Primaria Sipote

A+ R A-

HCL aprilie 2017

           

 

ROMÂNIA

COMUNA SIPOTE

JUDETUL IASI

Nr.  3073 din  24.04.2017

C O N V O C A T O R

                În conformitate cu prevederile art.39 alin (1)  şi (3) din Legea nr. 215/2001  privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                          Se convoacă

Consiliul Local Şipote al comunei Şipote

în şedinţă  ordinară   28.04.2017, ora  13, 00   în sala de şedinţă  cu  urmatoarea ordine de zi :

 

1. Aprobarea  procesului   verbal  ale  şedinţei extraordinare din data de  31  martie 2017   ;

2.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Normelor procedural interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri , servicii si lucrari la comuna  Sipote , pe anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Actului Aditional nr. 3  la contractul de prestari servicii nr. 128 din 12.01.2015 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta  Ursu Mariana

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea   deschiderii de actiuni in instanta in vederea recuperarii sumelor restante datorate de domnul Botez Ioan .

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Pantea Felicia

5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea    raportului executiei bugetare a activitatii economico financiara  la Primaria comunei  Sipote , judetul  Iasi  la data de 31.03.2017;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ilasi  Irina 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea    privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal  2018 la nivel de comuna  Sipote , judetul  Iasi;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ilasi  Irina 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea    completarii si modificarii  Anexei B SERVICII  a Programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ursu Mariana  

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind     plata  sumei de 1000 lei, reprezentand  cheltuieli de judecata  Domnul MALII DORIN MIRCEA  fost primar al comunei Sipote , judetul  Iasi  ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Ursu Mariana  

 

9. Raportul de activitate   al primariei comunei Sipote , judetul Iasi pe anul 2016

  in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001

  10. Diverse .

 

                Vor fi prezenti :

                                 

1.Botezatu Eugen                    _____________              

2.Botezatu Iulian                     _____________                                                                                                         

3.Broșteanu Octav                  _____________                                      

4.Chișcă Vasile - Bogdan         _____________                                       

5.Ciobanu Spiridon                  _____________                

6.Daniliuc Costică                    _____________                          

7.Daniliuc Petru                       _____________

8.Dinco Ionuț                           _____________    

9.Nicuriuc Ionel                       _____________

10.Pasăre Dănuț                      _____________

11.Prăjanu Ioan                       _____________

12.Pustianu Maria                   _____________

13.Răileanu Viorica                 _____________

14.Viziteu Gheorghe                _____________

 

 

 

                                                   pPRIMAR ,

                                         PUIU   CONSTANTIN

 

 

 

                            Suplimentare ordine de zi cu urmatoarele puncte :

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind    aprobarea modificariii preturilor si tarifelor la

serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare epurare ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Gradinaru Camelia  

 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind    aprobarea  implementarii proiectului „Extindere retea de canalizare  in comuna Sipote , judetul iasi , etapa a II-a  ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Gradinaru Camelia  

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind    aprobarea  initierii procedurii de achizitie directa de pietris, nisip, piatra concasata si agregate de balastiera  ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Botezatu  Iulian   

 

4.PROIECT DE HOTARARE  Privind  initiere procedura  achizitie  de  Servicii de elaborare   aDocumentaţiei de  Avizare a Lucrărilor de intervenţii ( DALI)servicii   elaborare  a Studiului geotehnic , Servicii  realizare  Expertiză tehnică, Servicii   audit energetic  pentru obiectivul d einvestitie : “ REABILITAREA   ŞI DOTAREA CĂMINULUI  CULTURAL  DIN LOCALITATEA CHIŞCĂRENI, COMUNA ŞIPOTE , JUDEŢUL IAŞI   

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Gradinaru Camelia

5.   PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind    aprobarea  initierii procedurii de achizitie directa de bonuri valorice pentru carburanti auto   ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Botezatu  Iulian   

 

6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind    aprobarea  initierii procedurii de achizitie directa de  tuburi , conducte si racorduri din beton    ;

                          Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

                          Prezinta   Botezatu  Iulian   

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                              

JUDEŢUL IAŞI        

COMUNA ŞIPOTE                                                                 

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

                                                           

HOTĂRÂREA NR.37 DIN 28.04.2017                                                 

Privind  aprobarea Normelor procedurale  interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri , servicii si lucrari la comuna  Sipote , pe anul 2017

 

                   Avand in vedere  referatul Doamnei Mosnegutu Catalina Maria , responsabil cu achizitiile publice  in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Sipote inregistrat la numarul  3060 din 21.04.2017 prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale  interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri , servicii si lucrari la comuna  Sipote , pe anul 2017 ;

                   Avand in vedere  prevederile art.1 alin (2) lit. ‘c’ privind transparenta  decizionala in administratia publica nr. 52/2003 , republicata ;

                 Avand in vedere  Expunerea de motive a primarului  a primarului comunei Sipote , judetul Iasi , inregistrat sub numarul 3061  din 18.04.2017 prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind

                 Avand in vedere  prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 , privind modificarile si ompletarile ulterioare ;

                 Avand in vedere prevederile art 2 alin (2) din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

                 Avand in vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

                 Avand in vedere prevederile art. 36 alin (9) din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 Avand in vedere Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei  Sipote, inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017, prin care se aproba Normelor procedurale  interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri , servicii si lucrari la comuna  Sipote , pe anul 2017 ,  ,  cu un numar de 13 Voturi “ pentru”;

                Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local  Sipote ;

                  In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) si  art 115 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata :

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

                  Art.1. Se aproba Normele  procedurale  interne privind realizarea achizitiilor directe de  bunuri , servicii si lucrari  la Primaria comunei Sipote , cuprinse in anexa care face parte intregranta  din prezenta hotarare

                  Art.2. Secretarul comunei  Sipote   va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei , un exemplar il va inainta Primarului Comunei  Sipote  ,persoanei responsabile de achizitii publice ,  Prefecturii  Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ si pe  site-ul institutiei www.primariasipote.ro pentru aducere la cunostinta publica.

 

 

               Presedinte de sedinta ,                                                          Contrasemneaza  ,

                Consilier local ,                                                               pSecretarul comunei

            Raileanu Viorica                                                                         Ursu Mariana      

 

 

 

 

 

 

                                                               Anexa la Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 37 din 28.04.2017

 

NORME PROCEDURALE INTERNE

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE  DIRECTA DE BUNURI , SERVICII SI LUCRARI LA PRIMARIA SIPOTE

 

  1. SCOP

Scopul prezentei procedure este de a stabili un mod unitary  de lucru la nivelul primariei

Sipote – aparat propriu -, privitor la achizitia directa de produse , servicii si lucrari

a caror valoare  estimate , fara TVA este mai mica decat 132.519 lei pentru produse si servicii si 441.730 lei  pentru lucrari .

     2. DOMENIU

1.1. Dispoziiile prezentei procedure se aplica intregului personal al Comunei Sipote – aparat propriu –

     3. REFERINTE  NORMATIVE

1.2. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Avand in vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice .

    4. DESCRIEREAPROCEDURII

    4.1. Generalitati

Prezenta procedura stabileste algoritmul de lucru , pornind de la solicitarea de achizitie publice de produse, servicii sau lucrari , achizitie a carei valoare estimate fara TVA, cumulate pentru achizitii cu caleasi obiect sau destinate utilizarii identice ori similar, la nivelul unui an este mai mica decat 132.519 lei pentru produse si servicii si 441.730 lei  pentru lucrari .

