Primaria Sipote

A+ R A-

Proces verbal sedinta ordinara 21 decembrie 2017

ROMANIA

JUDETUL  IASI

COMUNA SIPOTE

CONSILIUL  LOCAL

NR.  9475 din  21.12.2017

 

 

P R O C E S       V E R B A L

 

încheiat, astăzi,  21 decembrie    2017, în şedinţa  ordinară

a  Consiliului  Local  al   Comunei Sipote ,  care are loc în sala de şedinţe a Primăriei  comunei Sipote , judeţul Iaşi

            Ora  14,00

 

                        Doamna  Ursu Mariana , pSecretarul  comunei Sipote  în conformitate cu  prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, deschide  lucrările sedinţei ordinare, convocată în conformitate cu art. 39,  alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, arătând că este legal constituită, motivat de faptul că, din cei 15 consilieri locali  aflati în funcție, sunt prezenţi 15.

Participă la şedinţa Consiliului Local al  comunei Sipote :

Domnul  Puiu Constantin

Primarul  comunei Sipote

Domnul Prajanu Ioan  

Viceprimarul  comunei Sipote

Doamna Ursu Mariana

p Secretar UAT Sipote

Salariati din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluimunei comunei Sipote

3

                

Domnul Prăjanu Ioan  , Președintele de ședință: "Bună ziua! Voi da citire Dispoziției Primarului nr . 341  din  15.12.2017 , prin care Primarul  comunei Sipote , dispune:

Se convoacă

                      

Consiliul Local Şipote al comunei Şipote în şedinţă  ordinară   Joi 21 decembrie  2017 , orele 14,00  în sala de şedinţă  cu  urmatoarea ordine de zi :

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  ordinare din data de  29 noiembrie    2017 ;     

            

                         Prezinta  Ursu Mariana

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  validarea Dispoziției   nr.  319   din  27  noiembrie 2017, a primarului comunei Șipote cu privire  la  rectificarea  bugetului  local  aferent anului 2017 ;

 

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ilasi  Irina

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea graficului de şedinţe al Consiliului Local  Șipote ,pe trimestrul I - 2018;

 

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Sipote , judetul   Iasi  pe anul 2018  si a Anexelor la Strategia anuala a achizitiilor publice a comunei Sipote (Programul Anual al achizițiilor publice) ;

 

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Anexei nr.  1 și 2 la Hotărârea numărul  83 din 31 iulie 2017  a Consiliului Local al Comunei Șipote  privind stabilirea salariilor de bază personalului plătitit  din bugetul local al comunei Șipote( pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șipote );

 

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

 

 

6.PROIECT DE HOTĂRĂREcu privire la aprobarea  rectificarii  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ilasi  Irina

 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile

aflate pe teritoriul Comunei Sipote ,judetul Iasi ;

 

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Pantea Felicia 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași;

 

                       Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

 

9.Diverse, discuții, întrebări , interpelări .

SUPLIMENTARE ORIDNE DE ZI :

 

 

1.PROIECT DE HOTĂRĂREcu privire la aprobarea  rectificarii  Bugetului de

Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

             Prezinta  Ilasi  Irina

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea  Hotărârii de

consiliul local numărul 9 din 29.07.2017 privind  desemnarea reprezentantului Comunei Șipote precum  și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul  Comunei Șipote în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

                         Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

              SUPLIMENTAREA ORDINII  DE ZI :s-a întemeiat pe  susținerea  prevederilor  art. 43, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001:...”Suplimentarea ordinii de

zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi” ,  

               Supune spre aprobare ordinea de zi cu punctele suplimentare propuse si enumerate mai sus  Se aprobă cu 15 voturi pentru.

