare a creantelor fiscale;
37.    face propuneri Consiliului Local  al comunei Şipote  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale  specifice domeniului de activitate  conform legislatiei in vigoare;
38.    realizeaza cu profesionalism  activitatea de relatii cu publicul oferind  clientilor  informatii si explicatii pentru orice tip de activitate care se desfasoara in cadrul serviciului.

III.    Persoana  care se ocupa de activitatea de executare silita a creantelor bugetare are urmatoarele atributii si competente:
1.    urmareste in evidenta fiscala debitele neachitate pana la data expirarii termenului de plata si identifica contribuabilii restantieri;
2.    intocmeste titluri executorii si somatii de plata pentru creantele fiscale restante si le aduce la cunostinta contribuabililor persoane fizice si persoane juridice;
3.    intocmeste dosare de executare silita pe fiecare contribuabil executat, individual, si ataseaza documentele in original intocmite ca urmare a inceperii procedurii de executare silita;
4.    aplica prevederile Codului de procedura fiscala cu privire la conduita executorilor fiscali fata de contribuabilul executat;
5.    intocmeste adrese de infiintare a popririi pe disponibilitatile si drepturile banesti ale contribuabililor care sunt inregistrati cu restante la plata impozitelor si taxelor locale;
6.    colaboreaza cu institutiile bancare, cu institutiile publice de gestionare a fondurilor banesti, cu executorii judecatoresti, cu lichidatorii judiciari si cu agentii economici publici si privati in vederea obtinerii de informatii necesare stabilirii veniturilor obtinute de catre contribuabilii care sunt inregistrati cu restante la plata impozitelor si taxelor locale;
7.    aplica sechestrul pe bunurile mobile si imobile apartinand contribuabililor executati, in conformitate cu prevederile legale, intocmind procesul-verbal de identificare a bunurilor, procesul-verbal de sechestru si anexa la procesul-verbal de sechestru;
8.    inainteaza referate catre conducatorul serviciului prin care propune constituirea comisiilor de organizare a licitatiei pentru valorificarea bunurilor sechestrate;
9.    aduce la cunostinta contribuabilului executat si a opiniei publice datele referitoare la organizarea si conditiile de participare la licitatie;
10.    intocmeste impreuna cu presedintele comisiei de licitatie procesul-verbal de adjudecare a bunurilor licitate si procesul-verbal de distribuire a sumelor realizare in urma valorificarii bunurilor prin licitatie;
11.    evidentiaza sumele incasate in urma aplicarii masurilor de executare silita si le comunica sefului ierarhic superior, in vederea aplicarea prevederilor legale;
12.    verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si daca le gasesc întemeiate, le avizeaza si le prezinta spre aprobare sau propune sa se faca investigatii suplimentare;
13.    constata insovabilitatea contribuabililor executati si urmareste situatia financiara a acestora pe toata perioada prescrierii creantei fiscale datorate;
14.    prelucreaza datele referitoare la rolul contribuabilului executat;
15.    atributiile se completeaza cu altele noi ce vor rezulta din actele normative;
16.    pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
17.    angajatii au obligatia de a prelua imediat sesizarile, de a raspunde petitiilor si de a rezolva problema sesizata in termenul prevazut de lege;
18.    asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevazut de lege;
19.    raspunde de efectuarea lunara a punctajului între evidenta fiscala si cea contabila în vederea depistarii si corectarii eventualelor diferente în timp util;
20.    respecta normele de conduita profesionala a functiei publice;
21.    raspunde de modul de implementare a masurilor trasate ca urmare a recomandarilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public si Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevazut în graficul în plan;
22.    raspunde de propunerile care se înainteaza spre aprobare Consiliului Local în privinta nivelului si structurii impozitelor si taxelor locale conf. Codului Fiscal cu modificari si completari ulterioare;
23.    asigura baza de date pentru transpunerea in sistemul informatic a tuturor datelor care privesc activitatea gestionata;
24.    respecta in mod riguros prevederile privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurând securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizând date ce nu sunt destinate publicitatii;
25.    da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;
26.    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor când considera ca sunt ilegale, in acest ultim caz motivând in scris decizia luata;
27.    raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz pentru incalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;
28.    raspunde de îndeplinirea corecta si la termen a sarcinilor stabilite, colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul serviciului si cu celelalte servicii ale Primariei în scopul realizarii activitati de administrare a creantelor fiscale;
29.    face propuneri Consiliului Local al  comunei Şipote  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale  specifice domeniului de activitate  conform legislatiei in vigoare;
30.    realizeaza cu profesionalism activitatea de relatii cu publicul oferind clientilor  informatii si explicatii pentru orice tip de activitate care se desfasoara in cadrul serviciului.


Art.20.COMPARTIMENTUL   CONTABILITATE

a) Cadrul legal:

