Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 29 din 03.03.2012

   ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI

COMUNA ŞIPOTE

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

 

                

  

H O T ĂR Â R E A NR. 29

Din data de 03.02.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Şipote , pentru anul 2012

 

Consiliul local al comunei Şipote , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.03.2012   ;

 

 

             Având în vedere necesitatea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ;  

   Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr. 1624/20.02.2012 (1028/21.02.2012), prin care comunică alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale inclus în bugetul general al judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012 , către comuna dumneavoastră, unitate administrativ teritorială aflată în situaţie de extremă dificultate urmare a fenomenelor meteo extreme din februarie 2012 ;

               Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului, inregistrată sub nr. 1136 din 29.02.2012 ;

      În baza Raportului   de specialitate intocmit de Doamna referent contabil Ciobanu Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1137 din 29.02.2012 ;

       Având în vedere prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală ;

       Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote :

    - Avizul Comisiei pentru prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;

   - Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului şi libertăţi cetatenesti   ;

               In temeiul art. 36 alin (4) ,lit.”a”, art. 45 alin (1) şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 

H O T A R A S T E:

 

 

ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote pentru anul 2012 , conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

ART. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredintează Primarul comunei Şipote    si Compartimentul Contabilitate.

 

ART. 3 Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote , va comunica in copie prezenta hotarare :

 

    • Primarului comunei Şipote
    • Compartimentului Contabilitate Contabilitate
    • Conisliului Judeţean Iaşi
    • www.primariasipote.ro

 

Preşedinte de sedinta ,                       Contrasemneaza pentru legalitate,

               Consilier,                                                            Secretar ,

       Daniliuc Costică                                                 Ursu Mariana

 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de   02.03.2012   , cu 13 voturi pentru, ....abţinere şi ..... vot împotrivă, din numărul total de 13 consilieri prezenţi.

 

 

ROMÂNIA                                                                                           ANEXA 1

JUDEŢUL IAŞI                                                    la H.C.L nr. 29  din 02.03.2012     COMUNA ŞIPOTE                                                                

CONSILIUL LOCAL    

 
       

Pe parte de venit:                                                                                                    mii lei

Venituri

Total

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

21.43.02.08

+ 10

+ 10

    -

         -

               -

Total

+ 10

+ 10

    -            

         -

               -

 

Cheltuieli

Total

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

70.02.30

+ 10

+ 10

-

-

-

Total

+ 10

+ 10

-

-

-

 

 

 

Primar                                                                                 Referent contabil

Coţofanu Constantin                                                                         Ciobanu Maria