               Domnilor consilieri , in data de 24 noiembrie 2017 Inspectoratul școlar Județean Iași a înaintat adresa numărul 12834 din 15.11.2017 înregistrată la secretariatul unității noastre sub numărul  8892/24.11.2017 prin care ne solicită să transmitemm  propunerile privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular de pe raza teritorială a comunei Șipote. În aceeași zi domnul primar Puiu Constantin a inițiat un proiect  de hotărâre prin care s-a menținut aceeași rețea școlară din perioada 2017 – 2018 , proiect întocmit și transmis la Inspectoratul școlar cu confirmare de primire . Ulterior pe data de  04 decembrie 2017 la sediul primăriei comunei Șipote  a avut loc o întâlnire cu Directorii  celor două unități școlare , prin care Școala Chișcăreni  a  înregistrat o adresă prin care  a solicitat arondarea structurii Hălceni la Școala Gimnazială Chișcăreni. În urma discuțiilor purtate cu cele două instituții,  domnul primar Puiu Constantin a inițiat un alt proiect de hotărâre și l-a înaintat la Inspectoratul școlar .În data de 20.12.2017 Inspectoratul școlar județean Iași transmite adresa numărul 13546/15.12.2017 înregistrată la secretariatul unității noastre  sub numărul 9456 din 20.12.2017 prin care ne  aduce la cunoștință că școala Chișcăreni nu se încadrează pentru a îndeplini condițiile cerute de lege pentru a avea personalitate juridică.

               Se dă  cuvântul Doamnei Director Rusu  Ghinița : Deduc din ceea ce  a spus Domnul învățător Botezatu Eugen ,  că la nivelul școlii Șipote există un  proiect , dar putea fi implicată și Școala Chișcăreni , eu nu am știut de acest proiect , se putea ca școla Chișcăreni să fie ca și partener,  nu, sa lucreze pe la spate „așa cum a lucrat domnul Botezatu în mod pervers , parșiv , ca Școala Chișcăreni să fie desființată. Eu nu știu de ce atâta ură pentru Școala Chișcăreni , eu Domnule Botezatu sunt Director pe munca mea , trebuia sa va fi deplasat la Școala  Chișcăreni și să informați unitatea ca există un  proiect să să fi fost și  Școala Chișcăreni ca partener.

                Ia cuvântul domnul viceprimar Prăjanu Ioan care informează consiliul local că , domnul primar Puiu Constantin a luat legătuta cu doamna  Simirad care a  întocmit acel proiect pentru  Școala Șipote și i s-a răspuns că nu  se afectează cu nimic dacă există numărul de elevi .

Domnul viceprimar întreaba : De ce pleacă copii din clasa a IV – a de la Școala Hălceni la Școala Vlădeni ? îmi puteți da răspunsul ?  Domnule Botezatu  , nu dorim ca Școala Chișcăreni să dispară ?

               Se dă cuvântul Domnului  consilier local Botezatu Gelu: Domnilor consilieri , Nu acceptă Inspectoratul această modalitate pe care dumneavoastră o susțineti , este totul eronat ce susține doamna Rusu Ghinița , nu am facut acel proiect pe ascuns, există parteneriat încheiat , am adus la cunoștina consiliului local încă de anul trecut , pe de altă parte propunerea făcută de dtră nu respectă condițiile legale .Domnișoara Director Părălește Mariana spune că atunci când a  venit la primărie:  daca o structura de la Școala Șipote pleacă atunci proiectul dispare .

               Doamna consilier local Răileanu Viorica îi răspunde domnului consilier local Botezatu Eugen că ,s-a înaintat la Inspectoratul  Județean  Iași  propunerea să rămână aceeași rețea școlară ca în anul 2017 – 2018 .

              Atat timp cât nu sunt îndeplinite condițiile locale cele două școli nu vor putea funcționa.                                         Doamna Herțan de la Inspectoratul școlar  mi-a spus că  ați trimis o prostie la Inspectoratul Școlar !

              Se dă cuvântul Domnului primar Puiu Constantin care informează consiliul local că personal s-a deplasat la  Consiliul Județean  Iași  și a întrebat daca intr-adevăr se pierde proiectul de la Școala Șipote daca nu va mai avea personalitate juridică ?

             Doamna Ursu Mariana îi dă replica domnului Botezatu Gelu : Primăria nu a  trimis nicio  prostie la Inspectorat  așa cum dumneavoastră  aduceți acuzații în fața consiliului local, sincer, îmi pare rău cum puneți problema , s-a   transmis  propunerea rețelei școlare pe anul 2018 -2019  pe data de 24 noiembrie 2017 , am și confirmarea de înaintare , pe 05 decembrie când s-a transmis la Inspectorat  altă propunere în urma depunerii la secretariatul unității noastre a adresei  înaintată  de Școala Chișcăreni și în urma discuțiilor purtate de către cei doi directori ai Școlilor Șipote și Chișcăreni , (vă rog frumos să-mi dați și mie numărul de telefon al Inspectorului  să vorbesc și eu cu dumnealui ),.... Domnule Botezatu nu vreau să afirmați că  Primăria a  trimis prostii la Inspectorat ?