-   Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
-   Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
-   Legea nr. 82/1991, privind contabilitatea, cu modificarile si completarile ulterioare
-   Legea nr. 273/2006,  privind finantele publice locale
-   Legea nr. 500/2002, privind finantele publice
-   Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
-   O.G nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala
-    LEGE nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-   Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata
-   Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata
-    LEGE nr. 448/2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-   OMFP nr. 1792/ 2002, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
-   OMFP nr. 1917/2005, aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
-   OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare
-   O.G nr. 119/1999, privind privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
-   OMFP nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
-   H.G nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata şi de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.
-   OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-   OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control  intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, modificat si completat prin OMFP nr1.649/2011 ;
-   H.G nr.264/2003  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli,criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata si actualizata.
b) Activitatile  desfasurate in cadrul  serviciului:
Compartimentul Contabilitate este subordonat direct Primarului şi desfaşoară următoarele activităţi :
Compartimentului  îi revin urmatoarele atribuţii:
-    raspunde de legalitatea operatiunilor economice si respectarea disciplinei
financiare;
-    raspunde de deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare si speciale;
-    raspunde de decontarea sumelor prin banca si prin casierie, întocmind instrumentele de plata, pentru platile pe care le efectueaza în cadrul serviciului, cu ordin de plata sau cu numerar, pentru toate capitolele din clasificatia bugetara;
-    raspunde de întocmirea statelor de plata pentru salariatii din aparatul propriu ;
-    raspunde de plata la timp a drepturilor de natura salariala, a viramentelor catre
bugetul de stat;
-    raspunde de evidenta si de efectuarea platilor de natura salariala pentru aparatul
propriu  în baza documentelor semnate, vizate, aprobate si înaintate de compartimentul de specialitate (Compartimentul Resurse Umane);
-    raspunde de întocmirea declaratiei pentru eliberarea drepturilor salariale si de
prezentarea cu o zi înainte de data platii salariilor pentru efectuarea controlului salariilor;
-    organizeaza si raspunde de evidenta cheltuielilor de personal, pe structura
clasificatiei bugetare;
-    raspunde de evidenta si de efectuarea platilor din donatii si sponsorizari, în
conditiile legii, în baza documentelor întocmite de compartimentele de specialitate cât si a disponibilitatilor în valuta, a deplasarilor în strainatate;
-    raspunde de evidenta cheltuielilor de deplasare în tara, atât pentru transport, cât si
pentru cazare si diurna, în conformitate cu prevederile legale;
-    raspunde de remedierea eventualelor neconcordante existente în extrasele de cont,
în termen de 3 zile, pentru toate conturile a caror evidenta este asigurata la Compartimentul Financiar, pentru care efectueaza plata;
-    raspunde de evidenta garantiilor materiale pentru gestionarii institutiei în baza
contractelor de garantie verificând întocmirea si actualizarea acestora ori de câte ori
intervin modificari, în baza comunicarilor de la persoanele responsabile cu evidenta
gestiunilor;
-    raspunde de controlul inopinat al casieriei centrale, întocmind procese verbale de
verificare în care sa fie prevazute eventualele diferente, masurile luate si sanctiunile
aplicate;
-    verifica întocmirea zilnica a registrului de casa si soldul casei, atât în lei cât si în
valuta, în baza registrului de casa întocmit zilnic de casieria centrala;
-    raspunde de depunerea în termen a încasarilor în numerar zilnic, prin întocmirea la casieria centrala a foilor de varsamânt, pe fiecare cont bancar;
-    raspunde de ridicarea cu CEC a numerarului (lei si valuta) de la Trezoreria   Hărlău –  Iaşi  în vederea efectuarii de plati dispuse de ordonatorul principal de
credite, conform documentelor predate la casierie de compartimentele cu atributii  financiar-contabile;
-    reprezinta institutia în relatiile de decontare cu Trezoreria si cu alte unitati bancare dupa caz, atât pentru plati cu numerar cât si prin virament;
-    aduce la cunostinta conducerii serviciului si conducerii institutiei eventualele încalcari  ale disciplinei de casa, propunând masuri de remediere a acestora;
-    raspunde de întocmirea corecta si la timp a declaratiilor lunare privind salariile
-    exercita control financiar preventiv pentru operatiunile prevazute în dispozitia  interna pentru sef compartiment financiar;
-    raspunde de plata tuturor operatiunilor înaintate de compartimentele de  specialitate din institutie cu respectarea Legii 500/2002, cât si existenta semnaturilor, vizelor si aprobarilor persoanelor autorizate cu numerar si ordin de plata;
-    raspunde de evidenta conturilor de evidenta în partida simpla: 8060 “Credite  bugetare”; 8066 “Angajamente bugetare” si 8067 “Angajamente legale”;
-    raspunde de utilizarea creditelor bugetare în conformitate cu destinatia pentru care  sunt prevazute în buget;
