Primaria Sipote

A+ R A-

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI SIPOTE PE ANUL 2016

   R O M A N I A

JUDETUL IASI

PRIMARIA   COMUNEI SIPOTE

  COMUNA SIPOTE

NR . 2861 din 18.04.2017

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI  COMUNEI SIPOTE

PE ANUL 2016

 

             În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interespublic si ale normelor de aplicare a legii, instituţia noastră face public următorul Raport de activitate peanul 2016:

            Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2016 ale compartimentelor

funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului  Comunei  Sipote , evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice,modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local si a dispoziţiilor emise de Primar.

          Compartiment Secretariat

1. Obiectivele de activitate propuse pentru anul 2016:

- Ţinerea la zi a evidenţei tuturor salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului

Comunei Sipote ;

- Întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul pe anul 2016 a cheltuielilor

de personal si a cheltuielilor de perfecţionare a personalului;

- Comunicarea tuturor informaţiilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum si

celorlalte instituţii, informaţii necesare a fi comunicate potrivit legii;

- Reorganizarea activităţii aparatului de specialitate al Primarului  comunei Sipote ;

- Stabilirea salariilor de bază si a sporurilor pentru personalul din aparatul de specialitate al

Primarului  comunei Sipote  ;

- Completarea schemei de personal prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor

vacante în regim contractual si a posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice;

2. Prezentarea gradului de realizare a acestor obiective:

- Ţinerea la zi a evidenţei tuturor salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sipote  100% ;

- Întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul pe anul 2016 a cheltuielilor

de personal si a cheltuielilor de perfecţionare a personalului – 100%

- Comunicarea tuturor informaţiilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum

si celorlalte instituţii, informaţii necesare a fi comunicate potrivit legii – 100%

- Reorganizarea activităţii aparatului de specialitate al Primarului  comunei Sipote  – 100%

- Stabilirea salariilor de bază si a sporurilor pentru personalul din aparatul de specialitate al

Primarului  comunei Sipote  – 100%

- Completarea schemei de personal prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor

vacante în regim contractual si a posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice – 100%

3. Scurtă prezentare a programelor desfăsurate:

- Ţinerea la zi a evidenţei tuturor salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului

Comunei Sipote : compartimentele functional din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sipote  prin:

- întocmirea de dosare profesionale pentru funcţionarii publici;

- întocmirea de state de funcţii si state de personal pentru tot personalul angajat;

- completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, pentru personalul

contractual, prin utilizarea aplicaţiei informatice Revisal puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii,

transmiterea la termen a registrului în format electronic la Inspectoratul Teritorial de Muncă

Iasi – Iasi , ţinerea la zi a registrului si transmiterea acestuia, cu modificările si corecţiile

curente, în conformitate cu H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

- Întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul pe anul 2016 a cheltuielilor

de personal si a cheltuielilor de perfecţionare a personalului;

- Comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a tuturor informaţiilor

necesare a fi comunicate, prin portalul de evidenţă a funcţiilor publice;

- Stabilirea salariilor de bază si a sporurilor pentru personalul din aparatul de specialitate al

Primarului  comunei  Sipote   potrivit legislaţiei în vigoare: Ordonanța de urgență nr.83/2014

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum si alte măsuri în

domeniul cheltuielilor publice, cu modificările si completările ulterioare; majorările aplicate

drepturilor salariale în luna august 2016;

- Completarea schemei de personal prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor

vacante în regim contractual si a posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice – au fost

organizate un număr de 3    concursuri: 2  concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice, 1  concurs pentru ocuparea postului   în regim contractual.

           Pe parcursul anului 2016, activitatea compartimentului Secretariat  s-a concretizat în principal pe următoarelor activități:

- întocmirea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în sedinţele Consiliului local;

- verificarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii în sedinţele Consiliului local;

- întocmirea proiectelor de hotărâre când a fost cazul;

- convocarea Consiliului local al comunei Sipote  pentru sedinţele de consiliu – au fost organizate un număr de  20 de ședințe de consiliu din care  11  ședințe ordinare, 6 ședințe extraordinare și 3 ședințe convocate de îndată;

- transmiterea, în format electronic sip e support de hartie , consilierilor locali, a proiectelor de hotărâre ce urmau a fi supuse dezbaterii Consiliului local, multiplicarea si pregătirea materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregătind mapele de lucru ale Primarului, Viceprimarilor;

- înaintarea proiectelor ce urmau a fi dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate, a formularelor tip pentru avizarea rapoartelor, împreună cu toate documentaţiile ce au stat la baza întocmirii acestora;

- urmărirea întocmirii la timp de către serviciile de specialitate a materialelor privind problemele ce urmează să fie supuse dezbaterii în cadrul ședințelor de consiliu;

- asigurarea aducerii la cunoștința tuturor compartimentelor care au pregătit materiale pentru

ședințele de consiliu, asupra orei și datei desfășurării ședințelor de comisii;

- sprijinirea consilierilor locali în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;

- întocmirea îndrumarului privind desfăsurarea sedinţelor de consiliu;

- întocmirea sintezelor proceselor-verbale ale sedinţelor de consiliu care au fost prezentate plenului consiliului local precum si minutele sedinţelor de consiliu;

- întocmirea graficului si evidenţei prezenţei consilierilor în cadrul comisiilor de specialitate si în

sedinţele de consiliu;

- redactarea hotărârilor Consiliului local adoptate;

- verificarea întocmirii exacte a proceselor-verbale pentru sedinţele Consiliului local;

- comunicarea catre Instituţia Prefectului judeţului Iasi , în termenul prevăzut de lege, în

vederea exercitării controlului de legalitate, a hotărârilor Consiliului local însoţite de procesul

verbal de sedinţă si restul actelor care au stat la baza adoptării hotărârilor;

- aducerea la cunostinţă publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter normativ prin  fisare la sediul unitatii ;

- după fiecare sedinţă de consiliu am procedat la închiderea dosarului sedinţei, operaţie care constă în numerotarea, sigilarea si parafarea dosarului respectiv;

- am întocmit raportul în baza legii nr.52/2003, raport afișat la sediu și pe site-ul primăriei;

- am întocmit și înaintat la Instituția Prefectului județului  Iasi  în fiecare trimestru situația

privind hotărârile adoptate de consiliul local si dispoziţiile, autorizaţiile, certificatele, adeverinţele si alte acte emise de primar;

- s-a ţinut evidenţa într-un registru special a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului, precum și comunicarea acestora în vederea exercitării controlului de legalitate către Instituția Prefectului;

- comunicarea catre Instituţia Prefectului judeţului Iasi , în termenul prevăzut de lege, în

vederea exercitării controlului de legalitate, a Dispozițiilor Primarului  comunei Sipote ,

comunicarea in vederea exercitarii controlului de legalitate a dispozițiilor primarului;

- comunicarea către compartimentele funcţionale precum si către persoanele juridice sau fizice

interesate a hotărârilor Consiliului local precum și a dispozițiilor primarului;

- s-a asigurat afisarea si întocmirea proceselor-verbale de afisare la sediul consiliului local a tuturor publicaţiilor de vânzare si citaţiilor trimise în acest scop de instanţele judecătoresti;

- a fost înaintată dovada afisării publicaţiilor de vânzare si a citaţiilor la solicitarea instanţelor

judecătoresti sau executorilor judecătoresti;

- s-a răspuns în termen la adresele interne și externe repartizate prin registratură;

- s-au îndeplinit orice alte atribuții date în limita prevederilor legale de Primar, secretar, viceprimar,

- ținerea la zi a evidenței tuturor salariaților din cadrul Primariei comunei Sipote;

- întocmirea organigramei, statului de funcții - de personal;

- stabilirea salariilor de încadrare, indemnizațiilor de conducere și sporul de vechime, conform

prevederilor legale;

- întocmirea referatelor la expunerile de motive ale primarului cu privire la modificările organigramei, statului de funcții;

- întocmirea referatelor și deciziilor cu privire la angajarea salariaților, încetarea, suspendarea sau

modificarea raporturilor de serviciu;

- întocmirea Contractelor Individuale de Muncă, a actelor adiționale la contractele individuale de

muncă;

- întocmirea și transmiterea online a situației lunare la Statistică;

- verificarea foilor colective de prezență predate de  compartimente  și a cererile de concediu pe baza foilor colective de prezență;

- întocmirea lunară a statelor de plată pe baza foilor colective de prezență;

- redactarea actelor cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și

publicarea concursurilor, conform legislației;

- întocmirea dosarelor de pensionare și a celor pentru Casa de Sănătate;

- completarea și verificarea concediilor medicale;

- eliberarea adeverințelor salariaților la cerere;

- primirea, înregistrarea anuală a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese și eliberarea la depunere a unei dovezi de primire;

- punerea la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, la cerere;

- oferirea de consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora și trimiterea ANI - copia certificată a declarației rectificată și eventualele înscrisuri, de îndată ce a fost primită.

                           Compartiment audit public  intern  – activitate externalizata

             Pentru entitățile subordonate Consiliului local  Sipote  și pentru activitățile desfășurate în cadrul Primăriei  comunei Sipote  este organizat la nivelul aparatului de specialitate al primarului

compartimentul de audit public  extern  .

           Activitatea de audit public extern s-a  desfasurat  pe baza planului anual de audit extras din planul multianual și a normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit public intern, avizate de D.G.F.P. Iasi.

           Normele metodologice prezintă modele și instrumente utilizate în derularea misiunii de audit public intern, etapele parcurse, procedurile realizate și documentele întocmite.

Regulile, principiile și procedurile definite în cadrul normelor metodologice proprii permit

compartimentului de audit public intern să își realizeze obiectivele în condiții de legalitate, regularitate și eficacitate.

             Pentru perioada 2015-2017, există elaborat un plan multianual, aprobat de Primarul

Comunei Sipote , care cuprinde activități semnificative din cadrul Primăriei  comunei Sipote .

             Activitățile de audit presupun în desfășurarea lor parcurgerea unor etape și proceduri

metodologice specifice pentru atingerea scopului pentru care au fost planificate. Tehnicile utilizate de auditor sunt printre altele: examinarea și recalcularea, urmărirea procedurilor aplicate, observarea și interviul. Durata medie a unei misiuni de audit în anul 2016 a fost de 7 zile lucrătoare.