            Se  înscrie la cuvânt doamna consilier local Pustianu  Maria : Cele două școli întrunesc condițiile de a avea personalitate juridică . S-a transmis la inspectorat doar propunerea rețelei școlare și după ce se va obține  avizul conform se va adopta hotărâre.

            Se supune la vot  propunerea înaintată pe data de 24 noiembrie 2017 .

            Microbuzul de la Șipote funcționează? În această vacanță se rezolvă ?

            Nu are cauciucuri , direcția  la mașină nu funcționează , la  Mitoc i-a cazut ușa cu doi copii ?Vă dați seama daca are loc vreun accident ? S-au cheltuit atâția bani pentru acest microbuz. Deci , dtră domnișoara Director confirmați că acest  microbuz  funcționează ?

            Doamna consilier local Răileanu Viorica solicită ca la următoarea ședință să se facă o verificare la consumul de materiale la acest microbuz . Să  prezinte  Școlile Raportul !Doresc să se prezinte facturile cu care s-a reparat acest microbuz .

            Președintele de ședință mulțumește Doamnelor Director  de participarea la ședința de astăzi .

             Doamnele Director  mulțumesc  in numele tuturor colegilor pentru cadoul oferit  și sunt mulțumiți de rezultatele obținute la învățătură , le muțumește conducerii pentru prezența lor la serbarea organizată de școală și țin să sublinieze că, fără consiliul local noi  Școlile suntem la pământ.

Doamna Ursu Mariana , p Secretarul  comunei Sipote  supune spre aprobare Procesul-

Verbal al ședinței  ordinare din data de   17 noiembrie  2017, si  hotararile adoptate in  sedinta  Consiliului Local din  29  noiembrie 2017 ,  materiale pe care doamnele/domnii consilieri l-au  studiat .Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

                        Se da cuvantul Doamnei Ursu Mariana :

                        Domnilor consilieri, În şedinţa extraordinară din data de  29 noiembrie  2017 s-au adoptat un număr de  9(nouă) Hotărâri , după cum urmează :

1.Hotărârea nr. 121   adoptata cu un număr de  13   voturi  “pentru “  o abținere    a  domnului  Pasăre Dănuț, din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14 consilieri  ;

     2. Hotărârea nr. 122    adoptata cu un număr de  13  voturi  “pentru “ , din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14 consilieri  ;

     3. Hotărârea nr. 123  adoptata cu un număr de  11  voturi  “pentru “ ,dou[ ab’ineri a domnilor Pasăre Dănuț   și  Daniliu Petru din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14 consilieri  ;

 4.Hotărârea nr.124  adoptata cu un număr de  13 voturi  “pentru “ ,o abținere a domnului Pasăre Dănuț din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14consilieri  ;

  5.Hotărârea nr.125  adoptata cu un număr de  12 voturi  “pentru “ ,  două  abțineri a domnilor Nicuriuc Ionel și Pasăre Dănuț din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14;

   6.Hotărârea nr.126   adoptata cu un număr de  13 voturi  “pentru “ , o abținere a domnului Pasăre Dănuț din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14;

   7 Hotărârea nr. 127   adoptata cu un număr de  13 voturi  “pentru “ , o abținere a domnului Pasăre Dănuț din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14;

  8.Hotărârea nr. 128   adoptata cu un număr de  13 voturi  “pentru “ , o abținere a domnului Pasăre Dănuț din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14;

9.  Hotărârea nr.   129  adoptata cu un număr de  14 voturi  “pentru “ ,  din numărul  total  de 15 consilieri în funcție  și prezenți la ședință  14;

 

                 Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba procesul verbal din data de 

29  noiembrie   2017 ,

Pentru:   15

Împotrivă: -

                        Abțineri:    .