-    raspunde de întocmirea corecta si la timp a necesarului de numerar pentru luna  urmatoare pe conturi si zile pâna la data de 20 a lunii pentru luna urmatoare, în conformitate cu O.M.F.P. 1235/2003 privind formarea si utilizarea resurselor derulate  prin trezoreria statului;
-    raspunde de ducerea la îndeplinire a masurilor din graficele de implementare ca  urmare a recomandarilor auditorilor interni cât şi ai Curtii de Conturi ;
-    raspunde de întocmirea lunara si corecta a balantei de verificare (pentru conturile
a caror evidenta este asigurata în cadrul compartimentului);
-    raspunde de întocmirea anexelor la bilant, colaborând cu celelalte compartimente  din serviciu pentru întocmirea lor;
-    raspunde de evidenta debitorilor si creditorilor din relatii nefiscale (sintetic si  analitic) dând relatii tertilor (interni si externi) în legatura cu plata efectuata; se preocupa de recuperarea debitorilor, de evidenţierea şi urmărirea oricăror avansuri plătite şi a decontării lor;
-    raspunde de întocmirea documentelor necesare închiderii anului financiar contabil în baza normelor de închidere emise de Ministerul Finantelor Publice;
-    pastreaza secretul de serviciu si cofidentialitatea în legatura cu datele, informatiile
sau documentele de care ia cunostinta în executarea atributiilor ce-i revin;  -    raspunde de legalitatea si realitatea datelor înscrise în documentele pe care le
emite si le semneaza;
-    este subordonată direct primarului
-    se completeaza cu noi atributii ce vor rezulta din actele normative în domeniu;
-    sesizeaza eventualele nereguli referitoare la buna gospodarire si  utilizare a creditelor bugetare;
-    se conformeaza dispozitiilor date de primar, viceprimar si secretarul  comunei , cu exceptia cazurilor în care se considera ca sunt ilegale. În acest caz este obligat sa motiveze în scris.
-    este obligat sa respecte normele de conduita prevazute în Codul de Conduita a  functionarilor publici;
-    raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz, pentru  încalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;
-    asigura baza de date pentru transpunerea datelor în calculator si ori de câte ori se  ivesc disfunctionalitati în programul informatic cât si a tehnicii de calcul
-     aduce la cunostinta conducerii si responsabilului din partea serviciului  informatizare;
-    asigura pastrarea si arhivarea documentelor;
-    întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale
Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
-    îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al  comunei Şipote , dispoziţii ale primarului  comunei Şipote ;
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE mai răspunde :
1. Raspunde de planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei  contabile bugetare
2.Raspunde de legalitatea tuturor operatiunilor contabile;
3.Raspunde de intocmirea lunara si corecta a balantei de verificare pe total institutie
(in colaborare cu compartimentul buget, financiar, contabilitatea veniturilor) si va fi inaintata serviciului buget pentru intocmirea Situatiilor financiare si a Bilantului;
4.Raspunde de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic
potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;
5.Raspunde de inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu
respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;
6. Raspunde de organizarea contabilitatii sintetice si analitice a mijloacelor fixe, de întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe
7. Raspunde de calculul amortizarii, a planului de amortizare si reevaluarea bunurilor  ori de cate ori se impune prin acte normative;
8. Raspunde de organizarea contabilitatii sintetice si analitice a stocurilor cat si a  bunurilor aflate in administrare cu utilizarea conturilor si procedurilor contabile in vigoare;
9.Organizeaza si verifica contabilitatea patrimoniului public atat pentru domeniul de  proprietate privata cat si pentru domeniul de proprietate publica;
10.Verifica evidenta timbrelor fiscale, postale si judiciare, bonurile valorice, chitantiere;
11.Organizeaza si verifica evidenta conturilor de ordine si evidenta in afara bilantului:
-    Contul 8060 Credite bugetare aprobate
-    Contul 8066 Aangajamente bugetare
-    Contul 8067 Angajamente legale
12.Asigura activitatea de verificare a legalitatii, regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului financiar preventiv propriu pentru sef  compartiment contabilitate;
13.Asigura finalizarea operatiunilor de inventariere anuala a patrimoniului Primariei;
14.Asigura  completarea scripticului in listele de inventariere si insusirea in  contabilitate a rezultatelor inventarierii (+,-);
15.Verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in  vederea preluarii automate;
16.Asigura si raspunde de inregistrarea achizitiilor, consumului si stocului de  materiale necesar institutiei;
17.Intocmeste documentele de inchidere a anului financiar in baza Normelor emise  de Ministerul Finantelor;
18.Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele,informatiile sau documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin;
19.Raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le  emite si le semneaza;
20.Asigura respectarea normelor PSI si de protectia muncii;
21.Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului  specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de
activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în
Consiliul local;
22.Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al  comunei Şipote ,dispoziţii ale primarului  comunei Şipote ;
     23. Întocmeşte situaţiile financiare prevăzute de lege, răspunde de legalitatea şi realitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi le înaintează spre aprobare organului deliberativ.