              În cursul anului 2016 a fost elaborat Programul de Asigurare și Îmbunătățire a Calității

Auditului la Primăria  comunei Sipote ..

             Obiectivele de activitate propuse pentru anul 2016 respectiv misiunile de audit public intern, s-au realizat pe bază de plan. Planul anual respectă structura standard admisă, a fost înregistrat sub nr. 2131/22.09.2016 și a fost aprobat de Primarul  comunei Sipote ..

             Gradul de realizare a planului de audit public intern este de 100%. Fondul de timp alocat

misiunilor de audit corespunde 100% cu cel prevăzut în planul de audit anual. Calitatea planificării a fost  bună întrucât misiunile incluse în planul anual s-au realizat în proporție de 100%.

Conform planului de audit public intern în anul 2016  entitățile auditate au fost:

- Compartimentul  contabilitate

          Domeniul misiunilor de audit a fost activitatea financiar-contabilă iar obiectivele principale urmărite în misiunile de audit efectuate au fost următoarele:

- Organizarea registrelor de contabilitate;

- Conducerea contabilității financiare;

- Elaborarea bilanțului contabil;

- Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar - contabile către management;

- Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv;

- Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil;

- Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile;

- Evaluarea sistemului de control intern managerial.

          În urma derulări misiunilor de audit public intern au fost redactate un număr de 2 rapoarte.

          Numărul total de recomandări formulate în cadrul misiunilor de audit intern realizate în 2016 -misiuni de audit privind activitățile financiar-contabile - au fost în număr de  10

           La finele anului 2016: Ponderea recomandărilor implementate în total recomandări este de

60%.

            Ponderea recomandărilor parțial implementate în totalul recomandărilor formulate este de

26,47%. Recomandările parțial implementate se află în termenele stabilite prin calendarul de

implementare a recomandărilor.

            Ponderea recomandărilor neimplementate în totalul recomandărilor este de 5,88%.

            Recomandările neimplementate se află în termenul stabilit prin calendarul de implementare a recomandărilor. Principala cauză a neimplementării acestor 2 recomandări este lipsa unui buget pentru realizarea lor. Conducerea entității publice auditate va avea în vedere stabilirea fondurilor necesare pentru implementarea acestor două recomandări la termenul stabilit prin Planul de acțiune și calendarul de implementare a recomandărilor, respectiv anul 2017.

           Recomandările formulate au fost însușite de conducerile entităților publice auditate.

           Nu s-au semnalat iregularități.

          Nu s-au semnalat posibile prejudicii.

                      Compartimentul  contabilitate

1. Obiectivele de activitate propuse pentru anul 2016

1.1. Întocmirea bugetului general consolidat al  comunei Sipote  pe anul bugetar 2016 cu

respectarea prevederilor legale din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si a Legii Bugetului de Stat pe anul 2016;

1.2. Întocmirea Situaţiilor financiare la sfârsitul anului bugetar 2015 si trimestriale aferente

anului 2016 cu respectarea Legii contabilității nr.82/1991, republicată si adoptarea lor de către

Consiliul local în conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006, cu modificările si

completările ulterioare;

1.3. Întocmirea rectificărilor de buget pe parcursul anului bugetar 2016 cu respectarea

prevederilor legale;

1.4. Finalizarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor

proprii aflate în patrimoniul  comunei Sipote  la sfârsitul anului 2016;

1.5. Demararea operațiunilor privind efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate în patrimoniul  comunei Sipote  la sfârsitul anului 2016, procesul verbal final urmând a se întocmii în cursul anului bugetar 2016;

1.6. Întocmirea situaţiilor lunare în baza O.M.F.P. nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare și depunerea acestora la Administrația județeană a finanțelor publice  Iasi  pe suport de hârtie si electronic, la termen, cu respectarea legislației în vigoare;

1.7. Întocmirea și depunerea lunară la Direcția Generală a Finanțelor, a situațiilor lunare

privind monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal, cu respectarea termenelor de depuneri și a prevederilor legale conform O.U.G. nr.48/2005, pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare;

1.8. Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al  comunei Sipote  și a procesuli verbal

de inventariere pe anul 2015, cu respecarea art.20 lit.“c” și ale art.57 din Legea privind finanțele

publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

1.9. Întocmirea execuției bugetului general la sfârșitul fiecărui trimestru, cu respectarea

prevederilor art.49 alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr.276/2006, cu modificările și completările ulterioare;

1.10. Întocmirea Anexelor nr.1 și 2 și depunerea acestora la Trezoreria municipiului Iasi , cu

respectarea prevederilor legale din O.M.F.P. nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.4^2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

 1.11.Întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, defalcarea acestuia pe articole și

aliniate .

1.12.Întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli cu defalcările aferente pentru fiecare articol și aliniat și a cererii privind rectificarea bugetară pe capitole și articole bugetare, înregistarea în contabilitate a bugetului aprobat și a rectificărilor pe parcursul anului, efectuarea operațiunilor privind execuția bugetară și stabilirea disponibilului la sfârșit de lună, întocmirea contului de execuție bugetară și a anexelor /

1.13.Întocmirea și listarea registrului jurnal, a registrului OP și a registrului CFP, listarea lunară a

balanței contabile, a balanței de clienți, furnizori, materiale, obiecte de inventar mijloace fixe etc.

1.14.Depunerea la trezorerie a situațiilor lunare, ridicarea extraselor de cont, efectuarea diferitelor adrese solicitate de trezorerie, Primărie sau Curtea de conturi.

2. Prezentarea gradului de realizare a acestor obiective:

2.1. Bugetul general al  comunei Sipote  pe anul 2016 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 1/25.02.106

privind aprobarea bugetului general al comunei Sipote  pe anul 2016. Hotărârea a fost depusă la

Administrația județeană a finanțelor publice Iasi  .

         În aceeași Hotărâre a Consiliului local al  comunei Sipote  a fost aprobat:

- bugetul local al  comunei Sipote  pentru anul 2016, în valoare de 6.135.260  mii lei la

partea de venituri și în valoare de  6.135.260  mii lei la partea de cheltuieli, precum și estimările pentru anii 2016-2018;

- defalcarea bugetului local pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare în valoare

de  500.070  mii lei și secțiunea de dezvoltare în valoare de 5635.190    mii lei;

- lista de investiții, precum și estimările pentru anii 2016-2018, conform Anexei nr.1 la H.C.L.

Nr 500070 ;

- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe

anul 2016, precum și estimările pentru anii 2016-2018, conform Anexei nr.2 la H.C.L. nr 1 /25.01.2016, în valoare de  70.000  mii lei la venituri și în valoare de - mii lei la partea de cheltuieli;

- bugetul creditelor interne pe anul 2016, structurat pe secțiunea de dezvoltare, pentru

finanțarea investițiilor publice de interes local de natura proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, conform Anexei nr.3 la H.C.L. nr- în valoare de - mii lei;

2.2. Situaţiile financiare la sfârsitul anului 2016 au fost depuse la Administrația județeană a

finanțelor publice Iasi   si apoi au fost adoptate prin H.C.L. nr……………….

           În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată,

Ordonatorul principal de credite, Primarul  comunei Sipote  își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 și confirmă - politicile contabile utilizabile la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare

și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

- persoana juridică, adică  Comuna Sipote  își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Situaţiile financiare trimestriale aferente anului 2016 au fost întocmite si depuse în termenele

stabilite de Direcţia Generală Regioanală a Finanţelor Publice Iasi  respectiv:

- Situațiile financiare la data de 31.03.2016 ;

- Situațiile financiare la data de 30.06.2016 ;`

- Situațiile financiare la data de 30.09.2016 .

2.3. Pe parcursul anului bugetar 2016 s-au întocmit un numar de 11 bugete rectificate, ultimul fiind aprobat prin H.C.L.nr 55  din 08.12.2016 privind rectificarea bugetului general al comunei Sipote  pe anul 2016.

         Ultimul bugetul local rectificat pe anul 2016 și estimările pentru anii 2016-2018 al

Comunei Sipote , a fost depus la A.J.F.P. - A.T.C.P. Iasi .

2.4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale

Comunei Sipote  la sfârșitul anului 2015:

- s-a realizat în baza Dispoziţiei Primarului nr 285/30.12.2015 . privind organizarea și efectuarea

inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale comunei Sipote  pe anul 2015, cu respectarea prevederilor art.7 și art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate în patrimoniul  comunei Sipote  la sfârsitul anului 2015.

- Comisia Centrală de inventariere numită în baza Dispoziţiei Primarului nr 285/30.12.2015 a

întocmit Procesul verbal final în data  30.12.2015 .

2.5. Demararea procedurilor operațiunilor privind efectuarea inventarierii anuale a elementelor

de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Sipote  la

sfârsitul anului 2016:

- s-a întocmit Dispoziţia Primarului  comunei Sipot  nr. 620 din 30.12.2016 privind organizarea și efectuarea

inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale comunei Sipote  pentru anul 2016;

- prin aceeași Dispoziție s-au stabilit comisiile de inventariere prevăzute în anexa nr.1 din această

dispoziție, perioada de efectuare a inventarierii fiind între .09.01.2017 și 31.01.2017  termenul maxim

de prezentare a rezultatelor inventarierii de către Comisia  de inventariere este de 01.02.2017 ;

2.6. Situaţii financiare lunare

Situaţiile lunare în baza O.M.F.P. nr.629/2009, modificat si completat prin O.M.F.P.

nr.2941/2009 au fost întocmite si depuse la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului

Iasi  pe suport de hârtie si electronic la data de 10 a lunii următoare a celei de raportare pentru

Cap.B, pct.1.2. și 2.1., iar pentru situaţiile financiare lunare prevăzute la Cap.B. pct.2.2. și 2.3. la data de 15 a lunii următoare a celei de raportare.

2.7. Situaţiile lunare privind monitorizarea numărului de posturi si a cheltuielilor de personal

pentru instituţiile publice, întocmite conform O.U.G. nr.48/2005 pentru lunile anterioare, au fost

întocmite si depuse la Administrația județeană a finanțelor publice a județului  Iasi pe suport de

hârtie si electronic la data de 14 a fiecărei luni.