                  Domnul  Daniliuc Petru    presedinte de sedinta,    propune trecerea la  punctul 2 de pe ordinea de zi :

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  validarea Dispoziției   nr.  319   din  27  noiembrie 2017, a primarului comunei Șipote cu privire  la  rectificarea  bugetului  local  aferent anului 2017 ;

 

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ilasi  Irina

             Se da cuvantul doamnei  Ilași  Irina    :

            Tinand cont  de prevederile art. 19  alin (2) , art. 39 si art 82 din Legea nr. 273/2006 , privind finantele publice locale ,

             În temeiul art.36 alin (4),lit.”a”,art.45 alin (1) si ale art.115 alin.(1) litera “a” din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare,                              

             Domnul  Daniliuc Petru    Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

             Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr.  9145 din 07.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 130   din 21.12.2017.

 

Pentru:   15

Împotrivă: -

                        Abțineri:   

              Domnul  Daniliuc Petru    presedinte de sedinta,    propune trecerea la  punctul 3 de pe ordinea de zi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea graficului de şedinţe al Consiliului Local  Șipote ,pe trimestrul I - 2018;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

               Se dă cuvântul Doamnei Ursu Mariana :

 Avand in vedere:

 Prevederile O. G. Nr. 35/2002 pentru aprobarea  Regulamentului  - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale , modificata  ;

 Prevederile Legii nr. 393/2004- privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

In temeiul  art. 45 , alin. 1 si ale art. 115 , lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicată cu modificările şi completările ulterioare.

            Se propun sedintele  ordinare al Consiliului Local Șipote , pentru Trimestrul  I  2018,  in forma si continutul prezentat  in tabel, dupa cum urmeaza:

 

nr

crt.

Data sedintei

                  Tematica

Observatii

1

IANUARIE  2018

 26.01.2018

 

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței  din data de  21.12.2017

2.Raportul executiei BVC la 31.12.2017

3.Prezentarea și aprobarea unor proiecte de hotărâri.

4. Probleme curente( diverse);

 

 

 

2

FEBRUARIE 2018 28.02.2017

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței  din data de  26.01.2018

2.Prezentarea și aprobarea unor proiecte de hotărâri.

3. Probleme curente( diverse);

 

 

 

3

MARTIE 2018

30.03.2018

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței  din data de  28.02.2018

2.Prezentarea și aprobarea unor proiecte de hotărâri.

3. Probleme curente( diverse);

 

 

 

                 Domnul  Daniliuc Petru    Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

                 Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr.  9148  din 07.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 131  din 21.12.2017.

Pentru:   15

Împotrivă: -

                        Abțineri:          

                 Domnul  Prăjanu Ioan   presedinte de sedinta,    propune trecerea la  punctul 4 de pe ordinea de zi :

                 4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Sipote , judetul   Iasi  pe anul 2018  si a Anexelor la Strategia anuala a achizitiilor publice a comunei Sipote (Programul Anual al achizițiilor publice) ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Grădinaru  Camelia  

 

                 Se da cuvantul Doamnei  Grădinaru Camelia  :

               Domnilor consilieri,

 Avand in vedere:

        - prevederile HG 395 / 2016 art.11 alin.3 , Strategia anuala de achizitie publica se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in aceasta, si se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante ;

Potrivit al(4) al aceluiasi articol, autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in cadrul strategiei anuale de achizitie publica, modificari/completari care se aproba conform prevederilor alin.(3).

- prevederile HG 395 / 2016 art.12 alin.1,In cadrul strategiei anuale de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Strategia anuala  care cuprinde si Programul anual al achizițiilor or publice pentru anul 2018;

       - dispozitiile art.63,alin.3 lit.c si ale art.36, alin.2,lit.(b ),alin.4,lit.(a si e) , din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala asa cum a fost ea modificata si completata ulterior;

Stategia de achizitii publice defineste, in termeni generali, modul in care un bun, un serviciu sau o lucrare , vor fi achizitionate si vor fi incluse  in mod obligatoriu Programul Anual de Achizitii Publice .

            In conformitate cu prevederile HG nr.  395/2.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Strategia anuala de achizitie publica la nivelul Autoritatii contractante este data de totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate pe parcursul unui an bugetar.

            Strategia anuală de achiziţie publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către conducătorul Autorităţii contractante .

            Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări /completări care se aprobă, de asemenea, de conducatorul Autoritatii contractante. În cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în strategia anuală de achiziţii publice, introducerea acestora în strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.

            Autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziţii cel puţin următoarele elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate compartimentele din cadrul autorităţii contractante;

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

            Dezvoltarea strategiei de achizitii publice incepe cu indentificarea nevoilor Autoritatii Contractante si intocmirea referatelor de necesitate de catre fiecare compartiment .  Este cel mai important pas in procesul de achizitii publice deoarece influenteaza scopul de aplicare a procedurilor si determina, in parte sau in totalitate, valoarea estimata a acestora.

            In dezvoltarea strategiei anuale de achizitii publice, principiile de baza sunt cele prevazute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 si anume:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciprocă;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea răspunderii

            In mod special, strategia anuala de achizitii publice trebuie sa satisfaca cerintele operationale ale Autoritatii contractante si sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniu, realizand in acelasi timp cea mai efienta utilizare a fondurilor publice de care dispune Autoritatea, contribuind totodata la indeplinirea obiectivelor acesteia.

            In orice situatie, orice decizie a persoanelor din cadrul Autoritatilor contractante privind strategia de achizitii trebuie sa conduca la atingerea obiectivelor mai sus mentionate.

            Programul Anual al achizitiilor publice face parte integranta din prezenta strategie, in conformitate cu prevederile art. 12 din HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, material pe care dumnevoastră l-ati avut  atașat  la materialele de ședință în vederea studierii lor.

            Domnul  Daniliuc Petru    Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări?              Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

            Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr 9151  din 07.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 132   din  21.12.2017.

Pentru:   14

Împotrivă: -

Abțineri:    - Domnul Pasare Danut  

             Domnul  Daniliuc Petru   presedinte de sedinta,    propune trecerea la  punctul 5 de pe ordinea de zi :

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  modificarea și completarea Anexei nr.  1 și 2 la Hotărârea numărul  83 din 31 iulie 2017  a Consiliului Local al Comunei Șipote  privind stabilirea salariilor de bază personalului plătitit  din bugetul local al comunei Șipote( pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șipote );

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana 

              Se dă cuvântul Doamnei Ursu Mariana : Având în vedere :

- Prevederile O.U.G. nr. 79/08.11.2017  privind  modificarea și completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prin care se transferă  contribuțiile de asigurări sociale  și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate  din sarcina angajatorului în sarcina angajaților ;

-Prevederile  Hotărârea Guvernului nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform căreia în anul 2018 sestabilește salariul de bază  minim brut   pentru un program  complet de lucru , la un cuantum lunar de 1900 lei  ;

-Prevederile art.5, alin (1) și alin (2),art 7 alin (1) și alin (2)   din Ordonanța de Urgență nr. 90 din 06.12.2017 privind unele măsuri fiscal bugetare , modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ;

- Prevederile art.16 , alin (1) și alin (2),art 26 alin (3) , art 39 alin (1) si (2) , art  40  din Ordonanța de Urgență nr. 91 din 06.12.2017  pentru modificarea și completarea Legii cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  ;

- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. c) din LEGEA-CADRU nr. 153 din

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Prevederile art.11 alin(1) din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

- Prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  ;

- Prevederile Legii  nr. 53/2003 – Codul Muncii , republicată,  cu modificările și completările ulterioare ;

           Astfel, începând cu data de 01.01.2018 se stabilesc salariile de baza pentru functiile publice de execuție  și funcțiile publice contractuale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comueni Șipote , județul Iași  conf .

          Ordonatorul principal de credite va stabilii, prin dispozitie, salariile de baza pentru personalul din organigrama comunei care se regaseste in nomenclatorul functiilor prevazut la art.11 alin(.2) din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în conformitate cu prevederile art.1.  din Hotărârea Guvernului nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

         Salariul de bază se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi conform Anexei 2  cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

          In situatia in care salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, va creste, crescand astfel si valoarea de referinta a coeficientului, ordonatorul de credite va actualiza salariul fiecarei functii prin emiterea unei noi dispozitii.

          Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Sipote pentru

participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.

          Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

          Legiuitorul a prevăzut pentru salariaţii din cadrul administraţiei publice locale doar

nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice (anexa nr. VIII cap. I lit. A secţiunea III şi cap. II lit. A secţiunea IV.), iar pentru funcţiile de demnitate publică, conf. Art. 13, alin. 1) indemnizaţiile lunare se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 1900 lei  începând cu data  de 01 ianuarie 2018 .

          Mai arătăm  că potrivit art.6 lit d și f din aceeași lege , salarizarea personalului menționat are la bază , printre   altele , principiul importanței sociale a muncii , în sensul că ,  salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea riscurile   activității și nivelul studiilor, precum și principiul ierarhizării pe vertical , cât și pe orizontală în cadrul aceluiași domeniu în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurată.

           Coroborat cu faptul că prevederile capitolului IV secțiunea I – Registrul Electoral din Legea nr. 208/2015 , cu modificările și completările ulterioare , rezultă în mod explicit complexitatea și caracterul deosebit al activităților efectuate pentru actualizarea Registrului Electoral responsabilitatea pe care acestea o incumbă , precum și rolul important al actualizării corecte și în termen a registrului electoral pentru corectitudinea proceselor electorale.

            De  altfel, aceste aspect transpare  și din nivelul mult mai mare al sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege pentru efectuarea de înregistrări sau radieri  în Registrul Electoral cu încălcarea legislației în vigoare(fapte sancționate cu amendă de la 4500 lei la 10000 lei față de , spre exemplu întocmirea proceselor verbale cu încălcarea dispozițiilor legii, care este sanționat cu amenda de la 1500 lei la 4500 lei ).

            Acestea au fost motivele pentru care legiuitorul statuase la art. 26 din legea  208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ca persoanele autorizate să opereze  în registrul Electoral beneficiază de drepturi salariale suplimentare  , echivalent cu 12,5% din salariul de bază.

           Prin urmare apreciem ca la acordarea drepturilor salariale ale persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în registrul electoral autoritățiilor locale au posibilitatea să stabilească salariile de bază , în condițiile legii cu luare în considerare a principiilor prevăzute de art. 6 lit. d și f din Legea nr. 153/2017 , eventual prin aplicarea mutatis mutandis  a prevederilor art.26 din Legea nr. 208/2015 și acordarea acestor categorii  de persoane un spor de 12,5%.

             Domnul  Daniliuc Petru   Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

            Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr . 9154  din 07.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 133 din 21.12.2017.

Pentru:   10

Împotrivă: -

Abțineri:    Domnii : Dinco Ionuț, Chișcă Vasile Bogdan , Botezatu Iulian,Pasăre Dănuț și Nicuriuc Ionel   

              Președintele de ședință:  intreaba daca mai sunt discutii , intrebari , daca nu trece la punctul   de  pe ordinea de zi si anume :

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  cu privire la aprobarea  rectificarii  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ilasi  Irina

          Se da cuvantul Doamnei Ilasi Irina referent contabil :

            Având în vedere :

a)Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare  ;

            b) prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;

            c)O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu modificările şi completările ulterioare ;

            d) Legea  nr. 6/2017 bugetului de stat pe anul 2017;

            e) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

           f) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            g) Decizia nr. 1536  din 07.12.2017 a  A. N.A.F. - Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi;

            h) Tinand cont  de prevederile art. 19  alin (2) , art. 39 si art 82 din Legea nr. 273/2006 , privind finantele publice locale ,

              Domnul  Daniliuc Petru    Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

             Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr .9160 din  07.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 134 din 21.12.2017.

Pentru:   15

Împotrivă: -

Abțineri:   

               Președintele de ședință:  intreaba daca mai sunt discutii , intrebari , daca nu trece la punctul   de  pe ordinea de zi si anume :

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile

aflate pe teritoriul Comunei Sipote ,judetul Iasi ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Pantea Felicia 

                Se dă cuvântul Doamnei Pantea Felicia : Potrivit prevederilor art 36 alin (2) lit. c și alin (9) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul local exercită competențe cu privire la administrarea domeniului public și privat al comuneiși îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege .

