Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 25 din 02.03.2012

ROMÂNIA

COMUNA   ŞIPOTE

JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

 

 

 H O T Ă R Â R E A NR. 25

Din data de 02.03.2012

Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 10.02.2012    

 

Consiliul local al comunei Şipote , judeţul Iaşi , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.03.2012  ;

 

 

           Având în vedere art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

           Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub numărul 1124 din 29.02.2012 , prezentată de primarul comunei Şipote, domnul Coţofanu Constantin , iniţiatorul proiectului de hotărâre ;

           Având în vedere referatul doamnei Ursu Mariana   secretar al unităţii administrativ teritoriale Şipote , înregistrat sub numărul 1125 din 29.02.2012 ;

           Având în vedere rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Şipote :

-Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;

         - Avizul   Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului şi libertăţi cetatenesti ;

- Avizul Comisiei pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;

           Având în vedere art. 42 alin(5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

           În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 , adoptă prezenta

 

 

HOT Ă R Ă Ş T E :

 

 

         Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare din 10.02.2012   .

       Art.2. Secretarul comunei Şipote se va îngriji de menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară dacă acestea vor fi solicitate , de oricare dintre consilieri , demnitari sau alte persoane participante la şedinţele anterioare .

       Art.3. Hotărârea se comunică în termen legal :

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii ;

-          Primarului comunei Şipote , judeţul Iaşi ;

-          Va fi afişată la sediul primăriei Şipote , judeţul Iaşi    

 

 

 

Preşedinte de sedinta ,                           Contrasemneaza pentru legalitate,

               Consilier,                                                             Secretar ,

       Daniliuc Costică                                                      Ursu Mariana

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de   02.03.2012   , cu 13 voturi pentru, .....abţinere şi ..... vot împotrivă, din numărul total de 13 consilieri prezenţi.