Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 17 din 10.02.2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

HOTĂRÂREA NR. 17  din 10.02.2012
 Privind  activitatea asistenţilor personali  desfăşurată în semestrul II  al anului 2011  
    Consiliul Local  Şipote  întrunit în şedinţă ordinară în data de  10.02.2012 ;


    Având în vedere expunerea de motive a primarului nr 814 din  06.02.2012 , privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea   raportului de activitate al asistenţilor personali cu handicap grav pentru semestrul II 2011 ;
           Având în vedere raportul de specialitate al doamnei inspector Moşneguţu Cătălina Maria  înregistrat sub numărul 815  din 06.02.2012 ;  
           Având în vedere   prevederile art. 40 , ali (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, referitor la întocmirea şi prezentarea unui raport semestrial către consiliul local cu privire la activitatea asistenţilor personali , precum şi prevederile art. 29 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  448/2006  privind protecţia şi promovarea   drepturilor persoanelor cu handicap  ;
Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote :
            - Avizul Comisiei  pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;
    În temeiul prevederilor art.36 alin.(4), lit.”d”, alin (6) ,lit”a” ,pct.2 , art.68 alin (1) şi  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


             Art.1.  Se aprobă  raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor  cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2011 conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre .
             Art.2. Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote , va comunica copie după prezenta :
-    Instituţiei  Prefectului Judeţului Iaşi  - serviciul  controlul legalităţii actelor ;
-    Primarului comunei Şipote ;
-    Compartimentului  asistenţă socială ;
-     Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Iaşi  ;
-    Va fi afişată  pentru  aducerea la cunoştinţa  publică  


Preşedinte de sedinta  ,                                                  Contrasemneaza pentru legalitate,
               Consilier,                                                                                 Secretar ,
       Daniliuc Costică                                                                        Ursu Mariana


Hotărârea a fost adoptată în şedinţa  ordinară din data de   10. 02.2012    , cu ...... voturi pentru,  .......abţinere şi ....... vot împotrivă, din numărul total de ....... consilieri prezenţi