În realizarea atributiilor specifice Compartimentul Contabilitate colaboreaza cu:
-    Serviciul  Taxe şi Impozite Locale de la care primeste estimarea veniturilor anului fiscal ce stau la baza fundamentarii bugetului local initial si rectificat;
-    Compartimentul Resurse Umane de la care primeste documentele primare  necesare pentru calcularea salariilor angajatilor;
-    Biroul Achiziţii Publice pentru acceptarea la plata a facturilor  intocmite pentru lucrarile de investitii care prezinta ca documente justificative necesare efectuarii platilor, situatiile de lucrari si procese verbale de receptie calitativa si cantitativa; efectueaza punctaje privind situatia paltilor, pe capitole si / sau obiective de investitii in vederea incadrarii cheltuielilor in prevederile bugetare aprobate prin listele de investitii;

Art.21.SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
a) Cadrul legal:
-   Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-   Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
-   Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-   Ordinul 839/2009,   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Legii 50/1991,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,cu  modificările si completările ulterioare;
-   Legea 18/1991,  privind fondul funciar, republicata, modificările si completările ulterioare;
-   LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995  privind calitatea în construcţii, cu  modificările si completările ulterioare;
-   Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;
-   H.G. nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;
-   LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009, privind Codul civil;
-   H.G. nr. 300 din 2 martie 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare ;

Cu privire la activitatea de sistematizare – urbanism

1.    Iniţiază şi propune modificarea si actualizarea Planului Urbanistic General
     ( P.U.G.) a  comunei Şipote , în funcţie de  modificările legislative în domeniu  şi cerinţele tehnico-edilitare  a comunei Şipote ;  
2.    Iniţiază şi propune spre avizare structurilor de specialitate,   documentaţiile de  urbanism cuprinse  din planurile urbanistice de  zonă (P.U.Z) şi planurile urbanistice  de detaliu (P.U.D.) , cu regulamentele aferente în scopul materializării strategiilor de amenajare şi dezvoltare urbanistică a   comunei Şipote  .
3.    Răspunde de  respectarea şi încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate (P.U.G. , P.U.Z , P.U.D. ) a solicitărilor persoanelor fizice şi juridice cu privire la execuţia lucrărilor de construcţie ;
4.    Urmăreşte actualizarea planurilor urbanistice generale (P.U.G.) în funcţie de  modificările legislative în domeniu  şi cerinţele tehnico-edilitare a municipiului  la momentul dat.
5.    Ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe  referitor la denumirea de străzi şi numerele de locuinţe ;
6.    Întocmeşte   documentaţia necesară atribuirii  sau schimbării  de denumiri potrivit legii ;
7.    Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
8.    Întocmeşte adeverinţe privind perioada lucrată de către foştii membrii CAP în baza fişelor de evidenţă a muncii în fostele CAP – uri şi le înmâneză către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi în vederea întocmirii dosarului de pensionare;
9.    Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al  comunei  Şipote , dispoziţii ale primarului  comunei Şipote;
  10.   Propune compartimentului  Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;
    Cu privire la autorizarea construcţiilor şi amenajarea teritoriului
Potrivit Legii 50/1991, republicata, privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Legii 50/1991 modificată şi completată precum şi a normelor de aplicare a Legii 50/1991, Serviciul  Urbanism, Amenajarea Teritoriului,  are următoarele atribuţii :
-    asigură desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul privitor la  conţinutul documentaţiilor pentru eliberarea certificatelor de  urbanism şi autorizaţiilor de construire ;
-    urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare
-    înştiinţează persoanele fizice sau juridice interesate cu privire la modalităţile de completare  sau refacere a documentaţiilor ce stau la baza  eliberării autorizaţiilor de construire şi certificatelor de urbanism , precum şi  a societăţilor de proiectare sau persoanelor fizice ce întocmesc astfel de documentaţii ;
-verificarea documentaţiilor ce au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism  
        - verificarea pe teren a legalitatii documentatiilor tehnice prezentate.
        - eliberarea certificatelor de urbanism ;
        - eliberarea autorizaţiilor pentru  branşament  şi racorduri ;  
         - eliberarea autorizaţiei de construcţie şi a autorizaţiei de desfiinţare;
         - verificarea documentaţiei care a stat la baza  eliberării autorizaţiei de  construire /desfiinţare cu respectarea conţinutului cadru al proiectului pentru  
autorizarea executării lucrărilor de construire ;
        - intocmirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul comisiei de receptie aprobata conform dispozitiei de   primar
        - urmăreşte existenţa şi respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire (desfiinţare ) şi ia măsuri de sancţionare potrivit Legii 50/1991;