   4.2.Documente utilizate :

-referat de necesitate

Caiet de sarcini

Nota privind justificarea achizitiei offline si de prospectare a pietei anexa 1

Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzi anexa 2

 Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzi anexa 3

Nota privind justiicarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzii – anexa 4

Nota privind realizarea achizitiei offline anexa 5

Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline si de eliberare numerar anexa 5

Contract/comanda

4.2.1. Lista si provenienta documentelor

Nr

crt

Documente

Provenineta documentelor

1

Referat de necessitate

Compartimentul de specialitate

2

Caiet de sarcini

Compartimentul de specialitate

3

Nota privind justificarea achizitiei offline si de prospectare a pietei anexa 1

 

Persoana responsabila de achizitii

4

Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzi anexa 2

 

Persoana responsabila de achizitii

5

Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzi anexa 3

 

Persoana responsabila de achizitii

6

Nota privind justiicarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzii – anexa 4

 

Persoana responsabila de achizitii

7

Nota privind realizarea achizitiei offline si de eliberare numerara  anexa5

Persoana responsabila de achizitii

8

Contract/comanda

 

Persoana responsabila de achizitii

4.2.2. Rolul documentelor

De a asigura consemnareadateelor aferente justificarii necesitatii , derularii procedurii si atribuirea contractului /comenzii de achizitie a produselor, serviciilor si lucrarilor a caror valoare estimate fara TVA , cumulate pentru achizitii cu acelasi obiect sau destinate utilizarii identice ori similar , la nivelul unui an este mai mica decat 132.519 lei pentru produse si servicii si 441.730 lei pentru lucrari .

 Circuitul documnetelor

A.      Referat de necesitate /caiet de sarcini

Compartiment specialitate – Compartiment contabilitate – jurist – primar

B.      Nota privind justificarea achizitiei offline si de prospectare a pietei anexa 1

    Persoana responsabila  – urbanism – jurist – primar

C.      Nota privind justiicarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a

contractului /comenzii

Persoana responsabila  – urbanism – jurist – primar

D.      Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline si de eliberare numerar

Persoana responsabila – urbanism- jurist – primar

E.       Contract/comanda

F.       Persoana responsbaila – urbanism – referat/caiet sarcini compartiment – jurist – Primar

5.1. Modul de lucru

5.2.(1) Prezenta procedura operational reglemneteaza situatiile in care contractile de

achizitie publica au ca obiect produse, servicii sua lucraria caror valoare estimate fara TVA , cumulate pentru achizitii cu acelasi obiect sau destinata utilizarii identice ori similar , la nivelul unui an este mai mica decat 132.519 lei pentru produse si servicii si 441.730 lei pentru lucrari , potrivit art.7 alin 95) din Legea nr. 98/2016:”(5) Autoritatea contractanta are dreptul  de achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimate a achizitiei , fara TVA este mai mica decat 132.519 lei pentru produse si servicii si 441.730 lei pentru lucrari “

        (2) Aplicarea prezentelor  procedure operationale se va face prin promovarea

nediscriminarii , transparentei si tratamentului egal intre operatorii economici care participa la atribuirea contractului .

        (3) Pe parcursul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului , se vor lua toate

masurile necesare pentru evitareaaparitiei unor situatii de natura se determine existenta unui conflict de interese si /sau manifestarea concurentei neloiale .

             In cazul in care se constata aparitia unor astfel de situatii , se va proceda la

eliminarea efectelor  rezultate dintr-o astfel de imprejurare,adoptandu-se potrivit competentelor, dupa caz, masuri corrective de modificare , incetare , revocare,anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au leagura cu acestea .

        (4) Pentru transparenta , prezentele proceduri vor fi postate pe site-ul

www.primariasipote.ro

      5.2. Prezenta procedura asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara privind

organizarea si desfasurarae proecdurilor pentru incheierea contractelor d eachizitie publica , care au ca obiect produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimate fara TVA , cumulate pentru achizitii cu acelasi obiect sau destinate utilizarii identice ori similate , la nivelul unui an este mai mica decat 132.519 lei pentru produse si servicii si 441.730 lei pentru lucrari, cu respectarea principiilor prevazute  de art.2. alin (2) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

5.3. (1) Premergator initierii achizitiei directe de produse, servicii sau lucrari ,

compartimentele de specialitate abilitate din cadrul primariei Sipote – aparat propriu vor elabora si supune aprobarii urmatoarele documente :
a0 referat de necessitate intocmit potrivit art.2 alin (5) din HG 395/2016 ;

Caietul de sarcini – atunci cand complexitatea achizitiei o impune , de la caz la caz.

        (2) Referatele de necesitate emise de compartimentele de specialitate vor cuprinde

informatii cu privire la pretul unitary/total actualizat al respectivelor necesitati , in urm a unei cercetari a pietei sau pe baza istorica, conform prevederilor art.2 alin (5) si art.3 din H.G. 395/2016 .

5.4. Achizitia directa de produse , servicii sau lucrari a caror valoare estimate fara TVA

, cumulate pentru achizitii cu acelasi obiect sau destinate utilizarii identice ori similar , la nivelul unui an este mai mica  decat  132.519 lei  pentru produse /servicii  si 441.730 lei pentru lucrari , se desfasoara astfel :

(1)     Ca regula generala , in prima etapa , se va verifica catalogul SEAP in vederea

identificarii eventualelor oferte pentru produsele , serviciile sau lucrarile care fac obiectul referatului de necessitate . Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de atribuire .

         (2) Etapele achizitiei directe prin intermediul SEAP – catalog electronic sunt :

Initiere achizitie – autoritatea contractanta , prin persoana responsabila desemnata din cadrul primariei Sipote , consulta cataloagele d eproduse , servicii sau lucrai ale ofertantilor.

    In situatia in care sunt identificati minim 2 ofertanti in SEAP , care ofera produsele

/servicile sua lucrarile care corespund cerintelor din referatul de necessitate si /sau caietul de sarcini cu incadrarea in fiondurile financiare aprobate prin referatul d enecesitate, persoana desemnata din primaria Sipote va initia procedura de configurare a notificarii catre operatorul economic al carui prêt de catalog este mai mic.

    In acest sens, completeaza datele d eidentificare ale produselor/serviciilor/lucrarilo,

conditiile de livrare , prestare sau executie , conditiile de plata , cantitatea si transmite notificarea ofertantului identificat. Deasemenea va stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.

           Decizie ofertant :

          In termen de doua zile  de la primirea notificarii , operatorul economic are obligatia d ea transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta. Netransmiterea unui raspuns in termen de 2 zile de la data notificarii echivaleaza  cu neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta , iar procesul de achizitie se va inchide , achizitia fiind decvlarata neatribuita.

           In cazul in care operatorul economic accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta va transmite acesteia prin intermediul SEAP oferta ferma pentru furnozarea produselor , prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor .

            Decizie autoritate contractanta  (etapa se deruleaza doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara ) – la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni :

-       sa accepte oferta operatorului economic

-       sa refuze oferta, caz in care va complete motivul refuzului . daca autoritatea

contractanta nu ia o decizie in termne de 5 zile de la data de raspuns a ofertantului , procesul de achizitie se va inchide , achizitia ramanand neatribuita .

