Primaria Sipote

A+ R A-

D I S P O Z I T I A Nr. 112

            ROMÂNIA

            JUDETUL IASI

       COMUNA  ŞIPOTE

  PRIMARIA COMUNEI SIPOTE

 

 

D I S P O Z I T I A  Nr.  112 din   24.04.2017  

Primarul comunei  Sipote, judetul Iasi ;

 

                Avand in vedere prevederile art. 40, alin.( 1) si (2)  şi art.115 alin(1) lit.”a” din

Legea nr. 215/2001,  privind Admnistratia publica locala, republicata ;

                     Avand in vedere prevederile art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind Administratia publica locala republicata :

D I S P U N E :

                  Art. 1. – Se convoaca consilierii Consiliului Local al comunei Sipote, judetul Iasi, pentru a participa la sedinta  ordinara  din data de  28.04.2017  orele  13,00    avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea  procesului   verbal  ale  şedinţei extraordinare din data de  31  martie 2017   ;

2.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Normelor procedurale interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri , servicii si lucrari la comuna  Sipote , pe anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Actului Aditional nr. 3  la contractul de prestari servicii nr. 128 din 12.01.2015 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea   deschiderii de actiuni in instanta in vederea recuperarii sumelor restante datorate de domnul Botez Ioan .

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Pantea Felicia

5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea    raportului executiei bugetare a activitatii economico financiara  la Primaria comunei  Sipote , judetul  Iasi  la data de 31.03.2017;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ilasi  Irina 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea    privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal  2018 la nivel de comuna  Sipote , judetul  Iasi;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Pantea  Felicia  

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea    completarii si modificarii  Anexei B SERVICII  a  Programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ursu Mariana  

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind     plata  sumei de 1000 lei, reprezentand  cheltuieli de judecata  Domnului  MALII DORIN MIRCEA  fost primar al comunei Sipote , judetul  Iasi  ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ursu Mariana  

9. Raportul de activitate   al primariei comunei Sipote , judetul Iasi pe anul 2016

  in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001

10. Diverse .

           Art.2.- Sedinta isi desfasoara lucrarile in sala de sedinta a Consiliului local al comunei Sipote.

           Art.3.- Secretarul Primariei comunei Sipote, judetul Iasi, va asigura instiintarea consilierilor cu privire la desfasurarea sedintei, va afisa prezenta dispozitie si o va inainta Institutiei Prefectului Judetului Iasi – serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ. 

 

 Data astazi:  24.04.2017 

             p Primar , 

         Puiu  Constantin                                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate,

                                                                                                                                                                              p Secretar,

                                                                                                                                                                        Ursu Mariana