        - inregistrarea in registrele de evidenta speciale a autorizatiilor de construire, autorizatii de demolare, certificate de urbanism, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
        - intocmirea situatiilor statistice privind stadiul fizic al lucrarilor autorizate pentru Directia de Statistica a judetului Iasi , Camera de conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii Iasi , Consiliul judetean Iasi, Institutia Prefectului judeţului Iasi;
        - inventarierea lucrarilor autorizate si pregatirea documentatiilor tehnice in vederea arhivarii;
         -verifica situatiile de pe teren, la fata locului si fotografiaza amplasamentele,
dupa caz; studiaza documentatiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G.) si (P.U.Z./P.U.D., dupa caz), precum si actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si Hotararea Consiliului local);
         -  preia cereri depuse de Consiliul Judetean Iasi pentru emiterea avizului  primarului, in vederea autorizarii investitiilor care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativa a municipiului sau investitii care se aproba de Guvern;
  - aplica prevederile Hotararilor Consiliului local adoptate, care se refera la
activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;
            - soluţionează, in condiţiile legii, sesizările adresate serviciului;
           -întocmeşte  note interne pentru obţinerea de informaţii de specialitate in vederea soluţionării competente a cererilor si răspunde la notele interne transmise de celelalte compartimente ale primăriei;
-  răspunde cu promptitudine la cererile emise de alte instituţii ale Statului,  legate de domeniul amenajării teritoriului si urbanism, precum si de unele acte întocmite si emise anterior.
     -  studierea permanenta a noilor documentaţii de urbanism, aprobate  conform legii, in vederea întocmirii  corecte a certificatelor de urbanism cu respectarea reglementarilor de urbanism in vigoare;
-  asigurarea bazei de date cu evidenta certificatelor de urbanism si a  adeverintelor (de incadrare in intra/extravilan si de atribuire a adreselor postale);
-  arhivarea actelor intocmite si emise, conform Nomenclatorului arhivistic;
-   prezinta informari/referate sefilor ierahici superiori cu propuneri privind optimizarea activităţii serviciului;
-    participa la elaborarea referatelor si proiectelor de hotarare privind domeniul de activitate.
-    asigura informarea persoanelor juridice si fizice cu privire la problemele  legate, de amenajarea teritoriului si de urbanism, cu respectarea prevederilor legale.
   Cu privire  la activitatea de disciplina în construcţii :
     - răspunde de organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina in construcţii;
    - urmăreşte , verifică   aplicarea întocmai a documentaţiei ce însoţeşte autorizaţia de construcţie ;
-    verifică, urmăreşte şi sancţionează potrivit legii deţinătorul oricărei construcţii ridicată ilegal  pe domeniul public şi privat pe raza  comunei Şipote  ;
-     este membru în comisia de licitaţie cu privire la atribuirea contarctelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
-    Întocmirea opisurilor pentru documentaţiiel aferente proiectului integrat cu 3 acţiuni de investiţii;
            - Începând cu data de  02.12.2011  Controlul financiar preventiv,în conformitate cu Normele Metodologice  generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.522/2003, modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  nr.1226/17.09.2003,  va fi efectuat  de către doamna Sufragiu  Maria inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şipote , judeţul  Iaşi ;
Colaborează cu :
Primarul  comunei Şipote , Consiliul Local , Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Inspectoratul de stat în Construcţii , Organisme teritoriale ale  Ministerului Cultelor, Ministerului Sănătăţii, Direcţia Sanitar Veterinară , etc. ;
- Colaborează cu celelalte  compartimente din cadrul aparatului propriu al primarului  comunei Şipote  .
Art.21.RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE
Legislaţie aplicabilă
1.    Ordonanţa de urgenţă  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucruri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
2.    Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
3.    Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, , cu modificările şi completările ulterioare ;
4.    O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare ;
5.    HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, cu modificările şi completările ulterioare
6.     Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 34/2006
7.    Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România
8.    Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
9.    Hotărârea Guvernului nr. 525/30.05.2007, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice – ANRMAP, cu modificări şi completări
10.    Hotărârea Guvernului nr. 782 din 14.06.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Atribuţii principale :
1. Elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziziilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
 2. Elaborarea sau, după  caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
3 Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă  34/2006;
4. Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
5. Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
6.Propunerea către serviciul Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;                                                                                            
7.  Elaborarea rapoartelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, specifice domeniului de activitate.
8. Elaborarera referatului de specialitate, împreună  cu Compartimentul Juridic, în vederea emiterii  Dispoziţiilor specifice domeniului de activitate.
9. Propune  compartimentului  Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;
10.  Îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al  comunei Şipote  dispoziţii ale primarului  comunei Şipote ;     
Activităţi
1.    Întocmirea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice, în ultimul timestru al anului în curs pentru anul următor, în baza notelor de fundamentare a necesităţilor, centalizate în urma notei interne transmise de compartimentul achiziţii publice, departamentelor funcţionale.
2.    Definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice, după aprobarea bugetului propriu, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.
3.    Aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.
4.    Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, pentru  acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost cuprinse iniţial în Programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program fiind condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.
5.    Oferirea de consultanţă , persoanelor responsabile de iniţierea procedurilor, privind informaţiile care trebuie cuprinse în  caiete de sarcini, în vederea descrierii cât mai detaliate a necesităţii (îndeosebi pentru achiziţia de bunuri şi servicii), în vederea satisfacerii acesteia.
6.    Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie, pentru capacitatea tehnică şi profesională, împreună cu persoanele responsabile de iniţierea procedurilor.
7.    Stabilirea criteriilor de atribuire "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic",  împreună cu persoanele responsabile de iniţierea procedurilor.
8.    Stabilirea factorilor de evaluare precum şi a ponderii acestora în cazul alegerii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic",  împreună cu persoanele responsabile de iniţierea procedurilor.
9.    Iniţierea procedurii de atribuire, în baza Referatului de necesitate şi oportunitate, şi a Notei justificative privind determinarea valorii estimate,  ale căror modele pot fi accesate în reteua internă din cadrul compartimentului.  Estimarea valorii contractului de achiziţie publică se va face în conformitate cu  prevederile Secţiunii a 2-a - Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică  din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
10.    Identificarea achiziţiei în Programului anual al achiziţiilor publice
11.    Elaborarea documentaţiei de atribuire în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 şi HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
12.Elaborarea Notelor justificative privind:
           - alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
           -  accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
           -  alegerea cerinţelor minime pentru criteriile de calificare şi selecţie;
           -  alegerea criteriului de atribuire;
           -  motivarea ponderii factorilor de evaluare pentru criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
12.    Transmiterea spre publicare a anunţurilor / invitaţiilor  de participare şi a documentaţiei de atribuire, în Sistemul Electronic  de Achiziţii Publice (SEAP).
13.    Elaborarea referatului de specialitate împreună cu Compartimentul Juridic, în vederea emiterii  Dispoziţiei de numire a Comisiei de evaluare a ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 71 al.(1) din  HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
14.    Participarea la lucrările comisiei de evaluare a ofertelor /comisiei de negociere sau juriului,  în conformitate cu prevederile art. 71 al.(2) din  HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
15.     Transmiterea în termenul legal a răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă este cazul.
16.    Organizarea şedinţei de deschidere a ofertelor prin:
                  -  asigurarea evitării conflictului de interese,
                  -  verificarea elementelor principale ale fiecărei oferte,
                  -  elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor.
17.    Transmiterea procesului verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţă  respectivă.
18.    Evaluarea ofertelor în conformitate cu prevederile art.71-82 din  HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
19.    Atribuirea contractului /acordului-cadru sau anularea procedurii, prin elaborarea raportului procedurii în conformitate cu prevederile art. 83 alin.(1)din  HG 925/2006.
20.    Înaintarea raportului procedurii  către  conducătorul autorităţii contractante, spre aprobare în conformitate cu prevederile art. 83 alin.(2)din  HG 925/2006.
21.    Informarea candidaţilor / ofertanţilor în termenul legal, despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, prin mijloacele legale de comunicare.
22.    Asigurarea încheierii contractului de achiziţie publică / acordului-cadru, prin transmiterea dosarului achiziţiei publice  şi a ofertei declarate câştigătoare, la Compartimentul Juridic.
23.     Înregistrarea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru în Registrul angajamentelor bugetare de la compartimentul achiziţii publice.
24.    Transmitere spre publicare a anunţului de atribuire în Sistemul Electronic  de Achiziţii Publice (SEAP).
25.    Întocmirea dosarului achiziţiei publice, pentru fiecare contract atribuit, sau acord-cadru încheiat, în conformitate cu prevederile art. 211 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
26.    Arhivarea dosarului achiziţiei publice, precum şi a ofertelor,  însoţite de documentele de calificare şi selecţie, care se păstreazî de cĂtre autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.  
27.    Asigurarea completării dosarului achiziţiei publice cu documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii şi transmiterea unui exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
28.    Transmiterea către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.
29.    Elaborarea şi transmiterea în termenul legal a:
               - rapoartelor de specialitate,  solicitate în scris, în domeniul de activitate al   compartimentului, pentru proiectele de hotărâri,
               - documentelor  solicitate în scris,  de departamentele funcţionale,
               - răspunsurilor la adresele primite prin intermediul Registraturii
30.    Punerea la dispoziţia tuturor organelor de control abilitate, a documentelor solicitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
31.    Realizarea procedurilor operaţionale pentru activitatea de achiziţii publice, actualizarea şi diseminarea acestora.