Situaţiile trimestriale a cheltuielilor de personal - anexa a,b,c - pentru funcţionari publici,

personal contractual si demnitari coform cu O.U.G. nr.48/2005 au fost întocmite si depuse la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iasi  pe suport de hârtie si electronic în data de 14 afiecărei luni după închiderea trimestrului.

2.8. Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Sipote  nr. 4 s-au aprobat următoarele:

1. Contul anual de execuție a bugetului local al comunei Sipote  pe anul 2016 ;

2. Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri

proprii și subvenții de la buget local pe anul 2016 ;

2.9. În decursul anului bugetar 2016 s-au aprobat un număr de  4  hotărâri de consiliu privind

execuția bugetului general la sfârșitul fiecărui trimestru, atât pe secțiunea de funcționare cât și pe

secțiunea de dezvoltare cu respectarea prevederilor art.49 alin.12 din Legea privind finanțele publice

locale nr.276/2006, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- H.C.L. nr 40/15.03.2016  privind aprobarea execuției bugetului general al  comunei Sipote  la

31.12.2015;

- H.C.L. nr 57/24.05.2016  privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Sipote  la

31.03.2016;

- H.C.L. nr 16/29.07.2016 .privind aprobarea execuției bugetului general al  comunei Sipote  la

30.06.2016;

- H.C.L. nr. 37/31.10.2016  privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Sipote  la

30.09.2016.

2.10. Pe parcursul anului bugetar 2016 și după adoptarea bugetului general pentru anul 2016 și

a listei de invesții pe 2016, și ori de câte ori s-a rectificat Lista de investiții pe anul 2016 - anexa la Bugetul general al comunei Sipote  pe anul 2016, în vederea aplicării prevederilor legale din

O.M.F.P. nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.4^2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, s-au depus la Trezoreria municipiului Iasi  .

3. Raportarea veniturilor si a cheltuielilor:

          În decursul anului 2016 veniturile bugetare s-au realizat în proporţie de 0,99% adică din

totalul veniturilor bugetare prevăzute în valoare de  6707390 mii lei s-au realizat  6750803 mii lei s-a luat în calcul ultimul buget rectificat prin H.C.L.nr.55 /08.10.2016..

Veniturile proprii ale comunei Sipote  au fost realizate în proporţie de  96,12 %, adică din

totalul veniturilor proprii prevăzute în valoare de 579200 mii lei s-au realizat 416340 mii lei.

Cheltuielile bugetare în valoare totală de 6700501 mii lei, împărţite pe capitole bugetare s-au

realizat în felul următor - s-a luat în calcul ultimul buget rectificat prin H.C.L. nr. 55/08.12.2016.

                  Compartimentul  impozite si taxe locale

     Activitatea  compartimentului  impozite și taxe locale s-a concretizat în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile  locale.

Activitatea Compartimentului  impozite si taxe locale - constatare persoane fizice-  s-a concretizat în general pe realizarea următoarele obiective:

a) organizarea si asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor si taxelor locale, datorate de

persoanele fizice;

b) întocmirea borderourilor de debite si scăderi, urmărirea operării lor si asigurarea transferării

acestora la organele de încasare;

c) urmărirea întocmirii si depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere

de către persoanele fizice;

d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană

fizică;

e) verificarea persoanelor fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse

impozitelor si taxelor locale si a altor impozite si taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale si luarea măsurilor pentru încasarea acestora la termen;

f) aplicarea sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor

persoane fizice, care au încalcat legislaţia fiscală si luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

g) ţinerea evidenţelor debitelor din impozite si taxe si modificările debitelor iniţiale pentru

persoanele fizice;

h) înregistrarea biletelor prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizarea si

semnarea carnetelor si urmărirea încasării de la acestia a impozitului datorat;

i) analizarea, cercetarea si propunerea spre soluţionarea Consiliului local al comunei Sipote

cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale către bugetul local, precum si a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire si compensări, în conformitate cu prevederile legale,

în cazul persoanelor fizice;

j) analizarea, cercetarea si soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor

locale, formulate de către persoanele fizice, conform competenţelor legale;

k) propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor si taxelor locale,

precum si stabilirea de taxe speciale ce urmau a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele fizice;

l) asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si

Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum si a modului de execuţie al bugetului local;

m) asigurarea arhivării actelor;

n) colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă

Consiliului local;

o) urmărirea si răspunderea de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor

primarului si a celorlalte acte normative care reglementează impozitele si taxele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;

p) îndeplinirea si a altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale

primarului sau primite de la sefii ierarhici;

Situația realizării acestor obiective s-a concretizat în:

- s-au emis un număr de  32 decizii de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele

de transport în cazul contribuabililor persoane fizice

- s-au transferat un număr de 3 dosare fiscale auto pentru contribuabilii care și-au mutat

domiciliul în alte localități

- s-au emis un număr de  249certificate de atestare fiscale persoane fizice

- s-au efectuat un număr de  15 radieri auto

- s-au emis un număr de 0  confirmări de dosare fiscale auto către primăriile din țară

- s-au depus un număr de  64 declarații fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren în cazul persoanelor fizice

- s-au efectuat un număr de 0 impuneri din oficiu la contribuabilii care nu și-au declarat

imobilele și mijloacele de transport supuse impozitării

- s-a răspuns la un număr de  370 adrese către contribuabili pentru solicitări privind constatarea

impozitelor și taxelor locale

- s-au aprobat un număr de  0 referate de compensare, virare, restituire, încetări de matricole

conform Codului fiscal

- s-au eliberat un număr de  933 adeverințe/certificate venit  privind bunurile supuse impozitării și situațiafiscală la bugetul local

- s-au aprobat un număr de  7  referate de scutiri conform Codului fiscal

- în urma deplasărilor pe teren s-a constatat existența a   10  construcții noi

- s-a răspuns la un număr de  30 solicitări ale altor autorități și instituții publice

- s-au înregistrat un număr de  2 diferențe față de impunerea inițială, în urma verificărilor

declarațiilor de impunere și a modificărilor intervenite

 

Activitatea Compartimentului  impozite si taxe - constatare persoane juridice-  s-a concretizat în general pe realizarea următoarele obiective:

a) organizarea si asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor si taxelor locale, datorate de

persoane juridice;

b) întocmirea borderourile de debite si scăderi si urmărirea operării lor;

c) urmărirea întocmirii si depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere

de către persoanele juridice;

d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană

juridică;

e) verificarea persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse

impozitelor si taxelor locale si a altor impozite si taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură

cu sinceritatea declaraţiilor făcute si sancţionarea nedeclarării în termenul legal a acestor bunuri supuse

impozitării sau taxării;

f) aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor

persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală si luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea

deficienţelor constatate;

g) ţinerea evidenţei debitelor din impozite si taxe si modificărilor debitelor iniţiale pentru

persoanele juridice;

h) asigurarea evidenţei plăţilor de impozite si taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele

juridice, care s-au completat cu procesele verbale de control ale personalului de specialitate;

i) verificarea modului în care agenţii economici persoane juridice, au calculat si virat la

termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlu de impozite si taxe;

j) efectuarea si întocmirea de situaţii în legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea taxelor

si impozitelor locale la persoanele juridice, rezultate ale acţiunilor de verificare si impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală si propunerea de măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite si taxe;

k) înregistrarea biletelor prezentate de organizatorii de spectacole persoane juridice, vizarea si

semnarea carnetelor si urmărirea încasării de la acestia a impozitului datorat;

l) analizarea, cercetarea si propunerea spre soluţionarea Consiliului local al  comunei Sipote

a cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale către bugetul local, precum si a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire si compensări, în conformitate cu prevederile legale, în cazul persoanelor juridice;

m) analizarea, cercetarea si soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor

locale, formulate de către persoanele juridice, conform competenţelor legale;

n) propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor si taxelor locale,

precum si stabilirea de taxe speciale ce urmează a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele juridice;

o) asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si

Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum si a modului de execuţie al bugetului local;

p) asigurarea arhivării actelor;

r) colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă

Consiliului local;

s) urmărirea si răspunderea de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor

primarului si a celorlalte acte normative care reglementează impozitele si taxele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;

t) îndeplinirea si altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale

primarului sau primite de la sefi ierarhici;

Situația realizării acestor obiective s-a concretizat în:

-Nu  s-au efectuat.controale fiscale la persoane juridice

- s-au emis un număr de  11  certificate de atestare fiscale pentru persoane juridice

- s-au emis un număr de  11  decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor în cazul

contribuabililor persoane juridice

- s-au depus un număr de 11 declarații fiscale pentru stabilirea impozitelor în cazul

persoanelor juridice

- s-au depus un număr de  12  declarații pentru stabilirea taxei de reclamă și publicitate

- s-a răspuns la un număr de  5  adrese diverse privind contribuabilii persoane juridice

- Nu s-au aprobat referate  de compensare, virare, restituire, încetări de matricole conform Codului fiscal

- Nu -au transferat  dosare fiscale auto pentru contribuabilii care și-au schimbat sediul în alte localități

- s-au efectuat un număr de  2 radieri auto

- s-au operat  7 de contracte de vânzare pentru imobile

- s-a răspuns la un număr de  3  de solicitări de comunicare a bunurilor impozabile ale

persoanelor juridice   .      

    Compartiment registru agricol

 

         În cursul anului 2016, activitatea Compartimentului registru agricol a constat în următoarele:

Conducerea evidenţelor în registrele agricole, privind mișcările efectuate de către proprietarii

de terenuri prin cumpărare, vânzare, comasări, parcelări, înregistrarea animalelor, a culturilor -

înregistrându-se un număr de  67 . cereri;

Eliberarea unui număr de  92 de certificate de producător persoanelor care au solicitat în urma verificărilor parțiale pe teren a situaţiei agricole declarate de către proprietarii de terenuri,

precum și vizarea trimestrială a acestora.