            Daca operatorul economic accepta condiriile autoritatii contractante, persoana responsabila va elabora comanda / contractual pentru atribuirea acestuia , urmand ca dupa semnarea  acestuia d ecatre Comuan Sipote , s atransmita acceptul operatorului economic in termen de maxim 5 zile . Comanda /contractual vor fi insotite de extrasele din SEAP cu ofertele identificate , acestea urmand a fi depuse si la dosarul achizitiei .

            In situatia in care operatorul economic nu accepta condiriile autoritatii contractante ori nu raspund enotificarii primate, persoana responsabila va proceda la notificarea unui alt operator economis inscris in SEAP , iar in masura in care nu mai este nici un alt operator inscrsi in catalogul SEAP , s eva aplica procedura prevazuta la alin. 3

            In cazul in care este identificat un singur operator economic , care ofera produsele /serviciile sau lucrarile care coprespund cerintelor din referatul de necessitate si /sau caietul de sarcini cu incadrarea in fondurile financiare aprobate prin referatul de necessitate persoana  responsabila  va initia procedura de configurare a notificarii catre acest operator .

(3) In situatia in care nu sunt identificate in catalogul SEAP oferte care corespund cerintelor din referatul d enecesitate si /sau caietul de sarcini cu incadrarea in fondurile financiare aprobate prin referatul d enecesitate , se va proceda astfel :

             Pentru contractile /comenzile care au ca obiect produse si /sau servicii a caror valoare estimate fara TVAprevazuta in referatul d enecesitate este cuprins aintre  2.500 lei si 12.999 lei , persoana responsabila va identifica minim 2 (doua) oferte de prêt , indifferent d emodalitatea de identificare a acestora – oferte scrise personalizate , publicate in pliante sau pe pahini de web – si va intocmi Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline si de prospectare a pietei – model Anexa 1 . In acest caz nota va fi insotita de ofertele scrise .

          In situatia in care nu pot identificate oferte d epret scrise , indifferent de forma acestora (oferte scrise personalizate , publicate  pe pagina web , etc ) persoana responsabila sa efectueze prospectarea pietei in vederea  realizarii achizitiei directe offline si de prospectare a pietei – model anexa 2 -  , pretul/preturile ofertei/ofertelor identificate , mentionand totodata in cuprinsul acesteia denumirea ofertantului /ofertantilot , mdalitatea de identificare a acestira (telephonic in urma discutiilor purtate in mod direct cu ofertantii )etc

         Dupa aprobarea Notei justificative anexa 1 si anexa , persoana responsabila va elabora comanda/contractual in vederea finalizarii achizitiei in conditiile cuprinse in referatul de necessitate si Nota justificariva anexa 1 sau model anexa 2 si in masura in care acesta are posibilitatea tehnica , postarea in catalogul electronic din SEAP a ofertei in vederea finalizarii online a procedurii de achizitie .

         Pentru contractile care au ca obiect executia de lcurari a caror valoare estimate fara TVA prevazuta in referatul d enecesitate este cuprinsa intre 7500 lei si 12.999 lei , persona aresponsabila va identifica minim 2 (doua) oferte de prêt , care in mod obligatoriu trebuie s afie oferte scrise , personalizate si va intocmi Nota justificativ amodel anexa 1 si 2 , in acest caz nota va fi insotita in mod obligatoriu de ofertele scrise

        Dupa aprobarea Notei justificative anexa 1 si anexa , persoana responsabila va elabora comanda/contractual in vederea finalizarii achizitiei in conditiile cuprinse in referatul de necessitate si Nota justificariva anexa 1.

       Pentru contractile /comenzile care au ca obiect produse si /sau servicii a caror valoare estimate fara TVA prevazuta in referatul de necessitate este cuprins aintre 13.000 lei si 132.529 lei achizitia s eva initia prin configurarea si transmiterea unui anunt publicitar in SEAP si publicarea pe pagina de site a PRIMARIEI COMUNEI SIPOTE , JUDETUL IASI www.primariasipote.ro, a caietului de sarcini atunci cand complexitatea contractului impune acest lucur.

       Comuna Sipote , in functie de complexitatea contractului care urmeaza a se atribui, va asigura perioada de timp necesara ca operatorul economic/operatorii economici s aobtina documentele necesare , sa fundamenteze , s a elaboreze si s adepuna ofertele pana la data si ora limita mentionate in anuntul publicat in SEAP , perioada care nu poate fi mai mica de 2 zile lucratoare calculate de la data publicarii .

        Daca este cazul , se vor formula si transmite raspunsuei la solicitari de clarificare privind caietul de sarcini .

        Ofertele se vor transmite prin e-mail , dupa caz, in functie de persoana responsabila cu achizitia din cadrul primariei  la adresele www.primariasipote.ro

 Si se vor inregistra la registratura Primariei  Sipote .

        Dupa  expirareatermenului de depunere a ofertelor persoana resposnabila va proced ala analizarea ofertelor in functie de complexitatea bunurilor /serviciilor sau lucrarilor ce fac obiectul achizitiei , analiza ofertelor se va realiza decatre persoana responsabila desemnata s arealizeze achizitia impreuna cu persoana resposnabila din cadrul compartimentului de specialitate care a elaborate referatul d enecesitate si /sau caietul de sarcini .

         Dupa primirea , inregistrarea si analizarea ofertelor din punct d evedere al indeplinirii cerintelor din referatul de necessitate si /sau caietul de sarcini , persoana resposnabila cu achizitia intocmeste  Npta justificativa model Anexa 3, in care se consemneaza aspectele  formale si documentele prezentate de fiecare ofertant in parte

          Primaria comunei Sipote , prin grija persoanei responsabiel d eprocedura are obligatia de a informa operatorii economici implicate in procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire  acontractului de achizitie publica, , in scris, prin e-mail si cat mai curand posibil , dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aprobarea  Notei justificative  model anexa 3.Dupa aprobarea Notei , persoana responsabila elaboreaza proiectul d econtract/comanda si va solicita operatorului economic, in masura in care acesta are posibilitatea tehnica, postareain catalogul electronic din SEAP a ofertei in vederea finalizarii obline a procedurii de achizitie .

          Dupa semnarea contractului /comenzii, primaria comunei Sipote , prin grija persoanei responsabile are obligatia de a transmite in SEAP o notificare cu privire la achizitia directa a carei valoare depaseste 13.000 lei  , fara TVAi n cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achiziteii realizate . Transmiterea  notificarii se va efectua in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro si va cuprind eurmatoarele informatii :

a)      denumirea si datele d eidentificare ale operatoruluie conomic ,

b)      obiectul achizitiei

c)      codul CPV

d)     valoareaachizitiei

e)      cantitatea achizitionata

f)       data realizarii achizitiei

        Pentru contractile care au ca obiect executia de lucrari a caror valoare estimate fara TVA prevazuta in referatul de necessitate este cuprinsa intre 13.000 si 441.729 lei achizitia se va initia prin configurarea si transmiterea anunutului publciitar in SEAP si publicarea pe pagina Primareii Sipote a caietului de sarciniatunci cand complexitatea contarctului impune  acest lucru .

         Comuna Sipote in functie de  complexitatea contractului care urmeaza a se atribui va asigura perioada de timp necesara ca operatorul economic /operatorii economic s aobtina documentele necesare sa fundamenteze , s aelaboreze  si sa depuna ofertele  pana la data si or alimita mentionate in anuntul publicat in SEAP , perioada care nu poate fi mai mica de 2 zile lucratoare , calculate de la data publicarii .