Responsabilităţi:
1.    Asumarea răspunderii, pentru documentele întocmite în cadrul procedurilor de atribuire, pe baza semnăturii.
2.    Asumarea răspunderii, pe baza semnăturii, pentru achiziţiile publice directe,  derulate prin intermediul compartimentului de specialitate.
3.    
Art.22.COMPARTIMENT  SECRETARIAT (SECRETAR)
a) Cadrul legal:
-   Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Legea  nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Legea nr.  53/2003 - Codul muncii , cu modificările si completarile ulterioare ;
-   Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
-   Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-   H.G. nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
-   Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
-   Decret nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările si completarile ulterioare;
-   Ordin nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidentă a carnetului de muncă;
-   Hotărârea nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Ordonanţa nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
-   H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare şi Ordinul nr. 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
-   Legea - Cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
-   Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
-   Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
-   Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
-   ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
-   Legea nr.  144/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
-   Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare
-   OG nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare
-   Legea nr. 16/1996, a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare
-   Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata
b) Activităţile  desfăşurate în cadrul  compartimentului :
    Organizează şi realizează gestiunea resurselor umane în sensul definit de Statutul funcţionarilor publici şi de legislaţia muncii, distinct pentru funcţionarii publici şi personalul contractual. Se subordonează, potrivit competenţelor şi organigramei Primarului  comunei Şipote .
    În activitatea pe care o desfăşoară realizează următoarele atribuţii:
1.    Întocmeşte rapoarte de specialitate, note de fundamentare la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării consiliului local ce au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Şipote ;
2.    Acordă asistenţă compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Şipote   privind întocmirea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului  comunei Şipote ,  întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre referitoare la regulamente de organizare şi funcţionare ce se supun spre aprobarea consiliului local;
3.    Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce privesc înfiinţarea şi reorganizarea de către consiliul local a unor servicii publice şi instituţii în subordinea acestuia , completarea şi modificarea obiectului de activitate pentru structurile înfiinţate;
4.    Urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate şi asigură continua actualizare a situaţiilor nominale de personal;
5.    Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiile de muncă, stabilirea indemnizaţiilor pentru demnitari, promovarea  în clase şi grade profesionale pentru funcţionarii publici şi în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual, acordarea indemnizaţiilor de conducere, aplicarea majorărilor şi indexărilor salariale stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale ;
6.    Întocmeşte fundamentări ale fondului de salarii pentru bugetul local, pentru autorităţile executive şi serviciile publice de subordonare locală fără personalitate juridică;
7.     Întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de personal şi utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor A.N.F.P. , Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, D.G.F.P. Iaşi., Direcţiei Judeţene de Statistică, s.a.;
8.    Propune măsuri pentru îmbunătăţirea organizării muncii colaborând în acest sens cu compartimentele funcţionale şi serviciile publice. Aplicarea unor astfel de măsuri se realizează prin dispoziţie a primarului sau notă internă.
9.    Asigură asistenţa de specialitate pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Şipote  în vederea întocmirii şi actualizăii fişelor de post pentru personalul din subordine, în concordanţă cu regulamentele de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii aprobate, gestionează fişele de post pentru întreg personalul .
10.    Organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau examinare, după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind angajarea personalului. Asigură încadrarea personalului în funcţii, compartimente/ servicii, corespunzător pregătirii, experienţei şi competenţelor profesionale. Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau după caz a raporturilor de muncă  se face numai de către primar, în conformitate cu prevederile legale.
11.    Întocmeşte lucrările necesare pentru: încadrarea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, trecerea temporară în altă muncă şi desfacerea contractului de muncă sau incetarea raporturilor de serviciu, după caz, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Şipote  .  Ţine evidenţa personalului a cărei încadrare se face de către primar;
12.    Întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor de personal şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;
13.    Potrivit HotărâriiMinistrului Muncii şi Protecţiei Sociale , carnetul  va reflecta situaţia până la 31.12.2011, iar ultima inregistrare fiind cu data de 01.01.2011  unde se va preciza aceeaşi abrogare a decretului 92/1976 privind carnetele de muncă.   Termenul  de restituire a  carnetelor  de muncă fiind  31.03.2011;
14.    Asigură întocmirea corectă şi la timp a documentelor primare ce stau la baza plăţii lunare a salariilor angajaţilor şi demnitarilor;
15.    Urmăreşte utilizarea timpului de lucru: prezenţa la program, orele suplimentare efectuate, justificarea absenţelor pe cauze; programarea concediilor de odihnă şi efectuarea acestora, acordarea şi evidenţa altor categorii de concedii (pentru evenimente familiale deosebite, suplimentare, fără plată ş.a.),evidenţa concediilor medicale,de maternitate, paternitate, creştere copil în vârstă de până la 2 sau 3 ani (după caz), absenţelor nemotivate;
16.    Organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului prin instituţiile specializate, potrivit necesarului transmis de compartimentele funcţionale şi serviciile publice-pentru personalul contractual şi în funcţie de conţinutul rapoartelor de evaluare întocmite anual pentru funcţionarii publici în concordanţă cu ofertele centrelor de perfecţionare. Ţine evidenţa participărilor la cursurile de perfecţionare şi înregistrează în carnetele de muncă înscrisurile ce fac dovada de absolvire a cursurilor;
17.    Fundamentează pentru bugetul local necesarul pentru cheltuielile cu perfecţionarea profesională;
18.    Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare. Ţine evidenţa nominală, cronologică a evaluărilor anuale potrivit cărora  se construieşte cariera profesională a angajaţilor;
19.    Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual; transmite preşedintelui comisiei de disciplină a funcţionarilor publici toate documentele solicitate;
20.    Întocmeşte lucrările de personal pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare sunt angajaţi ai primăriei;
21.    Asigură confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarele de personal; eliberează angajatului, la cerere, copii ale actelor existente în dosarul tău profesional;
22.    La solicitarea verbală a angajaţilor  întocmeşte şi eliberează adeverinţe de salariat;
23.    Asigură eliberarea, evidenţa, precum şi vizarea semestrială a legitimaţiilor de serviciu;
24.    Realizează şi alte atribuţii referitoare la organizarea şi gestionarea resurselor umane stabilite prin acte normative şi/sau administrative.
25.    Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
26.    Propune  compartimentului  Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;
27.    Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al  comunei Şipote  dispoziţii ale primarului  comunei Şipote .
28.    Colaborează cu :
-toate compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Şipote  , pentru asigurarea încadrării şi promovării personalului, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, suspendarea şi desfacerea contractelor de muncă sau încetarea raporturilor de serviciu, după caz, premierea individuală, acordarea salariilor de merit, sporurilor salariale, întocmirea şi actualizarea fişelor posturilor şi R.O.F. , perfecţionarea profesională programarea şi efectuarea concediilor de odihnă şi utilizarea timpului de lucru (prezenţa şi absenţele-pe cauze) prin adrese, note interne, cereri şi referate ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea operativă a acestor categorii de atribuţii.
-compartimentul Contabilitate căruia îi transmite fundamentarea fondului de salarii şi a cheltuielilor pentru perfecţionarea profesională pentru personalul primăriei  necesare întocmirii proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli iniţial şi rectificativ şi de la care primeşte copii ale B.V.C. aprobat pentru capitolele bugetare pentru care a întocmit fundamentări;
- compartimentul Contabilitate căruia îi transmite informaţiile necesare introducerii în baza de date a programului de salarii a persoanelor nou încadrate, documente primare ce stau la baza calculării drepturilor salariale-pontajele necesare calculului drepturilor salariale întocmite pentru aparatul propriu şi verificate pentru serviciile publice, note de concediu în baza cărora se calculează şi se acordă indemnizaţia pentru concediu de odihnă, note de rechemare din concediu potrivit cărora se realizează regularizare indemnizaţiilor de concediu de odihnă,certificatele pentru concedii medicale, de maternitate, copii după cererile aprobate ale angajaţilor care solicită concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 sau 3 ani după caz;primeşte de la acesta execuţia bugetară a cheltuielilor cu salariile şi cu perfecţionările profesionale ş.a.
- Serviciul de asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelara care monitorizează activitatea asistenţilor personali şi cu I.S.T.P.H Iaşi pentru:încadrarea asistenţilor personali, evidenţa şi încetarea contractelor de muncă ale asistenţilor personali şi verificarea pontajelor lunare ale acestora ;