Evidenţierea modului de utilizare a terenurilor agricole;

Înregistrarea si verificarea a unui număr de  422  contracte de arendare a terenurilor agricole

deţinute de persoanele fizice sau juridice;

Eliberarea unui număr de 2976 de adeverinţe privind situaţia din registrul agricol pentru

subvenţii agricole, pentru culturi cât si pentru animale, pentru acordarea de ajutoare sociale,

burse, ajutoare de somaj, deduceri de impozite, etc.

Înregistrarea unui număr de  27 .oferte de vânzare a terenurilor extravilane și eliberarea

adeverințelor de vânzare liberă;

Întocmirea situaţiilor statistice cu privire la culturi, animale, păsări, pomi fructiferi;

Verificarea pe teren a declaraţiilor privind culturile înfiinţate de către proprietarii de terenuri, a

producţiilor obţinute precum si a existenţei produselor destinate vânzărilor;

Participarea împreună cu Direcţia Agricolă si de Dezvoltare Rurală – Iasi – Iasi  la constatarea

pagubelor produse de calamităţile naturale din anul 2016 , întomirea de note raport cu privire la

constatările de pe teren prin identificarea si măsurarea parcelelor cu culturile calamitate;

Colaborarea permanentă cu Direcţia Agricolă si de Dezvoltare Rurală precum si cu Agenţia de

Plăţi si Investiţii în Agricultură în vederea acordării de subvenţii producătorilor agricoli,

precum si verificarea în teren a veridicităţii culturilor, de constatare a calamităţilor care au avut

loc pe raza municipiului  Iasi ;

Colaborarea permanentă cu Direcţia Sanitar Veterinară precum si cu circumscripţiile sanitar

veterinare, privind sănătatea animalelor, introducerea stării de carantină, măsuri de prevenire si

răspândire a bolilor infecţioase la animale;

Înstiinţarea prin afise, anunţuri prin presa locală si televiziunea locală a populaţiei cu privire

posibilitatea apariţiei, răspândirii bolilor infecţioase la animale, posibilitatea de obţinere de

subvenţii pentru culturile agricole cât si pentru animale si produse animaliere;

Soluţionarea unui număr de  73 de sesizări si reclamaţii ale proprietarilor de terenuri precum și de la terțe persoane sau instituții;

Întocmirea documentelor privind acordarea de subvenţii agricole pentru culturi, animale si

produse animaliere;

Depasarea în teren pentru stabilirea pagubelor în culturi în urma sesizărilor depuse de către

proprietarii de terenuri agricole, întomirea de note raport cu privire la constatările de pe teren

prin identificarea si măsurarea parcelelor cu culturile distruse;

Rezolvarea sarcinilor primite de la sefii ierarhici superiori si de la conducerea instituţiei.

 

            Propuneri de îmbunătăţirea activităţii Compartimentului Registru Agricol

 

         Angajarea unei persoane pentru introducerea și actualizarea permanentă a registrelor agricole în format electronic si a redistribuirii unor sarcini de serviciu ;

        Participarea în anul 2017a personalului din cadrul Compartimentului la cursuri de

perfecţionare realizate de instituţii specializate în domeniu.

                                Persoana responsabila cu achizitiile publice

           În cursul anului 2016 activitatea principală a Compartimentului achiziţii a constat în efectuarea procedurilor de achiziţii publice, astfel:

Nr

crt

 Denumirea contractului produ/service /lucrare

Valoare contract lei fara TVA

1

Extindere si modernizare sistem de iluminat public cu LED , etapa a II-a

338.400

2.

Furnizare produse  de refuz ciur  (granule, criblura , nisip fin , pietre mcii , pietris piatar sfaramitata si concasata , amestecuri d epiatar , amestecuri  de nisp si pietris si alte aggregate )

131.499

3.

Ballast , pietris, nisip,piatra concasata si aggregate

130.980

4.

Servicii de consultant si proiectare pentru  Construire Corp Gradinita in sat Halceni , comuan Sipote , judetul Iasi

62.000

5.,

Servicii de consultant pentru proiectare si imnplementarea documentatiei Sistemului de control Intern /managerial conform ordinului Secretariatului general al Guvernului nr. 400 din 12.06.2015

15.000

6.

Servicii de expertiza tehnica in vederea intocmirii documentatiei  si obtinerea autorizatiei de securitate pentyru incendiu la obiectivul de investitie:”Consolidare , modernizare si extindere  Biblioteca in caminul cultural in comuna Sipote , judetul   Iasi “

9.000

7.

Servicii de proiecatre si inginerie faza  SF inclusive studii de teren Masura 7.2. Modernizare drumuri de interes local

70.000

8

Servicii de  consultant depunere proiect  Masura 7.2. Extindere retea de canalizare etapa a II- a

40.000

9

Servicii de  consultant depunere proiect  Masura 7.2. Modernizare drumuri de interes local

40.000

10

Servicii de proiecatre si inginerie faza  SF inclusive studii de teren Masura 7.2. Extindere retea d ecanalizare etapa a II-a

85.000

11

Achizitia de lemene de foc

13.200

12.

Servicii de tiparire tichete sociale

25.210

13.

Servicii repreprezentare juridica

38.000

 

          Pentru atribuirea contractelor menționate mai sus, au fost aplicate următoarele proceduri de achiziție publică:  procedura achizitie directa online   din catalogul SEAP  .

         De asemenea au fost atribuite contracte în conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

         În concret, în domeniul achizițiilor publice s-a procedat la  aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire  achizitie directa din catalogul SEAP  in  anul 2016; stabilirea circumstanțelor de încadrare prevăzute în legislația pentru aplicarea fiecărei proceduri de achiziție sau cumpărare directă; asigurarea, primirea și păstrarea ofertelor; întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor; întocmirea raportului procedurii; comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanți; înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ofertanții implicați în procedură și către comisia de evaluare; întocmirea/transmiterea răspunsurilor la contestații; constituirea și păstrarea dosarelor de achiziție publică.

S-au încheiat un număr de  16  de contracte, redactate, avizate și semnate .

S-au efectuat un număr de 11 achiziții on-line, folosind catalogul din SEAP - sistemul

electronic de achiziții publice. Au fost înaintate 11  notificări prin SEAP privind achizițiile directe efectuate on-line .

Previzionarea pentru anul 2017

- continuarea planului de, refacere și modernizare a  drumurilor satesti si comunale prin achizitionarea de material pietros ;

- continuarea obiectivelor de investitie  nefinalizate din anul 2016 ;

- implementare  proiectelor de investiții finanțate din fonduri nerambursabile ;

 

                    Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului

Obiective de activitate propuse pentru anul 2016:

- pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități

publice, în colaborare cu operatorii existenți;

- asigurarea conformității clauzelor contractelor de atribuire în gestiune delegată

- monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, în ceea ce privește crearea,

dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau

privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice;

- întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul pe anul 2016 a cheltuielilor

privind asigurarea serviciilor de utilități publice .

Prezentarea gradului de realizare a acestor obiective:

- monitorizarea activității serviciilor comunitare de utilități publice

- pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități

publice

- asigurarea conformității clauzelor prevăzute în conformitate cu prevederile legislației în vigoare

- monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, în ceea ce privește crearea,

dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau

privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice

- întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în buget, a cheltuielilor privind

asigurarea serviciilor de utilități publice și a investițiilor aferente

- controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile legii

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populație pe raza

administrativ-teritorială

- consultarea asociațiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizați, a

dispeceratelor taxi și a taximetriștilor în vederea stabilirii politiciilor și strategiilor privind

dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective

- s-a verificat asigurarea curățeniei și igienizării domeniului public și privat al  comunei Sipote , a rețelelor stradale,

- s-a controlat dacă s-au dus la îndeplinire solicitările făcute la operatorii cu care avem contracte

de colaborare,

- s-a participat la recepția lucrărilor de salubrizare, dezinsecție, deratizare, dezinfecție, iluminat

public etc.

- s-au verificat și soluționat sesizările și reclamațiile cetățenilor referitor la activitățile de care s-a

Răspuns,

- s-au controlat și verificat zilnic sub aspect calitativ și cantitativ lucrările de salubritate

- s-a participat la recepţiile de lucrări la care am fost solicitați de către compartimentele

- s-au îndeplinit și alte atribuții stabilite prin lege sau prin acte normative, prin hotărâri ale

Consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 Activitatea viceprimarului -  salubrizare, alimentare apă, canalizare, iluminat public

A. Obiective de activitate propuse pentru anul 2016;

- pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi

publice, în colaborare cu operatorii existenți SC Apa  Vital SA  și SC Salubritate SA.

- asigurarea conformităţii clauzelor atașate la contractele de delegare a gestiunii serviciilor

comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei naționale;

- pregătirea și supunerea spre aprobare a diverselor acte normative;

- comunicarea cu celelalte compartimente și servicii în vederea unei bune desfășurări a activității

- pregatirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi

publice, în colaborare cu operatorii existenti SC APA  VITAL  SA si SC SALUBRITATE SA.

- asigurarea conformităţii clauzelor atasate la contractele de delegare a gestiunii serviciilor

comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei nationale;

- pregătirea și supunerea spre aprobare ajustările strategiei locale prin consultări cu autoritățile

responsabile;

- comunicarea cu celelalte compartimente și servicii în vederea unei bune desfășurări a activității

în Primăria  Sipote .

B. Prezentarea gradului de realizare a acestor obiective:

1. s-a verificat și urmărit modul de respectare și îndeplinire si întreținerea și menținerea echipamentelor aferente sistemului de iluminat public în  comuna Sipote

2. pe tot parcursul anului 2016 s-au înlocuit și întreținut corpurile de iluminat și echipamentele

aferente sistemului de iluminat public defecte, distruse prin accidente sau vandalizate;

3. s-a realizat iluminatul ornamental cu ocazia sărbătorilor de Paște și sărbătorilor de iarnă în

Comuna Sipote .

4. s-au făcut cereri de racordare, s-au semnat contracte de racordare și de furnizare energie

electrică .