          Daca este cazul, se vor formula si transmite raspunsuri la solcitati de clarificare prividn caietul de sarcini .

          Ofertele se vor transmite prin email , dupa caz, in functie de persoana responsabila cu achizitia din cadrul primariei si s evor inregistra la registratura primariei Sipote .

           Dupa expirarea termenului de depunere a ofertelor, persoana resposnabila cu achizitia din cadrul primariei , va proceda la analizarea ofertelor .

           Dupa primirea , inregistrarea si analizarea ofertelor din punct d evedere aindeplinirii cerintelor in referatul d enecesitate si /sau caietul de sarcini,persoana responsabila cu achizitai din cadrul Primariei , intocmeste Nota model anexa 3 , in care se consemneaza aspectele formale si documentele prezentate d efiecare ofertant in parte precum si rezultatul evaluarii ofertelor depuse.

            Primaaria comueni Sipote prin grija persoanei responsabile , are obligatia de a informa operatorii economici implicate in procedura de atribuire  despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica , in scris, rin email, cat mai curand posibil , dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aprobarea Notei model anexa 3 . Dupa aprobarea  Notei, persoana responsabila elaboreaza proiectul de contract si va solicita operatorului economic, in masura in care acesta are posibilitatea tehnica, postarea in catalogul electronic din SEAP a ofertei in vederea finalizarii on – line a procedurii de achizitie .

              Dupa semnarea contractuylui , Primarai Sipote prin grija persoanei responsabile are obligatia d e atransmite in SEAP o notificare cu privir le  achizitai diercta a carei valoare depaseste 13.000 lei fara TVA , in cel mult 10  zile de la data primirii documentului justificvativ  ce sta la baza achizitiei realizate.

              Transmiterea notificarii se va efectua in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa www.e-licitatie.ro si va cuprinde  minim urmatoarele informatii :

a)      denumirea si datele d eidentificare ale operatoruluie conomic ,

b)      obiectul achizitiei

c)      codul CPV

d)     valoareaachizitiei

e)      cantitateaachizitionata

f)       data realizarii achizitiei

          In cazul contractelor /comenzilorcare au ca obiect produse si /sau service  a caror valoare estimate fara TVA , prevazuta in referatul de necessitate, este mai mica de 2.500 lei precum si in cazul  si contrcatelor /comenzilor care au ca obiect  executia de lucrari a caror valoare  estimate fara TVA , prevazuta in  referatul de necessitate , este mai mica de 7500 lei , achizitia se poate realiza fara intocm irea Notei privind justificarea realizarii achizitiei offline si de prospectare a pietei , caz in care persoana responsabila cu achizitia din cadrul primariei va intocmi doar Nota prevazuta in model anexa 4 .

(4) In situatia in care  achizitia produselor si serviciilor a caror valoare este mai mica de 2500 lei fara TVA se vor realiza numai prin numerar responsabilul din cadrul primariei va elabota Nota model anexa 5.

(5) Prin exceptie pentru situatii neprevazute , achizitiile directe ce au ca obiect bunuri /servicii necesare persoanelor aflate in delegatii se vor realiza prin delegarea de competent de catre persoanele aflate in delegatii in vederea indeplinirii scopului pentru care s-a desfasurat delegatia.

5.5.Identificarea riscurrirlor

- nerespectarea legislatiei speciifice din domeniul achizitiilor publice.

 

6. RESPONSABILITATI

6.1. Structura din cadrul Primariei Sipote – aparat propriu -  care emite referatul de necessitate /caietul de sarcini :

- sa elaboreze referatul de necesitate si caietul de sarcini , documentele pe care le va promova spre aprobare conform prevederilro legale si prezentei proceduri.

6.2. Persoanele carora le-a fost delegate competent de achizitie:

- sa prezinte documentele justificative in baz acarora a realizat achizitia

6.3. Persoana responsabila

- sa deruleze procedura operationala pentru realizarea achizitiei directe ;

- sa elaboreze proiectul de contract /comanda documentele pe care le va promova spre aprobare conform prevederilor legale si a prezentei proceduri .

   7. DISPOZITII FINALE

7.1.Procedura va fi revizuita ori de cate ori se considera necesar. Lista modificarilor va insoti procedura initial in procesul de avizare /aprobare .

7.2. Procedura se adreseaza intregului personal al Primariei comunei Sipote – aparat propriu

7.3. Procedura se aplica cu data aprobarii .

8. ANEXE     

     Anexa 1        Nota privind justificarea achizitiei offline si de prospectare a pietei

 

 

Minin

2 oferte

   Anexa 2           Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline , de                evaluare si atribuire a contractului /comenzi

 

 

Fara oferte anexat

     Anexa 3          Nota privind justificarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzi

 

 

     Anexa 4          Nota privind justiicarea realizarii achizitiei offline , de evaluare si atribuire a contractului /comenzii

 

 

      Anexa 5         Nota privind realizarea achizitiei offline si de eliberare numerara 

 

 

Presedinte de sedinta                                                          p Secretar

 Raileanu Viorica                                                            Ursu Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ROMÂNIA                                                                                      

JUDEŢUL IAŞI  

COMUNA ŞIPOTE                                                                                              

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

                                                                                   

 

HOTĂRÂREA  NR.  38 din 28.04.2017

privind   aprobarea Actului  aditional nr. 3  la  Contractul  de prestari servicii  nr. 128 din 12.01.2015 , încheiat între  Comuna  Sipote , judeţul Iaşi şi  domnul Sofronie Iovita

 

 

Ţinând seama de:

                Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei  Sipote , judetul Iasi inregistrata sub numarul 2866 din 18.04.2017 , potrivit căreia se propune Consiliului Local Sipote aprobarea  modificarii si completarii punctului 5  din contractul nr. 128 din 12.01.2015 prin  incheierea unui Act aditional, încheiat între Consiliul Local al comunei Sipote  , judeţul Iaşi şi  domnul Sofronie Iovita, ;

                Avand in vedere:

           -Contractul de prestari servicii  nr.  128 din 12.01.2015 , Actul aditional nr. 1/12.01.2016  si actul aditional nr. 2 din 10.01.2017  încheiat între Consiliul Local al comunei Sipote  judeţul Iaşi şi   domnul Sofronie Iovita .

Dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

                 Referatul constituit de catre doamna Ursu Mariana  p secretar al unitatii administrativ  teritoriale Sipote,  înregistrat   sub nr.  2865 din 18.04.2017 ;

              Rapoartele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Sipote ;

              Avand in vedere Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se aproba Actului  aditional nr. 3  la  Contractul  de prestari servicii  nr. 128 din 12.01.2015 , încheiat între  Comuna  Sipote , judeţul Iaşi şi  domnul Sofronie Iovita,  cu un numar de 14 Voturi “ pentru”;

               Prevederile art. 36 alin (2) lit.’a”, din  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

              Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru

Elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

              Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,

cu modificarile si completarile ulterioare ;

             Prevederile legii nr. 554/2004 privind contenciosum administrative , cu modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul

Art. 45 , alin. 1 si ale art. 115 , lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote , Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de 28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

                Art.1.  Se aproba  Actul Aditional nr.3.   prin care se  modifica si completeaza  punctul 5 la Contractul de prestari servicii numarul  128 din 12.01.2015 incheiat intre Comuna Sipote si Domnul Sofronie Iovita , anexa la prezenta. 

                Art.2. In conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Comunei Sipote   , impreuna cu aparatul de specialitate pe care îl conduce, va asigura, în condiţiile prevăzute de lege, punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.              

