Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 26 din 02.03.2012

ROMÂNIA

COMUNA ŞIPOTE

JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 26

Din data de 02.03.2012

Privind   reorganizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote , judeţul Iaşi , pentru anul şcolar 2012 – 2013 ;

 

Consiliul local al comunei Şipote , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.03.2012

 

 

               Având în vedere   prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art.61, alin (2)- „reţeua şcolară a unităţilor de invăţământ de stat şi particulare organizează de către autorităţile administraţiei publice locale , cu avizul conform al inspectoratelor şcolare „, ale art.61 alin (5)- „reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an , pentru anul şcolar următor şi după obţinerea avizului conform de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi” , cu modificările şi completările ulterioare;

         Văzând referatul de aprobare înregistrat sub numărul 1127 din 29.02.2012   , prin care primarul comunei Şipote, domnul Coţofanu Constantin , propune reorganizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar din comuna Şipote , judeţul Iaşi , pentru anul şcolar 2012 – 2013 ;

             Examinând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 1128 din 29.02.2012 , prin care doamna referent contabil Ciobanu Maria susţine reorganizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar din comuna Şipote pentru anul şcolar 2012 – 2013 ;

              Luând în considerare avizul conform pentru denumirea şcolilor şi pentru reţeaua şcolară din comuna Şipote , pentru anul şcolar 2012 – 2013, nr. 958/16.02.2012 (1021/21.02.2012) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi ;

             Având în vedere rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Şipote ;

-Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;

             - Avizul   Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului şi libertăţi cetatenesti ;

- Avizul Comisiei pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;

             Având în vedere proiectul iniţiat de către primarul comunei Şipote , domnul Coţofanu Constantin ;

             În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit”c” alin (5)l it”d”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

             În temeiul art .45 alin (1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Â Ş T E :

 

 

       Art.1 Se   aprobă reorganizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote, pentru anul şcolar 2012 - 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Unităţile şcolare nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

      Art.3 Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote   va înainta copie după prezenta hotărâre în termen :

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii ;

-          Primarului comunei Şipote ;

-          Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi ;

-          Şcolii Gimnaziale Chişcăreni ;

-          Şcolii Gimnaziale Şipote

-          Va fi afişată pe site –ul www.primariasipote.ro

 

 

 

 

 

Preşedinte de sedinta ,                       Contrasemneaza pentru legalitate,

              Consilier,                                                             Secretar ,

       Daniliuc Costică                                                   Ursu Mariana

 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de   02.03.2012   , cu 13 voturi pentru, ....abţinere şi ..... vot împotrivă, din numărul total de 13 consilieri prezenţi.

 

 

     ROMÂNIA                                                                         ANEXA NR. 1

JUDEŢUL IAŞI                                                LA H.C.L. NR.  DIN 02.03.2012

COMUNA ŞIPOTE

 

 

Privind reorganizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote , judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2012 – 2013

 

 

 

Nr

crt

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică

Niveluri de

Învăţământ

şcolarizate

Denumirea unităţii de învăţământ fără

Personalitate juridică – ARONDATĂ

Niveluri de

Învăţământ

Şcolarizate

1.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, CHIŞCĂRENI

PRI,GIM

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2.CHIŞCĂRENI

PRE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

NR.1. CHIŞCĂRENI

PRE

2.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,ŞIPOTE

PRI,GIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, IAZU NOU

PRI,GIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, HĂLCENI

PRI,GIM

ŞCOALA PRIMARĂ, IAZU VECHI

PRI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, ŞIPOTE

PRE

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, MITOC

PRE

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, IAZU VECHI

PRE

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, IAZU NOU

PRE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL. HĂLCENI

PRE

 

 

         PREŞEDINTE   DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                       CONSILIER                                                                                         SECRETAR

           DANILIUC COSTICĂ                                                                              URSU MARIANA