5. s-au soluționat sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni, în limita posibilităților

6. s-au făcut propuneri de buget pentru această activitate

7. s-au verificat situațiile de lucrări, facturile pentru activitățile urmărite de acest compartiment

8. participarea ca membrii în comisia de recepție pentru diverse lucrări

9. s-a răspuns de corectitudinea documentelor sau a materialelor elaborate cu respectarea

termenelor de răspuns

10. s-a participat alături de cei de la Garda Națională de Mediu la efectuarea de controale pe raza

administrativă a  comunei Sipote

11. am dus la îndeplinire solicitările primite de la Direcția de Sănătate Publică

12. s-a verificat asigurarea curățeniei și igienizării domeniului public și privat al  comunei Sipote , a rețelelor stradale

13. s-a participat la recepția lucrărilor de salubrizare, dezinsecție, deratizare, dezinfecție

14 s-a participat la recepția lucrărilor de deszăpezire

15. s-au verificat și soluționat sesizările și reclamațiile cetățenilor referitor la activitățile de care

răspund

16. s-a colaborat cu celelalte compartimente și servicii pentru rezolvarea atribuțiilor specifice

17. s-a controlat și verificat zilnic sub aspect calitativ și cantitativ lucrările de salubritate și ecarisaj

18. s-a verificat zilnic modul de asigurare a curățeniei și ordinii pe domeniul public și privat al

Comunei Sipote

19. s-au comunicat răspunsurile la cererile și sesizările primite spre soluționare;

                  Compartimentul   Situaţii de Urgenţă

          Activitatea compartimentului  Situaţii de Urgenţă din anul 2016 s-a desfăsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.254/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionarepentru aparatul de specialitate al Primarului comuneiSipote .              Activitatea de prevenire a  compartiemntului  Situaţii de Urgenţă are ca atribuţie

informarea cetăţenilor cu privire la regulile si măsurile de prevenire a incendiilor prin controale

periodice, activităţi de instruire periodică, informare publică prin afise, pliante, etc.

Planificarea activităților de prevenire și de control se făce de catre șeful  compartimentului  situații de urgență, conform O.M.A.I. nr.160/2007. Acesta împreună cu persoane voluntare nominalizate din rândul cetăţenilor vor efectua activităţi de prevenire, cum sunt atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară si toamnă, în perioadele caniculare si cu secetă prelungită si supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, etc.

         La ordinul si în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Grigore Sturza Iasi “ al judeţului Iasi  , a fost instituit ori de câte ori s-a impus, serviciul de permanenţă în cadrul

Primăriei  Sipote  cu ocazia informărilor/avertizărilor unor evenimente de natură meteorologică si hidrologică. În funcţie de situaţia de urgenţă, pe raza  comunei Sipote , s-a intervenit la inundaţii cu motopompele din dotare  iar la deszăpeziri în zonele greu accesibile cu autoutilitara din dotarea  unitatii . În zilele caniculare conform avertizărilor meteorologice periculoase si adresei Autorității de Sănatate Publică a Judeţului Iasi  s-a luat parte la organizarea pe timp de caniculă a centrelor de prim ajutor pentru populaţie .

         Cu sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Iasi “ al judeţului

Iasi , în situația instituirii secetei prelungite s-a procedat la transportul și aprovizionarea apei

potabile, cu autocisternele I.S.U. a cetăţenilor din zonele cu probleme.

        În urma controlului periodic anual executat de inspectorii Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă „ Iasi ” al Judeţului Iasi , în data de  14.02.2016b – 16.03.2016  cu privire

la apărarea împotriva incendiilor si protecţie civilă, la instituţiile publice din subordinea

Primăriei/Consiliului Local Iasi  s-au emis adrese, prin care s-a solicitat remedierea în cel mai scurt timp posibil a tuturor neregulilor constatate specificate în procesele verbale de control, conform termenelor stabilite de I.S.U.  Iasi ..

          Pregătirea pentru protecţia civilă în anul 2016 s-a executat în conformitate cu Legea 481/2004 respectiv a instrucţiunilor privind organizarea si desfăsurarea pregătirii pentru protecţia civilă în România, si anume:

- Actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrul operativ cu activitate temporară -2016 precum si a comandamentului de iarnă -2016 – 2017;

- Actualizarea planurilor de protecţia civilă a comunei Sipote ;

- Perfecţionarea procesului de pregătire individuală si colectivă;

- Cunoasterea însusirea si perfecţionarea modului de acţiune în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor si bunurilor materiale, precum si a limitării si înlăturării urmărilor atacurilor inamicului din aer sau dezastrelor;

- Îmbunătăţirea asigurării logistice prin derularea programelor de achiziţionare si modernizare de

echipamente si tehnică specifică pentru intervenţii în vederea cresterii capacităţii de acţiune si reacţie a formaţiunilor de protecţie civilă;

- Studiul continu al principalelor tipuri de dezastre și a măsurilor de protecţie si intervenţie,

- Redefinirea situaţiilor care impun intervenţia de protecţie civilă;

- Analiza zonelor și surselor de risc, estimarea efectelor probabile, stabilirea necesarului de forţe si mijloace, determinarea deficitelor în raport cu posibilităţile si identificarea surselor de completare;

- Stabilirea variantelor si modalităţilor de intervenţie în funcţie de specificul situaţiilor probabile;

- Optimizarea activităţilor pentru desfăsurarea acţiunilor de intervenţie prin antrenarea în luarea actului de decizie a tuturor structurilor sau persoanelor implicate;

- Completarea si modernizarea bazei materiale pentru intervenţie si instruire;

- Reactualizarea documentelor de conducere de protecţie civilă.

- Pregătirea salariaţilor si populaţiei s-a executat pe timpul organizării si desfăsurării exercițiilor de alarmare publică si vizează cunoasterea semnalelor de protecţie civilă, modul de comportare si măsurile de protecţie individuală si colectivă în situaţii speciale și la dezastre.

              Activitatea de Prevenire si Stingere a Incendiilor din anul 2016 s-a desfăsurat în conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006, a Ordinului Ministrului Administraţiei si Internelor nr.163/2007 si pe baza regulilor si dispoziţiilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judeţului Iasi , aprobate de Consiliiul Judeţean  Iasi .

             Pe linie de prevenire P.S.I. în cadrul primăriei, au fost verificate toate mijloacele de stingere a incendiului cu termen de valabilitate până în luna noiembrie 2016 si s-a suplimentat numărul de stingătoare, din Primăria Sipote  și a posturilor fixe din satele  component ale comunei Sipote , judetul iasi  urmărindu-se ca în permanenţă dotările din punct de vedere P.S.I. să fie cele care le prevăd normativele în vigoare.

             În luna martie si septembrie s-au efectuat instructajele specifice P.S.I. cu toţi  salariatii din  compartimente, de birouri, angajaţii din primărie si s-a completat după caz tematica de instruire a salariaţilor cu teme specifice.

            În anul 2016 s-au executat controale la instituţiile din subordinea primăriei, avându-se în

vedere organizarea activităţii de apărare împotriva producerii situaţiilor de urgenţă, controale privind actualizarea documentelor si evidenţelor specifice unităţilor, a organizării activităţilor de prevenire împotriva incendiilor, afisarea planurilor de evacuare, marcarea si semnalizarea căilor de acces intervenţie si evacuare, verificarea echipamentelor tehnice pentru stingerea incendiilor, existenţa precum si aflarea în termen de valabilitate a stingătoarelor, suplimentarea mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu din dotarea unităților de învăţământ, executarea periodică a exerciţiilor de evacuare în caz de situaţii de urgenţă si nu în ultimul rând instruirea personalului în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea în domeniul protecţiei civile, cu accent pe întocmirea planului de intervenţie adecvat obiectivului propriu, urmând să-l pună la dispoziţia I.S.U. pentru avizare.

            Fiecare acţiune de control s-a încheiat cu emiterea unei note de control, înregistrată la unitatea de învăţământ si semnată de catre conducătorul acesteia, în care s-au înregistrat - dacă a fost cazul neregulile constatate si măsurile de remediere ale acestora, precum si termenele de rezolvare ale deficienţelor. Pentru toate deficienţele constatate s-a acordat un termen de remediere a acestora, după caz, dar în aceiasi măsură s-au avut în vedere si acordarea de sprijin si îndrumare pentru realizarea măsurilor specificate prin normele generale de aparăre împotriva incendiilor.

            Pe linie de prevenire, premergător sărbătorilor Pascale si a sărbătorilor de iarnă,  compartimentul Situatii  de Urgenţă a făcut controale preventive si a distribuit pliante la 7 lăcasuri de cult -biserici, parohii, etc.- atenţionând cu această ocazie asupra pericolelor de incendii ce pot apărea în perioada respectivă.

            În colaborare cu ISU  Iasi ,  pe linie de prevenire a incendiilor, au fost monitorizate toate activitățile cultural organizate de Primăria  Sipote conform Ordinului 14 din 2009 privind dispozițiile de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare si de agrement în aer liber prin acţiuni de instruire, a S.C. s-au persoane fizice autorizate.

           Activitatea pentru protecţie colectivă si alarmare acustică a populaţiei din anul 2016 s-adesfăsurat în conformitate cu prevederile Legii nr.481/2004 privind Protecţia Civilă si a Ordinului Ministrului Administraţiei si Internelor nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activităţii de înstiinţare, avertizare, prealarmare si alarmare în situaţii de protecţie civilă.

         Conform regulilor și dispozițiilor referitoare la buna funcţionare a instalaţiilor acustice pentru alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă s-a avut în vedere:

- verificarea prin acţionare locală a funcţionării sirenelor conform planificării aprobate de Primarul  comunei Sipote ;

- verificarea si întreţinerea postului  de sirenă de alarmare o dată la 2 ani, conform operaţiunilor

înscrise în fisa de întreţinere;

- verificarea de 2 ori pe an a circuitelor de acţionare centralizată a sirenei  cu centrala de alarmare;

- înscrierea datelor privind verificările sirenelor în caietul  postului de sirenă;

- verificarea si menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor din punctul de comandă al

municipiului si adăpostul de protecţie civilă prin:

- completarea si înlocuirea pieselor defecte la instalaţiile din punctul de comandă si adăpostul

de protecţie civilă;

- verificarea instalaţiei electrice, filtrelor instalaţiilor de filtro-ventilaţie, supapelor de

suprapresiune - de 3 ori / an;

- verificarea electromotoarelor instalate - 3 ori/an;

- verificarea stării tîmplăriei metalice, armăturilor si garniturilor de cauciuc - de 3 ori / an;

- revizuirea instalaţiilor de filtroventilaţie, verificarea celulelor filtrelor de praf - 4 ori / an;

- demontarea, curăţirea si gresarea vanelor antisuflu de pe conductele de priză aer si a vanelor

de închidere - la 5 ani.