               Art.3. Orice persoana care se considera vatamata  intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, prin actul administrativ adoptat , se poate adresa instantei de contencios administrativ competent pentru anulareabactului , recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata

              Art.4. Secretarul comunei Sipote va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Sipote , tuturor persoanelor interesate , un exemplar il va comunica  Institutiei Prefectului Judetului Iasi  – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ, iar un exemplar se va afisa la afisierul local pentru aducere la cunostinta publica .

 

               Presedinte de sedinta ,                                                                                                         Contrasemneaza  ,

                Consilier local ,                                                                                                                   pSecretarul comunei

               Raileanu Viorica                                                                                                                     Ursu Mariana      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 38 din 28.04.2017

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3/2017

  la Contractul  de prestari servicii  nr. 128 din 12.01.2015 , încheiat între Comuna   Sipote şi  domnul  Sofronie Iovita

I.Partile :

COMUNA ŞIPOTE ,adresa sediu  str Alexandru Lăpușneanu nr. 1 , localitatea Şipote, judeţul Iaşi, telefon/fax 0232/238.333; 0232/238.320, cod fiscal 4540291, cont trezorerie RO09TREZ24A510103200130  ,deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin  

 PUIU CONSTANTIN , având funcţia de PRIMAR,în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

P.F. SOFRONIE IOVIȚĂ  cusediul în sat și comuna Plugari , Str Principală, nr.218,Județul Iași Telefon 0766 543392 înregistratăla Oficiul registrului de Comerț sub nr. F 22/331/2014/03.03.2014, având, CUI 32863956/03.03.2014, cont RO 13BRDE240SV42809682400, deschis la BRD IAȘI , reprezentată legal de  SOFRONIE IOVIȚĂ,în calitate de prestator, pe de altă parte,am încheiat prezentul act adiţional de comun acord cu următoarele clauze,dupa  cum  urmeaza :

1 . Art. 5  . alin. 5.1.  va avea urmatorul cuprins :

 Pretul serviciilor este de 2400 lei /luna , total  28.800 lei .

 Toti ceilalti termini si conditii din contract si actele aditionale anterioare raman nemodificate .

Acest act additional va intra in vigoare la data la care este semnate de ambele parti .

 

                                                                                                                                         

    BENEFICIAR  ,                                                                                    PRESTATOR ,                         

 COMUNA SIPOTE                                                           P.F.A. SOFRONIE IOVITA

          Primar  

Puiu Constantin

 

 

    Contabil

  Ilasi Irina

 

 

    pSecretar

 Ursu Mariana

 

Responsabil achizitii

Mosnegutu Catalina Maria

 

    Jurist,

  Ciobanu Mihai

 

 

Viza control financiar preventiv

     Pantea Felicia

 

ROMÂNIA                                                                                        

JUDEŢUL IAŞI  

COMUNA ŞIPOTE                                                                                              

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

                                        

                                          

 

HOTĂRÂREA  NR. 39   din  28.04.2017 

pentru  aprobarea  deschiderii de actiune in instanta in vederea recuperarii sumelor restante datorate  de  numitii: Botez Ioan si Botez Angela

 

Ţinând seama de:

                Expunerea de motive  numarul 2854 din 18.04.2017 prezentată de domnul Primar Puiu Constantin , potrivit căreia se arata situatia creata in contractul de inchiriere  incheiat intre Comuna  Sipote  si  domnii  Botez Ioan si Botez Angela prin care  propune Consiliului Local  Sipote  aprobarea  deschiderii de actiune in instanta in vederea recuperarii sumelor restante datorate ca redeventa in contractul de inchiriere nr 4616/21.11.2002 ;

                Avand in vedere:

- contractul de inchiriere numarul  4614/21.11.2002 incheiat intre unitatea noastra si

numitii Botez Ioan si Botez Angela ;

- raportul de specialitate intocmit de Doamna Pantea Felicia referent superior  in cadrul

compartimentului impozite si taxe inregistrat sub numarul 2853 din 18.04.2017 ;

- sumele restante cu titlu de redeventa aflate la rolul unic nominal , Compartiment

Impozite si Taxe ,a Primariei comunei Sipote   pe numele  numitului Botez Ioan;

- Prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri

proprietate publică, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

                - prevederile            Legi  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

                - prevederile            Legi  nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile            OG nr. 92/2003  privind Codul de procedura Fiscala, cu toate modificarile si completarile ulterioare valabil la data incheierii contractului de concesiune nr. 34/ 27.07.2007  ;          

             -  Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se aproba deschiderea de actiune in instanta in vederea recuperarii sumelor restante datorate  de  numitii: Botez Ioan si Botez Angela  ,  cu un numar de 11 Voturi “ pentru”;

 Rapoartele   comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Sipote ;

In temeiul :

Art. 45 , alin. 1 si ale art. 115 , lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

                Art.1.  Se aproba deschiderea  de actiune in instanta in vederea recuperarii sumelor restante, datorate ca redeventa aferenta inchirierii , in contractul de inchiriere numarul 4614/21.11.2002 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Sipote    si numitii : Botez Ioan si Botez Angela .

                Art.2.  Se   aproba mandatarea Doamnei Avocat Costan Crenguta  ,  in vederea reprezentarii comunei  Sipote in actiunea aprobata la art. 1 din prezenta.          

                Art.3.  Sumele inscrise la Compartimentul  impozite si  taxe  si datorate la bugetul local  ,de catre  numitii Botez Ioan si Botez Angela  vor fi recalculate, verificate in conformitate cu   legislatia in vigoare  si de catre   auditorii interni  cu care Primaria comunei Sipote are contract in derulare.

                Art.4. In conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Comunei Sipote   impreuna cu aparatul de specialitate pe care îl conduce, va asigura, în condiţiile prevăzute de lege, punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.              

               Art.5. Secretarul comunei Sipote   va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei  Sipote , tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica  Institutiei Prefectului Judetului Iasi  – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

 

 

               Presedinte de sedinta ,                                                                                                         Contrasemneaza  ,

                Consilier local ,                                                                                                                   pSecretarul comunei

               Raileanu Viorica                                                                                                                     Ursu Mariana      

 

 

 

  ROMÂNIA                                                            

JUDEŢUL IAŞI        

COMUNA ŞIPOTE                                                                 

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

                                                                         

 

HOTĂRÂREA NR.40 din 28.04.2017

privind aprobarea  raportului executiei bugetare a activitatii economico financiara  la Primaria comunei  Sipote , judetul  Iasi  la data de 31.03.2017;

 

            Ţinând seama de:

            Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Sipote  inregistrata sub numarul  2857 din 18.04.2017 , potrivit căreia se propune Consiliului Local  Sipote  aprobarea  raportului executiei bugetare a activitatii economico financiara  la Primaria comunei Sipote  judetul  Iasi  la data de 31.03.2017;

            Avand in vedere:

            - Hotararea Consiliului Local  Sipote  nr.  34  din 31.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017  cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, cu luare in considerare a prevederilor art. 49, alin.12, din legea amintita anterioar cu modificarile aduse prin OUG nr. 63/2010;

            -Dispozitiile art. 36, alin 1 si alin 4, lit. a din legea nr. 215/2001 privind

Administratia Publica Locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Referatul constituit de catre doamna Ilasi  Irina– referent superior- contabil , in cadrul Compartimentului financiar contabil ,  înregistrat   sub nr.  2856 din 18.04.2017 ;        

             Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba   raportului executiei bugetare a activitatii economico financiara  la Primaria comunei  Sipote , judetul  Iasi  la data de 31.03.2017;cu un numar de 14

 Voturi “ pentru”;

Rapoartele comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Sipote ;

            Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

               In temeiul

art. 45 , alin. 1 si ale art. 115 , lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de 28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

      Art.1. Se aproba raportul  executiei bugetare a activitatii economico financiara  la

Primaria comunei Sipote , judetul  Iasi , la data de 31.03.2017, conform Anexei la prezenta .