                  Având în vedere stipulațiile art.6, alin (1) din ).O.U.G. nr/ 34/2013 privind oprganizarea , administrarea și exploatarea pajiștilot permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , actualizata , ce statueaza : “Modul de gestionare a pajiștilor  se stabilește prin amenajamente pastorale ..”coroborat cu prevederile art 9 alin (9) din actul normative evocat anterior, conform cărora :”Consiliile locale  au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe  unitatea administrativ teritorială în cauza(...)

                 Ținând cont de prevederile  H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- prevederile Ordinului MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,

- prevederile H.G. nr.78 din 4  februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

                Față de împrejurarea că , Comuna Șipote deține în proprietate publică  pășune, o  parte din suprafață  a fost concesionata în cursul acestui an , încheindu-se contracte de concesiune , coroborat cu solicitările deținătorilor de animale de pe raza Comunei Șipote ;

               Domnul consilier local Daniliuc Costică să se treacă la aplicarea legii, să se  dea amenzi pentru  cetățenii  care pășunează illegal pășunea .

               Domnul viceprimar :vă  informez ț că au fost atenționați cetățenii care țin illegal pășunea și de acum vom trece cu aplicarea amenzii ?  Domnul consileir Daniliuc Costică : Eu am suprafața concesionată și am fost afectat și la APIA. Nu am suprafața pe care este  trecută în contract ?

               Doamna Ursu Mariana  informează consiliul local că nu se poate  scoate la licitație pășunea până când nu  este  însușit acel amenajament pastoral  de consiliul local .

                 Domnul  Daniliuc Petru    Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

                 Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr . 9157 din 07.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 135 din 21.12.2017.

Pentru:   14

Împotrivă: -

                       Abțineri:   Domnul Pasăre Dănuț

      Președintele de ședință:  intreaba daca mai sunt discutii , intrebari , daca nu trece la punctul   de  pe ordinea de zi si anume :

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași;

 

                       Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                       Prezinta  Ursu Mariana 

                Se dă cuvântul Doamnei Ursu  Mariana :

               Având în vedere prevederile:

            Nota de fundamentare privind necesitatea aprobarii formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași;

            Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);

            Expunerea de motive numărul 9325   din 14.12.2017 , prezentată de către Primarul comunei Șipote, județul Iași ;

Raportul de specialitate numărul 9326 din 14.12.2017  întocmit de către persoana cu atribuţii în domeniu din cadrul Compartimentului  urbanism  ;

 Legea serviciului de salubrizarea a localitățilot nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

 Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Sipote numarul 8 din 17.02.2009 privind aprobarea asocierii comunei Sipote  cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate A.D.I.S. Iași;

 Hotărârea Consiliului Local al comunei  Sipote numarul 29  din 29.03.2009  privind aprobarea Actului Consitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

 Hotărârea Consiliului Local al comunei  Sipote  numarul 11 din 05.08.2012  privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție;

 Hotărârea Consiliului Local al comunei  Sipote  numarul 103 din 29.09.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2  la Documentul de Poziție;

 Adresa  numarul 429 din 14.12.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru

Salubritate A.D.I.S. Iași privind  aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de

salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași,inregistrata la secretariatul unitatii noastre sub numarul 9324  din 14.12.2017 ;

                 Domnul  Daniliuc Petru    Președintele de ședință:  "Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"        

                 Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr . 9327 din 14.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotararea nr. 136 din 21.12.2017.

Pentru:   14

Împotrivă: -

                       Abțineri:   Domnul  Nicuriuc Ionel 

                  Președintele de ședință:  intreaba daca mai sunt discutii , intrebari , daca nu trece la punctul   de  pe Suplimentarea  ordinii  de zi si anume :

 SUPLIMENTARE ORIDNE DE ZI :

1.PROIECT DE HOTĂRĂREcu privire la aprobarea  rectificarii  Bugetului de

Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

              Prezinta  Ilasi  Irina

Se dă cuvântul Doamnei Ilași Irina :