        Tot pentru situaţiile de protecţie civilă s-au făcut verificări semestriale a stării de întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă de pe raza  Comunei Sipote . S-a pus accent pe folosirea mijloacelor de protecţie individuală, cunoasterea locurilor de adăpostire, a modului de amenajare a adăposturilor familiale, a modului de comportare pe timpul ocupării lor, acordarea primului ajutor, cunoasterea regulilor  de comportare la dezastre.

 

Activitatea Compartimentului Administratie  s-a concretizat în general pe realizarea

următoarelor obiective:

- s-au achiziționat materiale consumabile, obiecte de inventar necesare unității, precum și

asigură gestionarea acestora

- s-au distribuit unelte și utilaje angajaților, pentru buna desfășurare a activității precum și

observarea unor posibile defecțiuni aduse utilajelor, uneltelor în urma folosirii și deteriorării, cauzate de uzura fizică și morală;

- s-au reparat unelte, utilaje în puncte de lucru autorizate, respectând normele de Siguranță și

Securitate în Muncă;

- s-au achiziționat materiale/unelte/utilaje și echipamente necesare atelierelor din cadrul

serviciului pentru buna funcționare a acestora;

- s-au realizat achiziții în urma întocmirii referatelor de necesiate de către compartimente;

- s-a asigurat o bună colaborare cu furnizorii de materiale și echipamente;

- s-au depozitat și păstrat în bune condiții materialele, uneltele, echipamentele necesare în spații

special amenajate, respectând normele de Siguranță și Securitate în Muncă.

            În general, obiectivele de activitate propuse pentru anul 2016 au fost îndeplinite cu ajutorul unei bune colaborări cu celelalte compartimente .

             Pentru anul 2017 ne propunem să păstrăm gradul ridicat de realizare a obiectivelor propuse.

                                         Compartiment  fond funciar

În cursul anului 2016 activitatea biroului fond funciar este următoarea:

- Aproximativ  18 adeverințe - adeverințe schimbare categorie de folosință, adeverințe

intravilan/extra 12 -; 6  identificări terenuri, scrisori, petiţii, diverse sesizări analizate și

soluționate, adrese către instituţii pentru aflarea terenurilor deținute pe UAT-Sipote  în vederea

întocmirii situaţiei statistice a terenurilor, identificări cu cartea funciară veche, planuri de

încadrare în zonă, verificare avize tehnice, adrese parcelare, procese verbale de vecinătate,

adeverințe pentru soluţionarea dosarelor de Legea 10/2001 în vederea înaintării catre ANRP;

- extrase planuri legea 18/1991;

- Inventarierea zonei care aparține de UAT – Sipote  - tabele, adrese înaintare, copii procese

verbale, copii titluri de proprietate, copii anexe.

- Întocmirea documentației depuse pentru Ordinul Prefectului –  22 cereri

- S-a răspuns la adresele care sau repartizat în ceea ce privește dosarele de instanţă;

- Studii topografice în vederea întabulării domeniului public;

- Certifcare amplasamente domeniul public;

- Întocmirea planurilor necesare identificării topocadastrale a domeniului public;

- Preluarea în baza de date a măsurătorilor realizate de autorizaţii de cadastru cu ocazia depunerii

cererilor la OCPI ;

- Pregătirea dosarelor în vederea eliberarii titlurilor de proprietate pentru persoanele cuprinse pe

anexele centralizatoare în ceea ce privește cererile;

- Verificarea și pregătirea dosarele privind cererile depuse în baza legii 18/1991, articolul 36 -

reconstituirea dreptului de proprietate asupa terenului, proprietar Statul Român;

- Întocmirea situației statistice a terenurilor de pe UAT- Sipote  pentru anul 2015;

- Participarea la ședințele de fond funciar  în vederea eliberării titlurilor de proprietate conform Legii 165/2013;

- Participarea la audienţe privind legile fondului funciar.

- informaţii persoanelor fizice și juridice cu privire la legile proprietăţilor.

- Editare planuri de amplasament și delimitare a imobilelor;

- Verificare identificare CF dosare de Legea 10/2001;

- Editarea aproximativă a 0 . planuri către  OCPI  în vederea cartarii și implementării

cadastrului verde, cât și pentru calculul unor suprafețe studiate;

- Punerea pe plan - o variantă a  0  de parcele cu proprietarii de pe  Sipote , în ordinea în care au

depus cererile de legea 18/1991;

- Editarea aproximativ a ….planuri studiate în vederea accesării de fonduri europene;

- Participarea la o serie de expertize în număr de  7  și recepții ale lucrărilor topografice;

- Nu s-au identificat identificări drumuri de exploatare pe UAT-Sipote ;

- Participarea la aproximativ  10  trasări în teren pentru diferite situaţii apărute în teren si pentru

parcelele reabilitate tinerilor;

- Verificare în baza de date OCPI a situaţiei întabulărilor domeniului public;

- Editarea aproximativă a 0 planuri de situaţie în vederea amplasării containerelor pentru

colectare îmbrăcăminte;

- Participarea la aproximativ 24 măsurători specifice serviciului de cadastru;

- Inventariere terenurilor conform Lg 165/2013, respectiv identificarea rezervelor , precum și inventarierea rezervei- aproximativ  450 amplasamente

- verificarea conform programului dat de OCPI - titlurile de proprietate de pe UAT Sipote ;

- identificarea aproximativă a  0  amplasamente parcări necesare ulterior trasării acestora;

- Biroul fond funciar a răspuns tuturor solicitărilor care au venit din partea persoanelor fizice și

juridice.

 Legea 10

1. Obiectul de activitate  al Legea nr.10/2001 îl constituie instrumentarea si soluţionarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001 cu modificările si completările ulterioare, participarea la expertize în teren si dosare de instanţă, actualizarea si

înteţinerea bazei de date, privind situaţia notificărilor depuse si soluţionate, a comunei Sipote .

            În anul 2016, cu privire la Aplicarea Legii nr.10/2001, inspectorul de specialitate și consilierul juridic au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr.10/2001,

republicată, si au soluţionat, în total, 0de notificări, astfel:

•0   notificări au fost soluţionate prin Dispoziţia Primarului, având ca obiect propunerea de

acordare de despăgubiri, în condiţiile legii speciale;

• 0 notificări au fost respinse prin Dispoziția Primarului;

• 1 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţia Primarului în baza sentinţelor judecătoresti;

• …… dosare au rămas fără obiect, și s-a emis Dispoziția Primarului comunei Sipote

         În prezent, mai sunt 1 . notificări în lucru, aflându-se în diferite stadii de soluţionare, -

solicitare acte pentru completarea dosarului, oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent, etc.

2. Soluţionarea corespondenţei

         În anul 2016 în cadrul  cu privire lgLegea 10 au fost înregiatrate un număr de 0 de

adrese care au fost rezolvate, prin comunicarea răspunsurilor către petenţi – persoane fizice, personae juridice, instanţe judecătoresti, alte compartimente din cadrul Primăriei  comun ei Sipote , precum si alte instituţii ale statului - Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților București, Instituția Prefectului județului Iasi , Arhivele Naționale – Serviciul Județean Iasi  etc., în termenul prevăzut de lege.

         Întocmirea răspunsurilor si situaţiilor centralizatoare la cererile, sesizările, adresele intrate spre rezolvare la  Legea 10/2001 atât din partea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a

diferitelor instituţii, cât si din partea altor compartimente din cadrul primăriei, s-a făcut după o

prealabilă verificare si documentare.

         S-a participat la un nr. de aproximativ 7  lucrări topografice de specialitate executate de experţitopografi judiciari, în urma ordonării efectuării acestor expertize de instanţele judecătoresti.

         Lunar s-a raportat stadiul de soluţionare a notificărilor formulate potrivit Legii nr.10/2001 către Instituţia Prefectului judeţului  Iasi  - conform Legii nr.10/2001.

3. Redactarea de rapoarte, situații juridice si dispoziţii, în temeiul Legii nr.10/2001, republicată.

4. Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor, pentru comunicarea acestora la Instituţia

Prefectului  Iasi , pentru obţinerea avizului de legalitate si, ulterior, transmiterea la Autoritatea

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Bucuresti, a presupus operaţiuni de multiplicare, de

certificare, precum si menţinerea unui contact permanent, fie direct, fie prin postă cu persoanele

îndreptăţite în vederea completării dosarelor cu actele necesare în vederea soluţionării juste si legale a notificărilor. De asemenea s-a desfăsurat o activitate de îndrumare a solicitanţilor cu privire la procurarea documentelor necesare si cu privire la procedurile pe care trebuie să le îndeplinească după emiterea dispoziţiilor de soluţionare.

5. Rezolvarea sarcinilor primite de la sefii ierarhici superiori si de la conducere.

Compartiment contabilitate administrare domeniul public si privat – urmărire, încasare contracte, s-a înfiinţat sub forma actuală în urma Hotărârii Consiliului local al  comunei Sipote .