Art 2. In conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 215/2001 pentru administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Sipote  cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri..

             Art.3. Secretarul comunei Sipote  va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Sipote,  tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica  Prefecturii  Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.       

                           

 

               Presedinte de sedinta ,                                                                                  Contrasemneaza  ,

                Consilier local ,                                                                                              pSecretarul comunei

               Raileanu Viorica                                                                                               Ursu Mariana      

 

 

ROMÂNIA

COMUNA ŞIPOTE

JUDEŢUL  IAŞI

CONSILIUL LOCAL  

 

   

HOTĂRÂREA   Nr. 41din  28.04.2017

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale,

 pentru anul 2018

 

Având în vedere  prevederile:

-          art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția

României, republicată;

-          art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-          art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

ulterioare;

-          art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-          art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761

alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-          art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

-          Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și

completările ulterioare;

-          Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu

modificările și completările ulterioare;

-          art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

-          art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;

-          art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;

-          art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările

și completările ulterioare;

-          art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-          art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

-           art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.

230/2006;

-          art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,

republicată;

-          art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

-          art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-          art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și

funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;

-          art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și

rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

-          Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,

aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/25.01.2016;

         Tinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Șipote este următoarea:

Rangul IV – Șipote

Rangul V – Chișcăreni, Iazu-Nou, Iazu-Vechi, Mitoc, și Hălceni

           Luand  act de:

          Expunerea de motive a primarului comunei Șipote, Jud Iași inregistrata sub numarul 2860 din18.04.2017 ,;

          Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Șipote inregistrat sub numarul 2859 din 18.04.2017 ;

            -  Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se stabililesc impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale,

 pentru anul 2018 ,  cu un numar de 14 Voturi “ pentru”;

          Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Șipote;

          Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,

          Tinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

         In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2018, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

                        (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Șipote, sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

           (2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

                       (3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii

datorează majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum urmează:

§  în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;

§  în cazul impozitului pe teren la 10 %;

§  în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.

Art. 5. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după cum urmează:

§  în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;

§  în cazul impozitului pe teren la 10 %;

§  în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.

Art. 6. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 7. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de către debitori.

Art. 8. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel:

§  pentru persoane fizice – 500 lei;

§  pentru persoane juridice – 1000  lei.

        Art. 9 Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018 şi este aplicabilă în anul fiscal 2018.

   Art. 10 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei

Șipote, prin aparatul său de specialitate.

           Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Șipote în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Șipote și prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului.

 

 

               Presedinte de sedinta ,                                                                                                         Contrasemneaza  ,

                Consilier local ,                                                                                                                   pSecretarul comunei

               Raileanu Viorica                                                                                                                     Ursu Mariana      

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                        

JUDEŢUL IAŞI

COMUNA ŞIPOTE                                                                                            

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

                                                                                

 

HOTĂRÂREA  NR.42  din 28.04.2017                                        

privind   aprobarea  modificarii  si completarii  Programului anual de achizitii publice pe anul 2017 , Anexa B SERVICII la H.C.L. nr. 35 din 31.03.2017 , pentru anul 2017

 

            Avand in vedere  referatul Doamnei Mosnegutu Catalina Maria , responsabil cu achizitiile publice  in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Sipote inregistrat la numarul ...din 18.04.2017 prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind completarea si modificarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

           Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

           Avand in vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

            Avand in vedere prevederile art.20 alin (1) lit.”h” , lit.”i” si „j” , art. 41 din Legea nr. 273/2007 ;

            Avand in vedere  Expunerea de motive  a primarului comunei Sipote , judetul Iasi , inregistrat sub numarul ...din 18.04.2017 prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind  completarea si modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 ;

          Avand in vedere  prevederile art.2 din Legea nr. 52/2003 , privind transparenta

decizionala in administratia publica locala ;

         Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba  modificarea   si completarea  Programului anual de achizitii publice pe anul 2017 , Anexa  B SERVICII la H.C.L. nr. 35 din 31.03.2017 ,

pentru anul 2017cu un numar de 14 Voturi “ pentru”;

            Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local  Sipote ;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) , lit.”b” , alin (4) lit.”d” si art,. 45 alin (2) si  art 115 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata :

 

H O T Ă R Ă S T E  :

            Art.1.Se aproba  modificarea  si completarea  Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017  Anexa  B SERVICII  la H.C.L. nr. 35 din 31.03.2017 in conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta .

            Art.2.Primarul comunei Sipote , judetul  Iasi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

             Art.3.Secretarul comunei  Sipote   va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei  Sipote  ,  Prefecturii  Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ,   compartimentului financiar contabil , persoanei responsabile de  procedura  si pe  site-ul institutiei www.primariasipote.ro pentru aducere la cunostinta publica.

                Presedinte de sedinta                                        Contrasemneaza  pentru legalitate ,

                 Consilier ,                                                                                   pSecretar

            Raileanu Viorica                                                                     Ursu Mariana  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                              

JUDEŢUL IAŞI        

COMUNA ŞIPOTE                                                                 

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

                                 

 

    

HOTĂRÂREA  NR. 43 din 28.04.2017

referitoare la modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare

 

Consiliul Local al comunei Sipote , întrunit în ședință la data de  28.04.2017 ,

 

Având în vedere adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –ARSACIS nr.  3136  din 24.04.2017 

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS cu privire la solicitarea Operatorului regional SC APAVITAL SA de  modificare a prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare;

Având în vedere avizul ANRSC nr. 502728/24.03.2017 privind solicitarea Operatorului regional SC APAVITAL SA de  modificare a prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data de 10.04.2017;

Având în vedere nota de fundamentare nr.  3137  din 24.04.2017  prezentată şi susţinută de primarul Mun./Orașului/Comunei Sipote , domnul  Puiu Constantin , iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.  3139 din 24.04.2017 ;

            Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei

Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare   , cu un numar de 11Voturi “ pentru”;

Având în vedere raportul compartimenului de specialitate întocmit de 3138 din 24.04.2017;

Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sipote ;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001,

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de 28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

Art.1. – Se acordă mandat special reprezentantului Mun./Orașului/Comunei Sipote  în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS să aprobe * în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele şi pe seama Mun./Orașului/Comunei Sipote :

- modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare;

- modificarea prin Act Adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare.

Art.2.- Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele şi pe seama Mun./Orașului/Comunei  Sipote atribuțiile referitoare la:

- modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare;

- modificarea, prin Act Adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare,

Art.3.  Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele Asociației – dl. Victor Chirilă, a  Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare.

Art.4. – Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1-19 care nu contravin prevederilor Actului Adițional ce se va încheia cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare, rămân neschimbate și își produc efectele.

Art.5. – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC APAVITAL SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. – Secretarul Mun./Orașului/Comunei Sipote  va comunica copii după prezenta hotărâre Instituției Prefectului Judetului Iasi , Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS.