  Art.23. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

Sănt în  subordinea directa a viceprimarului comunei Sipote cu urmatoarea componenta :
- 1 post de personal contractual de executie, muncitor calificat,Treapta profesionala III, Nivelul studiilor – Medii ;
- 1 post de personal contractual de executie, guard,Treapta profesionala I, Nivelul studiilor – Medii, , post vacant .
- 2 posturi de personal contractual de executie, sofer,Treapta profesionala II, Nivelul studiilor – Medii, din care unul ocupat  si unul vacant .
 - 1 post de personal contractual de executie, paznic , Treapta profesionala II, Nivelul studiilor  - Medii, post ocupat . .
Compartimentul gospodarire comunala  are urmatoarele atributii principale :
•  se prezinta zilnic la lucru si in timpul programului nu consuma bauturi alcoolice, cunoscand faptul ca in urma unei asemenea abateri se poate aplica sanctiunea disciplinara prevazuta in Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ;  
•  urmareste si raspunde de amenajarea   spatiului verde aferent institutiilor publice situate pe raza comunei;
•  asigura paza imobilului (sediul Primariei si a anexelor si efectueaza serviciul de permanenta la telefonul primarie dupa programul de lucru al functionarilor).
•  indruma, supravegheaza si tine evidenta efectuarii prestatiei in munca de catre persoanele beneficiare ale Legii 416/2001 si raporteaza zilnic asupra volumului de lucrari si a numarului de zile efectuate
•  informeaza conducerea comunei, despre persoanele fizice sau juridice de pe raza comunei care incalca prevederile legale privind protectia mediului(depozitarea gunoaielor in zona drumurilor, taieri abuzive de plantatii);
•  efectueaza lucrari de decolmatare a podetelor infundate, mentinerea santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor.
•  respecta normele de protectie a muncii din cadrul activitatii prestate si raspunde in caz de incalcarea acestora. Este obligat sa ia parte la toate instructajele care se fac lunar pe linia de protectie si securitate a muncii.
•  în permanenta va avea respect fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei.
•  vor adopta  o atitudine civilizata fata de cetatenii cu care ia contact in timpul lucrului;
•  executa orice alte sarcini pe care le stabileste conducerea primariei.

     Art.24 .   COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ în subordinea directa a secretarului comunei Şipote si în coordonarea Consiliului Local Sipote  format din:
- un post de functionar public de executie, inspector principal II , Clasa I, Nivelul studiilor - , S , post ocupat  .
-31  posturi de personal contractual, asistent personal, Treapta profesionala III, Nivelul studiilor – Medii şi gimnaziale , şi  6 posturi   care primesc  indemnizaţie .
Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara are urmatoarele atributii principale :
•  Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor de pe raza comunei Şipote , respectarea si realizarea drepturilor lor.
•  Identifica copiii aflati în dificultate, întocmeste documentatia necesara pentru stabilirea unor masuri speciale pentru acestia .
•  Realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului .
•  Asigura realizarea activitatilor în domeniul asistentei , în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin .
•  Realizeaza activitatea financiar contabila privind asistenta sociala privind alocatiile complementare si de sustinere , precum si venitul minim garantat.
•  Asigura întocmirea dosarelor privind stabilirea acordarii indemnizatiilor lunare pentru cresterea copilului , a stimulentelor lunare si a alocatiei de stat pentru copii .
•  Asigura întocmirea dosarelor de acordare a ajutorului social si stabileste sumele pentru fiecare în parte conform legii.
•  Efectueaza anchete sociale la cererea organelor abilitate .
•  Organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor defavorizate în centrele special amenajate
•  Asigura intocmirea dosarelor de ajutor de încalzire pentru venitul minim garantat conform Legii 416/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si întocmirea dosarelor de ajutor de încalzire , altele decât cele prevazute de legea 416/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare.
•  Asigura sprijin pentru persoanele vârsnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele de asistenti personali si îngrijitori la domiciliu pentru acestia
•  Se ocupa   de livrarea de alimente persoanelor defavorizate .
•  Raspunde, potrivit legii, avand obligatia sa se conformeze, potrivit functiei pe care o detine, pastrand secretul de serviciu si confidentialitatea;
•  Indeplineste orice alte atributii stabilite de primar;
•  Indeplineste functia de membru al comisiei de evaluarea  a ofertelor privind achizitiile publice conform OUG 34/2006 si HG 925/2006 actualizate.


Art.25.COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr. 212/2006;
    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
    Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu
modificările şi completările ulterioare;
    Legea educaţiei nr. 1/2011 ;
    Protocol privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi  studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior încheiat între M.I.R.A. (nr. 250/12.07.2007) şi M.E.C.T. (nr. 13527/07.09.2007);
    Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi  funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
    Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind  instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I.  nr. 786/2005;  
    Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 718/2005 pentru  aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat cu O.M.I.R.A. 195/2007;
    Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474 / 2006 pentru  aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;   
    Dispoziţia Inspectorului General nr. 1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborarea documentelor de organizare planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire din subordinea Inspectoratului General.