Având în vedere :

a)Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare  ;

           b) prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;

          c)O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu modificările şi completările ulterioare ;

          d) Legea  nr. 6/2017 bugetului de stat pe anul 2017;

          e) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

          f)Adresa Inspectoratului Școlar al județului Iași înaintată către   Direcția Generală Regională  a Finanțelor Publice Iași numărul 13647/19.12.2017  înregistrată la secretariatul unității noastre sub numărul 9411 /19.12.2017 ;

          g)Adresa Inspectoratului Școlar al județului Iași înaintată către   Direcția Generală Regională  a Finanțelor Publice Iași numărul 13648/19.12.2017  înregistrată la secretariatul unității noastre sub numărul  9412 /19.12.2017 ;

           h) Decizia  nr. 1557/19.12.2017 a Direcției Generale  Regionale a Finanțelor Publice Iași înregistrată sub numărul 9460 din 20.12.2017 ;

           i) Adresa numărul 6532 din 20.12.2017 a a Direcției Generale  Regionale a Finanțelor Publice iași înregisstrată sub numărul 9461din 20.12.2017 ;

                Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr . 9439   din 19.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotărârea nr. 137 din 21.12.2017.

Pentru:   15

Împotrivă: -

Abțineri:    

  

                     Președintele de ședință:  intreaba daca mai sunt discutii , intrebari , daca nu trece la punctul  2  de  pe  Suplimentarea ordinii  de zi si anume :

 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea  Hotărârii de

consiliul local numărul 9 din 29.07.2017 privind  desemnarea reprezentantului Comunei Șipote precum  și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul  Comunei Șipote în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS ;

                         Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                         Prezinta  Ursu Mariana 

           Se dă cuvântul Doamnei Ursu Mariana :

          Având în vedere adresa ARSACIS cu privire la desemnarea reprezentantului și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul asociatuluiîn Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS,

         Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS,

         Având în vedere prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea HG nr. 855/2008 pentru aprobarea  actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,

         Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,

         Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          Având în vedere prevederile art 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală ;

           Având în vedere Hotărârea consiliului Local Șipote numărul 102 din 29.09.2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la măsurile metodologice ,organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâre/hotărârilor propuse/ adoptate la nivelul U.A.T,comuna Șipote,,județul Iași ;

           Consiliul local , in urma procedurii de vot deschis , aproba proiectul de hotarare nr . 9442  din 19.12.2017  asa cum a fost formulat si adopta in unanimitate Hotărârea nr. 138 din 21.12.2017.

Pentru:   14

Împotrivă: -

Abțineri:    Domnul Pasare Danut    

                     Președintele de ședință:  intreaba daca mai sunt discutii , intrebari , daca nu trece la punctul  9 de ordinea de zi   și anume  DIVERSE   :

         Ia cuvantul Doamna  Ursu Mariana pentru a da citire documentelor  inscrise la punctul Diverse.

         Domnilor consilieri,Se dă citire adresei de la Parohia Șipote care solicită  procurarea unei cantități de 20 litri antigel. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate .

         Adresă de la Poliția Șipote prin care  solicită  Consiliului local Șipote să se modifice programul de funcționare al unităților de alimentație publică.

         Se supune la vot și se aprobă în unanimitate  să rămână același program stabilit  prin Hotărârea consiliului local , cu condiția să li se aducă la cunoștință persoanelor înscrise în adresa înaintată de Postul de poliței Șipote și să fie pus in vedere  persoanelor menționate ,și având în vedere că viceprimarul  răspunde de gospodărirea localității, dumnealui   îi revine această sarcină de a informa  socioetățile comerciale la care s-a facut referire.

          Se dă citire cererii înregistrată de domnul Sofronie Ioviță prin care solicită  majorarea  prețului serviciului de la 2400 lei la 3800 lei .

          Se supune la vot și se aprobă în unanimitate   cu condiția ca în cursul lunii ianuarie să se încheie un act adițional și să se aprobe în Consiliul local .

                      Președintele de ședință mulțumește consilierior locali , dorindu-le   multa sanatate

si considera ca indiferent de evenimente, trebuie sa ramanem  oameni care ne  respectam, pentru ca activitatea din Consiliul Local sa se desfasoare cum trebuie, in folosul cetatenilor.

           Nefiind alte subiecte pe ordinea de zi si nici  alte propuneri ale consilierilor locali , presedintele de  sedintele de sedinta declara  sedinta inchisa .

 

 

    Presedinte de sedinta

         Consilier local,

Daniliuc Petru                                                                                                  Contrasemneaza

p Secretarul comunei

                                                                                                                              Ursu Mariana

 

 

Aprobat in sedinta din data de  …..ianuarie  2018

conform art . 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001