Sarcini:

- Întocmirea si susţinerea documentaţiilor - referate - ce se prezintă în sedinţele de consiliu;

- Întocmirea documentaţiilor necesare licitaţiilor publice în vederea concesionării, închirierii sau

vânzării de bunuri imobile ale comunei Sipote  - documentaţii de licitaţie, caiete de sarcini,

studii de oportunitate, oferte de licitaţii, anunţuri publicitare, procese verbale de licitaţie, etc.;

- Desfăsurarea licitaţiilor publice în vederea concesionării, închirierii sau vânzării de bunuri

imobile si achiziţii;

- Întocmirea contractelor de concesiune, închiriere si asociere;

- Întocmirea contractelor de comodat în baza Legii 15/2003;

- Întocmirea contractelor de închiriere ;

- Evidenţa domeniului public si privat al  comunei Sipote ;

- Evidenţa patrimoniului societăţilor comerciale pe acţiuni, dobândit conform HGR nr. 834/1991;

- Rezolvarea corespondenţei zilnice;

- Obţinerea vizelor de la Oficiul Judeţean de Cadastru si publicitate imobiliară pentru

documentaţiile topografice  

- Obţinerea extraselor de carte funciară de la secţia Carte Funciară;

- Avizarea realizării reţelelor de unităţi edilitare ce afectează domeniul public si privat al

Comunei Sipote ;

- Urmărirea si încasarea contractelor de concesiune, închiriere si asociere;

- Întocmirea si expedierea somaţiilor în vederea achitării contractelor de concesiune, închiriere ;  Întocmirea referatelor de acţionare în judecată a posesorilor de contracte de concesiune,

închiriere si asociere rău platnici;

- Întocmirea notelor de plată si evidenţa încasării taxelor pentru ocuparea domeniului public;

Realizarea obiectivelor:

     În cadrul Compartimentului contabilitate si Administrarea Domeniului Public si Privat – Urmărire, Încasare Contracte pe tot parcursul anului 2016 s-au desfăsurat următoarele activităţi:

- S-au întocmit, verificat, susţinut si aprobat un număr de 2  referate cuprinzând treceri din

domeniul public în domeniul privat, concesiuni directe, concesiuni prin licitaţii publice, vânzări

prin licitaţii publice, donaţii, schimburi, achiziţii, aprobare cereri Legea nr.15/2003 și atribuire

teren etc.

-  S-a răspuns unui număr de 0 adrese către cetăţeni, societăţi comerciale sau instituţii ale

statului;

- S-au verificat si avizat un număr de 0  documentaţii pentru realizarea reţelelor de utilități

edilitare ce afectează domeniul public si privat al comunei Sipote ;

- S-au întocmit 0 . somații demolare construcții care ocupă fără acte legale domeniul public al

Comunei Sipote ;

- S-au întocmit 0  contracte de concesiune, din care 0 preluări,

- s-au urmărit  27  contracte de concesiune, închiriere;

- S-a încasat suma totala de 9799 lei reprezentând redevența din concesiuni,

închiriere, vânzare teren, taxe energie electrică, din care suma de  2891  pentru anul 2016,

6908  lei restanță din anii precedenți iar suma de - lei majorări de întârziere,

rămânând la sfârșitul anului un sold de total de  5766 lei, reprezintă redevența din anii

anteriori neachitate .;

- S-au întocmit  15  de înștințării pentru neplata contractelor de concesiune, închiriere și asociere;

- S-au întocmit 0 referate pentru acționarea în instanță pentru neplata la contracte de concesiune;

- S-au predat zilnic bani din încasări la Trezorerie si s-au ridicat bani cu filă de CEC pentru

diferite plăţi;

- S-au validat…0 cereri depuse de tineri în baza Legii nr.15/2003;

- S-au întocmit 0 contracte de comodat în baza Legii 15/2003 pentru tineri;

- S-au întocmit 0 somații pentru tineri cu privire la terenul atribuit în baza Legii nr.15/2003;

- S-au depus 0  cereri pentru închiriere locuri de parcare și prelungire contracte închiriere;

- S-au întocmit 0facturi, s-a încasat 0 lei, suma aferentă contractelor ;

- S-au întocmit 0 de contracte si…0de acte adiţionale

- S-au întocmit 0 somații pentru neplata la termen a locurilor de parcare;

- S-a încasat taxa pentru ocuparea domeniului public si privat în suma totală de  3640 lei,

- S-a participat la programul de audienţe ţinut de către Primar;

- S-au arhivat dosare cuprinzând actele anului;

- S-au făcut proceduri de achiziție a unor lucrări topografice, destinate întabulării unor bunuri din

domeniul public;

- S-au făcut proceduri de achiziție a unor evaluatori atestați ANEVAR;

- S-au actualizat  modificările apărute în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public;

Nerealizări în cadrul biroului administrarea domeniului public si privat- urmărire, încasare contracte

- nu s-au putut actualiza toate modificările apărute în inventarul bunurilor care aparţin

domeniului public, deoarece nu s-au transmis de la  compartimentul registrul agricol si fond funciar  din cadrul Primăriei investiţiile realizate asa cum prevede Legea nr.213/1998.

- Recupurarea redevenţelor restante;

- nu s-au putut rezolva toate solicitările de închiriere a locurilor de casa, aceasta datorită

faptului că s-au depus cereri  care nu  sunt în neconcordanţă cu regulamentul aprobat;

- nu s-au putut rezolva solicitările tinerilor depuse în baza Legii nr.15/2003.

Propuneri pentru remedierea deficienţelor

           Pentru a putea îmbunătăţii activitatea  compartimentului financiar contabil, administrare patrimoniu sit axe si impozite locale , este necesară o colaborare mai intensă si reciprocă cu birourile funcţionale din   cadrul  comunei Sipote .

 

                                 Stare civilă

              Ofiterul  de stare civilă din cadrul Compartimentului de Stare Civilă a  stiut foarte bine si în amănunt ce are  de făcut, conform atribuţiilor lor, reglementate prin fisa postului , stabilindu-se cu exactitate responsabilităţile cu privire la persoanele care execută si răspund de activităţile pe linie de stare civilă , a termenelor de realizare a acestora, precum si unele măsuri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate către cetăţeni. De aici se poate vorbi despre existenţa unui climat de încredere, completare si apreciere atat în interiorul colectivului, între personalul de pe acelasi nivel sau de pe nivele ierarhice diferite, cât si între cetăţeni/beneficiari si instituţii

               Precizăm că s-a menţionat faptul că, activitatea  compartimentului  s-a desfăsurat și se desfășoară în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu respectarea acesteia ca si a normelor si îndrumărilor ce s-au transmis. De asemenea au fost făcute propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de evidenţă a persoanelor, ca si pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de stare civilă.

Obiective propuse pentru anul 2016 pe linie de evidenţa persoanelor :

- respectarea cadrului legal pentru desfăsurarea activităţii de evidenţa persoanelor și stare civilă;

- însusirea tuturor normelor, legilor si dispoziţiilor pe linie de stare civilă si evidenţa persoanelor

prin prelucrarea acestora cu tot personalul serviciului de evidenţă și stare civilă;

- sau soluționat în termenul procedural plângerile privind omisiunile, înscrierile gresite, precum

si orice alte erori din listele electorale permanente sub îndrumarea directă a primarului

comunei Sipote , precum si a secretarului  comunei Sipote ;

- pentru a veni în sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situaţie materială precară ori

care domiciliază în localităţile arondate directiei, astfel că am organizat deplasări pentru

preluarea imaginii cetăţenilor cu aparate foto-digitale, precum si pentru verificarea/preluarea

documentelor prezentate în susţinerea cererilor.

- îmbunătăţirea continuă a pregatirii profesionale ale personalului, prin studierea si însusirea

legislaţiei si a noutăţilor legislative în materie de evidenţa persoanelor si stare civilă;

-înregistrarea actelor si faptelor de stare civilă, precum si eliberarea certificatelor de stare civilă

cetăţenilor care au domiciliul, resedinţa sau sunt născuţi, căsătoriţi sau decedaţi pe raza de

competenţă teritorială, toate acestea în vederea servirii cu promptitudine a cetăţenilor si

soluţionarea cererilor acestora în termenele legale, astfel că:

- s-au întocmit, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de nastere, de căsătorie, deces si

divorţ si s-au eliberat certificate doveditoare;

- s-au atribuit Coduri Numerice Personale, pe baza listelor de coduri precalculate;

- s-au întocmit publicaţiile pentru căsătorii si s-a dispus afisarea lor pe site –ul primăriei, în

termenele prevăzute de lege;

- s-au eliberat extrase de pe actele de stare civilă la cererea, sau din oficiu, autorităţilor si

instituţiilor abilitate, precum si dovezi (anexa 9) privind înregistrarea unui act de stare civilă, la

cererea persoanelor fizice si juridice, la cerere sau prin corespondenţă;

- s-au înscris menţiuni de căsătorie, divorţ, deces, în condiţiile legii si metodologiei în vigoare,

pe marginea actelor de stare civilă, aflate în păstrare si sau trimis comunicări de menţiuni

pentru înscrierea în registre, exemplarul I si II, după caz;

- s-au întocmit buletine statistice de nastere,căsătorie, deces si de divorţ, în conformitate cu

normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimitem lunar Direcţiei Judeţene de

Statistică  Iasi ;

- s-au înaintat la Consiliul Judeţean Iasi , exemplarul II, al registrelor de stare civilă, în

termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, după ce au fost

operate toate menţiunile din exemplarul I;

- s-au trimis, din oficiu, B.E.P.E.A.I din cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de

Evidenţa Persoanelor la domiciliul/declarat al părinţilor, din 10 în 10 zile, situaţia înregistrării

a nou – născuţilor/copil născut mort, comunicările nominale pentru născuţii vii, precum si

comunicările cetăţenilor români cu privire la modificările intervenite în statutul civil al

persoanelor în vârstă de 0-14 ani, pentru a fi operate în baza de date;

- s-au întocmit si trimis, din oficiu, din 10 în 10 zile, situaţia înregistrării căsătoriilor cu privire

la regimul matrimonial ales, împreună cu extrasele pentru uz oficial de pe actele de căsătorie

către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale –C.N.A.R.N.N Infonot

București;

- s-au centralizat situaţiile de evidenţă privind înregistrările decedaţilor si s-au trimis  Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor Hirlau ,respectiv a buletinelor persoanelor decedate-anulate ori declaraţiile din care să rezulte că persoanele decedate nu au avut acte de identitate, din 10 în 10 zile, pentru a fi operate în baza de date;

- s-au centralizat și trimis lunar situaţia înregistrării persoanelor decedate, împreună cu

depunerea livretelor militare spre anulare, a declaraţiilor de nedepunere a livretului sau a

adeverinţei de recrutare a persoanelor supuse obligaţiilor militare, Centrului Militar al Judeţului

Iasi ;

- s-au trimis, din oficiu, lunar, situaţia înregistrării persoanelor decedate la Camera Notarilor

Publici de pe raza de domiciliu al decedaţilor;

- s-au întocmit si s-au eliberat la cerere, sau din oficiu, peroanelor îndreptăţite, livrete de familie,

cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;