               

Presedinte de sedinta                                              Contrasemneaza  pentru legalitate ,

      Consilier ,                                                                                   pSecretar

    Raileanu Viorica                                                                     Ursu Mariana  

 

 

 

  ROMÂNIA                                                            

JUDEŢUL IAŞI        

COMUNA ŞIPOTE                                                                

CONSILIUL LOCAL  ŞIPOTE

 

HOTARAREA nr. 44 din 28.04.2017

Privind implementarea proiectului “Extindere retea de canalizare  in Comuna Sipote , judetul Iasi , etapa a II-a in cadrul PNDR 2014 – 2020

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b)art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d)art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

       e)art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f)Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luand  act de:

a)Expunerea de motive  prezentat de către primarul comunei Sipote ), în calitatea sa de

inițiator, înregistrat cu nr.  3240 din 25.04.2017  prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu

nr.  3241 din 25.04.2017  prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

    b) Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei

Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba  implementarea proiectului “Extindere retea de canalizare  in Comuna Sipote , judetul Iasi , etapa a II-a in cadrul PNDR 2014 – 2020  , cu un numar de 10 Voturi “ pentru”;

c)raportul comisiilor  de specialitate a Consiliului Local  al comunei Sipote ;

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 31.03.2017  privind  aprobarea Bugetului d evenituri si cheltuieli  al comunei Sipote , judetul  Iasi, pentru anul 2017 , adoptă prezenta hotărâre.

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de 28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „ Extindere retea de canalizare in Comuan Sipote , judetul Iasi, etapa a II-a in cadrul P.N.D.R. 2014 – 2020 ”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. – Se aprobaindicatorii tehnico economici la investitia:Extindere retea de canalizare in Comuna  Sipote , judetul Iasi, etapa a II-a in cadrul P.N.D.R. 2014 – 2020, conform Anexei  la prezenta .

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 5 - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Sipote , judetul Iasi .

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului unbitatii administrativ teritoriale Sipote  în termenul prevăzut de lege, primarului  comunei Sipote  și Prefectului județului  Iasi  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariasipote.ro

 

 

 Presedinte de sedinta                                              Contrasemneaza  pentru legalitate ,

      Consilier ,                                                                                   pSecretar

    Raileanu Viorica                                                                     Ursu Mariana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

COMUNA SIPOTE

JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL SIPOTE

 

HOTARAREA  NR. 45 DIN 28.04.2017

Privind  initiere procedura achizitia   de  pietris, nisip, piatra concasata si aggregate de balastiera , cod CPV 14210000-6(Rev.2)

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Sipote domnul Puiu Constantin , inregistrata sub numarul 3135 din 24.04.2017 , prin care propune achizitionarea de produse de pietris, nisip, piatra concasata si agregate de balastiera ,

         Avand in vedere referatul Domnului Botezatu Iulian viceprimar  , inregistrat sub numarul 3143 din 24.04.2017

          Avand in vedere referatul de necessitate si oportunitate a Doamnei Mosnegutu Catalina Maria Inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sipote , inregistrat sub numarul 3144 din 24.04.2017 ;

           Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 34 din 31.03.2017 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli   si a Listei de investitii pe anul 2017;

          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 35 din 31.03.2017 privind aprobarea  Strategiei anuale a achizitiilor publice si a programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

          Avand in vedere prevederile art.4.alin (1) lit”a” din Legea 98/2016 privind achizitiile publice in baza caruia au calitatea de autoritate contractanta autoritatile si institutiile publice central sau locale , precum si structurile din componenta cestora care au delegate calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice ;

         Avand in vedere prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 in baza caruia autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimate a achizitiei , fara TVA , este mai mica decat 132.519 lei .

         Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice locale ;

         Avand in vedere prevederile art. 36 alin (6) lit.”a” punctual 13 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ;

         Avand in vedere prevederile art.6 din legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica locala ;

         Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei

Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba   initierea  procedurii  achizitie    de  pietris, nisip, piatra concasata si aggregate de balastiera , cu un numar de 12 Voturi “ pentru”, prin care s-a aprobat  sa se aduca produse de balastiera insrise in programul anual de achizitii publice  in suma de 300.000 lei ;

         Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sipote , judetul Iasi ;

         In temeiul art. 45 alin (1) si ale art. 115 alin .(1) lit.”b” din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

       Art.1. Se aproba initierea procedurii de achizitiei de pietris, nisip, piatra concasata si aggregate de balastiera , conform Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2017  , pozitia 012  Anexa   B  PRODUSE.

        Art.2 Valoarea estimata a contractului este de 131.000 lei fara TVA , sub pragul valoric de 132.519 lei , impus prin art.  7 alin(5) din Legea nr. 98/2016.

        Art.3.  Prevederile prezentei vor fi  duse  la indeplinire de primarul comunei Sipote , compartimentul financiar contabil si persoana responsabila de procedura .

        Art.4. Secretarul comunei  Sipote va comunica in copie prezenta persoanelor nominalizate la art.3. precum si institutiei Prefectului Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

 

 

Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza  pentru legalitate ,

      Consilier ,                                                                                                        pSecretar

    Raileanu Viorica                                                                                            Ursu Mariana 

   ROMANIA

COMUNA SIPOTE

JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL SIPOTE

 

HOTARAREA  NR.  46  DIN 28.04.2017

Privind  initiere procedura  achizitie  de  Servicii de elaborare   aDocumentaţiei de  Avizare a Lucrărilor de intervenţii ( DALI)servicii   elaborare  a Studiului geotehnic , Servicii  realizare  Expertiză tehnică, Servicii   audit energetic  pentru obiectivul d einvestitie : “ REABILITAREA   ŞI DOTAREA CĂMINULUI  CULTURAL  DIN LOCALITATEA CHIŞCĂRENI, COMUNA ŞIPOTE , JUDEŢUL IAŞI   

 

           Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Sipote domnul Puiu Constantin , inregistrata sub numarul  3243 din 25.04.2017 , prin care propune achizitionarea de  servicii de  de elaborare   a Documentaţiei de  Avizare a Lucrărilor de intervenţii ( DALI)servicii   elaborare a Studiului geotehnic , Servicii  realizare  Expertiză tehnică, Servicii   audit energetic ;

          Avand in vedere referatul Doamnei Gradinaru Camelia  salariat  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sipote , inregistrat sub numarul  3244 din 25.04.2017 ;

          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 34 din 31.03.2017 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli   si a Listei de investitii pe anul 2017;

          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 35 din 31.03.2017 privind aprobarea  Strategiei anuale a achizitiilor publice si a programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

          Avand in vedere prevederile art.4.alin (1) lit”a” din Legea 98/2016 privind achizitiile publice in baza caruia au calitatea de autoritate contractanta autoritatile si institutiile publice central sau locale , precum si structurile din componenta cestora care au delegate calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice ;

         Avand in vedere prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 in baza caruia autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimate a achizitiei , fara TVA , este mai mica decat 132.519 lei .

        Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice locale ;

        Avand in vedere prevederile art. 36 alin (6) lit.”a” punctul 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ;

       Avand in vedere prevederile art.6 din legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica locala ;

        Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei

Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba  initierea procedurii   achizitiei   de  Servicii de elaborare a Documentaţiei de  Avizare a Lucrărilor de intervenţii ( DALI)servicii   elaborare  a Studiului geotehnic , Servicii  realizare  Expertiză tehnică, Servicii   audit energetic  pentru obiectivul d einvestitie : “ REABILITAREA   ŞI DOTAREA CĂMINULUI  CULTURAL  DIN LOCALITATEA CHIŞCĂRENI, COMUNA ŞIPOTE , JUDEŢUL IAŞI   

  , cu un numar de 12 Voturi “ pentru”;

       Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sipote , judetul Iasi ;

       In temeiul art. 45 alin (1) si ale art. 115 alin .(1) lit.”b” din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

              Art.1. Se aproba initierea procedurii de achizitie  de servicii , Servicii de elaborare   aDocumentaţiei de  Avizare a Lucrărilor de intervenţii ( DALI)servicii   elaborare  a Studiului geotehnic , Servicii  realizare  Expertiză tehnică, Servicii   audit energetic  pentru obiectivul de investitie : “ REABILITAREA   ŞI DOTAREA CĂMINULUI  CULTURAL  DIN LOCALITATEA CHIŞCĂRENI, COMUNA ŞIPOTE , JUDEŢUL IAŞI   

 conform  Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2017 , pozitia  01 din Anexa la  programul  annual de achizitii publice pe anul 2017 .

             Art.2 (1) Valoarea estimata a contractului este de  45.000 lei fara TVA , sub pragul valoric de 132.519 lei , impus prin art.  7 alin(5) din Legea nr. 98/2016.

                       (2)  Plata pentru documentația  pentru autorizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) in suma de 10.000 lei fără TVA se va  plati in 30 zile de la notificarea privind selectia proiectului spre a fi finantat.

             Art.3. Prevederile prezentei vor fid use la indeplinire de primarul comunei Sipote , compartimentul financiar contabil si persoana responsabila de procedura .

            Art.4. Secretarul comunei  Sipote va comunica in copie prezenta persoanelor nominalizate la art.3. precum si institutiei Prefectului Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

Presedinte de sedinta                                                                                                   Contrasemneaza  pentru legalitate ,

      Consilier ,                                                                                                                                          pSecretar

    Raileanu Viorica                                                                                                                             Ursu Mariana

ROMANIA

COMUNA SIPOTE

JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL SIPOTE

 

HOTARAREA   NR. 47 DIN 28.04.2017

Privind  initiere procedura achizitia   bonuri valorice pentru carburanti auto

Cod  CPV 22458000-5 (Rev.2)

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Sipote domnul Puiu Constantin , inregistrata sub numarul 3250  din 25.04.2017 , prin care propune achizitionarea de de  bonuri valorice pentru carburanti auto ,

         Avand in vedere referatul Domnului Botezatu Iulian viceprimar  , inregistrat sub numarul 3249  din 25.04.2017 ;

           Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 34 din 31.03.2017 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli   si a Listei de investitii pe anul 2017;

           Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 35 din 31.03.2017 privind aprobarea  Strategiei anuale a achizitiilor publice si a programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

           Avand in vedere prevederile art.4.alin (1) lit”a” din Legea 98/2016 privind achizitiile publice in baza caruia au calitatea de autoritate contractanta autoritatile si institutiile publice central sau locale , precum si structurile din componenta cestora care au delegate calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice ;

         Avand in vedere prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 in baza caruia autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimate a achizitiei , fara TVA , este mai mica decat 132.519 lei .

         Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice locale ;

         Avand in vedere prevederile art. 36 alin (6) lit.”a” punctual 13 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ;

       Avand in vedere prevederile art.6 din legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica locala ;

        Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei

Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se  aproba initierea procedurii de  achizitie   de bonuri valorice pentru carburanti auto    , cu un numar de 14 Voturi “ pentru”;

        Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sipote , judetul Iasi ;

         In temeiul art. 45 alin (1) si ale art. 115 alin .(1) lit.”b” din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

       Art.1. Se aproba initierea procedurii de achizitiei de  bonuri valorice pentru carburanti auto conform Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2017 , pozitia 02  Anexa B.PRODUSE.

        Art.2 Valoarea estimata a contractului este de  22.000  lei fara TVA , sub pragul valoric de 132.519 lei , impus prin art.  7 alin(5) din Legea nr. 98/2016.

        Art.3.  Prevederile prezentei vor fid use la indeplinire de primarul comunei Sipote , compartimentul financiar contabil si persoana responsabila de procedura .

        Art.4. Secretarul comunei  Sipote va comunica in copie prezenta persoanelor nominalizate la art.3. precum si institutiei Prefectului Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

 

 

 Presedinte de sedinta                                              Contrasemneaza  pentru legalitate ,

      Consilier ,                                                                                   pSecretar

    Raileanu Viorica                                                                     Ursu Mariana  

 

ROMANIA

COMUNA SIPOTE

JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL SIPOTE

 

HOTARAREA   NR. 48  DIN 28.04.2017

Privind  initiere procedura achizitia  de  tuburi , conducte si racorduri din beton

Cod  CPV441142200-0 (Rev.2)

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Sipote domnul Puiu Constantin , inregistrata sub numarul 3247 din 25.04.2017 , prin care propune achizitionarea de de  tuburi , conducte si racorduri din beton ,

         Avand in vedere referatul Domnului Botezatu Iulian viceprimar  , inregistrat sub numarul 3246  din 25.04.2017 ;

           Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 34 din 31.03.2017 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli   si a Listei de investitii pe anul 2017;

           Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sipote nr. 35 din 31.03.2017 privind aprobarea  Strategiei anuale a achizitiilor publice si a programului anual de achizitii publice pe anul 2017 ;

           Avand in vedere prevederile art.4.alin (1) lit”a” din Legea 98/2016 privind achizitiile publice in baza caruia au calitatea de autoritate contractanta autoritatile si institutiile publice central sau locale , precum si structurile din componenta cestora care au delegate calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice ;

         Avand in vedere prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 in baza caruia autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimate a achizitiei , fara TVA , este mai mica decat 132.519 lei .

         Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice locale ;

         Avand in vedere prevederile art. 36 alin (6) lit.”a” punctual 13 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ;

         Avand in vedere prevederile art.6 din legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica locala ;

         Avand in vedere   Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei

Sipote , inregistrat sub nr. 3398/28.04.2017  prin care se aproba  initierea  procedurii achizitia  de 

tuburi , conducte si racorduri din beton  , cu un numar de 15 Voturi “ pentru”;

         Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sipote , judetul Iasi ;

         In temeiul art. 45 alin (1) si ale art. 115 alin .(1) lit.”b” din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

 

Membrii Consiliului Local al comunei Sipote ,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de  28.04.2017

H O T Ă R Ă S C :

 

       Art.1. Se aproba initierea procedurii de achizitiei de tuburi , conducte si racorduri din beton , conform Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2017 , pozitia 024  Anexa   B  PRODUSE.

        Art.2 Valoarea estimata a contractului este de  10.000  lei fara TVA , sub pragul valoric de 132.519 lei , impus prin art.  7 alin(5) din Legea nr. 98/2016.

        Art.3.  Prevederile prezentei vor fid use la indeplinire de primarul comunei Sipote , compartimentul financiar contabil si persoana responsabila de procedura .

        Art.4. Secretarul comunei  Sipote va comunica in copie prezenta persoanelor nominalizate la art.3. precum si institutiei Prefectului Judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

 

 Presedinte de sedinta                                              Contrasemneaza  pentru legalitate ,

      Consilier ,                                                                                   pSecretar

    Raileanu Viorica                                                                     Ursu Mariana