    Ordinul inspectorului general Nr. 629 I.G. /13.12.2006 privind organizarea şi
desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    O.M.I.R.A nr. 673 din 9.12.2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012.

    O.M.I.R.A. nr. 483 din 19.05.2008 privind organizarea şi desfăşurarea           
programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Activitatile  desfasurate in cadrul  compartimentului:

1    Asigură încadrarea, înzestrarea şi pregătirea Serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă şi a populaţiei din  comună ;
2    Organizează înştiinţarea şi alarmarea populaţiei referitor la pericolele atacului din aer, a celor cauzate de calamităţi naturale, catastrofe, inundaţii de mari proporţii, dezastre; elaborează documente operative şi ţine la zi planul de  analiza si acoperire a riscurilor, planul de evacuare în situaţii de urgenţă, planul de aparare impotriva inundatiilor si planul de aparare in caz de cutremur si/sau alunecari de teren;
3    Asigură amenajarea, înzestrarea şi funcţionarea locurilor de protecţie în caz de situaţii de urgenţă la nivel de municipiu, organizează punctul de comandă (biroul de conducere) şi lucrul în cadrul acestuia. Coordonează şi controlează aplicarea măsurilor de amenajare a spaţiilor şi adăposturilor în subsolul construcţiilor, construirea de noi adăposturi la ordin, precum şi folosirea proprietăţilor naturale ale terenului în scopul adăpostirii, conform actelor normative în vigoare. Răspunde de înzestrarea, întreţinerea şi modernizarea punctului de comandă (biroul de conducere);
4    Propune sarcini concrete şi de perspectivă ce revin pe linie de situaţie de urgenţă  unităţilor de pe raza acestuia şi urmăreşte îndeplinirea lor;
5    Organizează convocări de pregătire metodică şi de specialitate cu: Comitetul  Local pentru Situaţii de Urgenţă, specialişti pentru intervenţie, sectoare de competenţă şi executivul local;
6    Analizează materiale informative cuprinzând elemente (date) nou apărute şi instructaje ale populaţiei şi agenţilor economici, referitoare la: alarma aeriană, alarma la dezastre, prealarma aeriană şi încetarea alarmei cu adaptarea la condiţiile concrete din  comună ;
7    Realizează instruirea periodică a personalului din primărie cu privire la documentele cu caracter „secret de stat” şi „secret de serviciu”;  
8    Răspunde de buna desfăşurare a activităţii de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Primăriei care desfăşoară distinct activitatea de instructaj în domeniu situaţiilor de urgenţă;
9    Realizează evidenţa militară a tuturor angajaţilor – rezervişti şi a celor fără
obligaţii militare şi întocmeşte lucrările de M.L.M. (mobilizare la locul de muncă) pe care le trimite la Centrul Militar Zonal Iaşi;
10    Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
11    Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al  comunei Şipote , dispoziţii ale primarului  comunei Şipote ;
12    Colaborează cu toate compartimentele funcţionale din primărie şi serviciile
publice ale consiliului local la organizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, specialişti pentru intervenţie şi sectoare de competenţă. Scopul constituirii şi colaborării cu acest serviciu este de a interveni ori de câte ori situaţia o impune pentru limitarea şi lichidarea urmărilor unor calamităţi naturale, a unor incendii de mari proporţii şi în situaţia de război, de a acorda primul ajutor cetăţenilor, animalelor şi pentru salvarea bunurilor materiale (evacuarea populaţiei din zonele afectate, adăpostirea şi aprovizionarea sinistraţilor cu alimente, apă, medicamente, incinerarea cadavrelor, curăţirea zonelor contaminate, precum şi redarea în circuit a activităţilor economice şi sociale;
13    Colaborează cu Compartimentul resurse umane, de la care solicită şi primeşte informaţii referitoare la angajaţii care fac obiectul evidenţei militare şi M.L.M., cu care colaborează în toate problemele de personal;
14    Colaborează cu  compartimentul contabilitate  la fundamentarea şi transmiterea necesarului privind cheltuielile specifice activităţii pe linie de situaţie de urgenţă;
15     Propune  compartiemntului  Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea
operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;
16    Colaborează cu  compartimentul contabilitate  pentru obţinerea acceptului la plată
pe documente justificative, referitoare la cheltuielile efectuate din capitolul bugetar „Situaţii de urgenţă”.


DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 26.  Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în actele normative, atribuţiile prevăzute în prezentul regulament nu sunt limitative
şi se completează de drept în funcţie de modificările legislative din domeniul de activitate al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şipote .

Art. 27.  Compartimentelor de specialitate, vor putea stabili şi alte atribuţii decât cele prevazute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora, prin dispoziţia conducerii Primariei  comunei Şipote . Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate sub semnatură de  către cei îndreptăţiţi să le aducă la îndeplinire.

Art. 28.Comaprtimentele  structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Şipote  sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a prezentului regulament.

Art. 29.  Compartimentele structurilor funcţionale din aparatul de specialitate al primarului realizează informarea salariaţilor din subordine cu privire la apariţia unor acte normative ori modificarea sau abrogarea celor existente, instruind personalul din subordine cu privire la obligaţiile ce îi revin din actele normative.

Art. 30.  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei  comunei Şipote  care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.

Art. 31.  Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei Şipote întocmesc rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local în vederea promovării lor în Consiliul local şi precum şi rapoarte de specialitate şi proiecte de dispoziţii ale Primarului  comunei Şipote  specifice domeniului de activitate.

Art. 32.  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art. 33.  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ori de câte ori intervin modificări în structura funcţională a aparatului de specialitate a  primarului  comunei Şipote .


                 Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează ,
                      Răileanu Viorica                                          Moşneguţu Cătălina Maria