- s-a asigurat actualizarea datelor din livretele de familie, ori de cate ori a fost necesar, la cererea

reprezentantului familiei, precum si retragerea si anularea livretului de familie, în caz de divorţ

si eliberarea unui nou livret de familie, persoanelor îndreptăţite cu respectarea condiţiilor

prevăzute de lege;

- s-au întocmit si s-au asigurat efectuarea operaţiunilor administrative pentru schimbarea

numelui/prenumelui pe cale administrativă, precum si de transcrierea certificatelor/extraselor

de stare civilă procurate din străinătate;

- s-au promovat din oficiu sau la cerere acţiuni pentru rectificarea, completarea, modificarea sau

anularea actelor de stare civilă, în condiţiile prevăzute de lege;

- la solicitarea instanţelor judecătoresti s-au făcut verificări cu privire la anularea, completarea,

rectificarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale

judecătorească si a înregistrării tardive a nasterii;

- la cererea persoanelor îndreptăţite s-a eliberat Anexa 24 - Sesizarea pentru deschiderea

procedurii succesorale;

- s-au trimis din oficiu Direcţiei de Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazei de Date -

Bucuresti, extrase-pentru uz oficial- de pe actele de căsătorie sau deces, în cazul în care un

cetăţean străin, s-a căsătorit sau a decedat pe raza administrativ teritorială a  comunei Sipote

si fapta a fost înregistrată, în termen de 5 zile;

- s-a asigurat oficierea căsătoriilor într-un cadru solemn, prevăzut de lege si cu respectarea

întocmai a celorlalte condiţii prevăzute de lege;

- s-au acordat, conform cererilor depuse premii si diplome pentru 50 de ani de căsătorie;

- s-au întocmit situaţiile statistice pentru înregistrarea nou-născuţilor, deceselor, căsătoriilor,

divorţurilor, sintezele ce conţin activităţile desfăsurate lunar, trimestrial, semestrial, anual pe

linie de stare civilă.

Principalele realizări /obiective îndeplinite în anul 2016.

          Activitatea din cursul anului 2016 a avut ca obiectiv principal atât eliberarea actelor de

identitate cât și a certificatelor de stare civilă cu maximă operativitate, în maxim 5 zile lucrătoare, tuturor cetăţenilor care au depus cereri pentru eliberarea actelor de identitate/actelor de stare civilă, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări prevăzute de legislația în vigoare.

         Pe linie electorală au fost desfășurate operațiuni de radiere a cetățenilor din Registrul electoral - decedați, cei care au pierdut drepturile electorale prin condamnare sau cei care au pierdut sau au renunțat la cetățenia română, respectiv interzișii judecătorești.

Principalii indicatori ai activităţii-sinteză

Compartimentul Stare Civilă

   Acte înregistrate               2015  - 2016

NASTERI -                               2         3     =   5

CĂSĂTORII -                         17      18     =  35

DECESE -                               62       57    = 119

Total acte înregistrate

                           Compartiment  de asistență socială

A. Obiectivele compartimentului  de asistență socială  Sipote  pentru anul 2016:

1. – În activitatea de asistență socială pentru familiile/persoanele singure de pe raza

Comunei Sipote :

• Inițierea, coordonarea si aplicarea măsurilor de prevenire si combatere a situaţiilor de

marginalizare si excluziune socială în care se pot afla anumite familiile/persoanele singure, din

comuna Sipote ;

• Informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populaţiei privind beneficiile

sociale si serviciile sociale disponibile la nivelul  comunei Sipote ;

• Acordarea de beneficii de asistență socială persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse

din  comuna  Sipote  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea asigurării unui

standard minim de viaţă, susţinerii familiei si copilului, promovării si garantării exercitării de

către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor si libertăţilor fundamentale.

• Administrarea și acordarea serviciilor sociale înființate prin hotărâri ale Consiliului local al

Comunei Sipote ;

• Colaborarea cu societatea civilă, în special cu organizațiile non-guvernamentale acreditate, care desfășoară activități de asistență socială;

• Perfecționarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecționare, seminarii și

conferințe în domeniul social, în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale acordate.

B. Prezentarea gradului de realizare a obiectivelor Direcției de asistență socială  Sipote

1. – În activitatea de asistență socială pentru familiile/persoanele singure de pe raza

Comunei Sipote :

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Direcția de asistență socială  Sipote  și-a desfășurat

activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

1.1.Acordarea beneficiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare

De prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și

completările ulterioare beneficiază familiile și persoanele singure cu venituri reduse sau fără nici un venit de pe raza  comunei Sipote .

          Stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia pentru familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile stabilite de lege s-a făcut prin dispoziția primarului.

           În cursul anului 2016, beneficiarii de ajutor social au efectuat acțiuni de interes local în

conformitate cu planul de acțiuni anual aprobat prin hotărâre de Consiliul local al  comunei Sipote .

         În vederea îndeplinirii condițiilor de acordare a ajutorului social, beneficiarii de ajutor social au fost verificați periodic la domiciliu prin efectuarea de anchete sociale.

        Situația ajutoarelor sociale acordate în anul 2016 este următoarea:

Luna /2016  Număr beneficiari

Ianuarie      18 familii

Februarie  19 familii

Martie      20 familii

Aprilie  20 familii

Mai   19 familii

Iunie  19 familii

Iulie 18 familii

August 18 familii

Septembrie  15 familii

Octombrie  18 familii

Noiembrie 18 familii

Decembrie 19 familii

             Plata acestor drepturi s-a efectuat de către Agenția județeană de plăți și inspecție socială

Iasi  în baza situațiilor lunare transmise de  compartimentul de  asistență  sociala Sipote .  

            Pentru prevenirea marginalizării sociale și limitarea situațiilor de dificultate în care s-au aflatanumite persoane și familii, în anul 2016 s-au acordat ajutoare de urgență conform criteriilor stabilite prin hotărâre a Consiliului local Sipote , unui număr de  34 familii/persoane, în cuantum de  aproximativ 9000 lei.

            Acordarea acestor ajutoare de urgență s-a făcut prin dispoziția primarului în baza actelor doveditoare și a anchetelor sociale efectuate de personalul de specialitate din cadrul  compartimentului  de asistență socială

            În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în

perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, pentru familiile și persoanele

singure beneficiare de ajutor social care folosesc pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și

combustibili petrolieri, s-a acordat ajutor pentru încălzirea locuinței în cuantum de 58 lei /luna/familie.

          Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței s-a făcut prin dispoziția primarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de acest ajutor beneficiind un număr de  62 familii.

           În baza aceluiași act normativ s-au acordat ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure care folosesc pentru încălzire energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri după cum urmează:

• Pentru perioada ianuarie – martie 2016:

- lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - cereri și declarații pe propria răspundere: depuse –

 56 din care aprobate –  56  respinse –0, încetate - ………;

• Pentru perioada noiembrie - decembrie 2016:

- lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - cereri și declarații pe propria răspundere: depuse-

6  aprobate – 6  respinse- 0., încetate - 0;

         În anul 2016 au fost efectuate un număr de  20  anchete sociale privind verificarea îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

În baza Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au încheiat contracte individuale de muncă între primarul  comunei Sipote  și persoanele care au fost angajate ca asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav. Activitatea asistenților personali a fost monitorizată prin Compartimentul  secretariat  din cadrul  primariei Sipote..

       Numărul asistenților personali precum și sumele plătite lunar pentru salariilor acestora în anul 2016 este următoarea :

       Totodată în baza art.42 alin.4 al aceleași Legi nr.448/2006, privind protecția și promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un număr mediu de 21 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizație lunară. Acordarea

indemnizației lunare pentru fiecare persoană a fost stabilită prin dispoziția primarului comunei Sipote ..

     Situația acestor indemnizații pentru anul 2016 este următoarea:

      Un număr de  9 dosare indemnizație lunară pentru persoana cu handicap grav au fost încetate în cursul anului 2016 din diverse motive - decesul persoanei bolnave, încadrarea persoanei bolnave în alt grad de handicap, modificarea domiciliului persoanei cu handicap, angajarea unui asistent personal, la cerere persoanei  cu handicap/curatorului sau au încetat de drept.

       Plata acestor drepturi s-a efectuat prin Compartimentul de specialitate al  Primariei Sipote .

      S-au efectuat 82 anchete sociale la solicitarea persoanelor cu probleme de sănătate pentru

întocmirea dosarului care se înaintează Comisiei de expertiză medicală în vederea stabilirii unui grad de handicap.

      Au fost efectuate 2 anchete sociale pentru internare în centre de asistență socială .     Conform Legii nr.277/2010 privind acordarea alocației pentru susținere familiei, cu

modificările și completările ulterioare în cursul anului 2016 au beneficiat de această prestație un număr mediu de  314  familii. Stabilirea acestui drept s-a efectuat prin dispoziția primarului, iar plata drepturilor s-a efectuat de către  AJPIS IASI .

       S-au întocmit  un numar de 35  planuri de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familie în conformitate cu Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare .

       În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.111/2010 – privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare, s-au preluat  15  dosare pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului și  72 dosare privind acordarea alocației de stat în baza Legii nr.61/1993 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste dosare fiind transmise Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iasi  pentru a fi puse în plată.     

1.2.Acordarea serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare

În activitatea de prevenire a violenței domestice și sprijinirea victimelor violenței domestice, în

cursul anului 2016 de  au fost consiliate și îndrumate către instituțiile competente acestea un numar de 6 victime ale violentei domestice  care au solicitat  sprijin .

       S-au primit si solutionat :

-           in perioada martie – iunie 2016 un numar de 86 dosare pentru acordarea tichetelor

educationale pentru gradinita pentru un numar de 92 prescolari soi s-au acordat un numar de 437 tichete .

-          - in perioada septembrie – decembrie 2016 s-au primit si solutionat un numar de 80

dosare pentru un numar d e88 prescolari si s-au acordat un numar de 166 tichete educationale

S-au instrumentat un numar de  16 cazuri sociale (violenta  domestica , abuz fizic, familii

monoparentale , situatie materiala precara  .Cu sprijinul unei asociatii umanitare s-a realizat reabilitarea locuintei  numitului : Ciobanu Ioan din sat Sipote , comuna Sipote , judetul   Iasi.

      Primar                                                                                                           p  Secretar

Puiu Constantin                                                                                               Ursu Mariana