Primaria Sipote

A+ R A-

Raportul primarului comunei Sipote privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Sipote , judetul Iasi , pe anul 2011

   ROMÂNIA

   JUDEŢUL IAŞI

COMUNA ŞIPOTE

     PRIMAR

NR. 612 DIN 27. 01.2012

 

 

 

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI ŞIPOTE

Privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi , pe anul 2011

 

 

                    Potrivit prevederilor art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare , Consiliului local i se prezintă anual de către primar, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor .

                     În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale , răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii administrativ teritoriale revine conducătorului acesteia . Conform prevederilor art.119 din aceeaşi lege, constituie patrimoniul comunei , bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al comunei Şipote , domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial .

                   Potrivit Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , unităţile administrativ teritoriale , respectiv Consiliul Local exercită , posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public în limitele şi în condiţiile elegii .

                     Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28.06.2011 a fost reactualizat şi s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public şi privat al comunei Şipote , conţinând un număr de 422 poziţii de bunuri , cu elementele de identificare aferente , acesta urmând a fi atestat prin Hotărâre de Guvern în urma depunerii şi înregistrării inventarului la Prefectura Judeţului Iaşi .

                     Potrivit prevederilor alin(1) al art.121 din Legea nr. 215/2001 republicată, domeniul privat al comunei Şipote este alcătuit din bunuri mobile şi imobile , altele decât cele cuprinse în domeniul public , intrate în proprietatea acesteia prin modalităţile prevăzute de lege .

                     Situaţia din anul 2011 a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat date în administrare, folosinţă închiriate sau concesionate unor instituţii sau autorităţi , altor persoan juridice sau fizice , s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare , încheindu-se în acest sens contracte cu beneficiarii respectivi , în baza Hotărârii Consiliului Local , ân conformitate cu prevederile alin (1) al art 123 din Legea nr. 215/2001 :

 

 

Nr

crt

Bunuri din domeniul public şi privat

Număr de dosare

Suprafaţa

mp

Valoare lei – încasat

1

Concesiune teren/ debit 357,78

9 dosare

11.350 mp.

132 lei

3

Spaţii închiriate Apartamente

3 dosare

72lei/lună-2592lei

864 lei

4

Concesiune teren

2 dosare

2800 mp

148,5 lei

5

Concesiune păşuni

 

 

 

 

 

Din aceste activităţi, în anul 2011 , Consiliul Local Şipote a încasat venituri proprii în sumă totală de 1.144, 5 lei , procentul de încasare fiind de 35 % , debitul fiind de 3246,78 lei.

În anul 2011 în urma somaţiilor emise s-a mai încasat 73.428 lei din debitul şi majorările din 2011 .

           Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ teritoriale , sunt supuse inventarierii anuale .

           Deasemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Legea contabilităţii nr. 8271991 , republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată pe an .

          Prin Dispoziţia nr. 452 din 22. 11.2011, Primarul comunei Şipote a numit o comisie care să efectueze inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public şi privat al comunei Şipote, pe anul 2011 , având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv al comunei , precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu , aparţinând altor persoane juridice sau fizice , în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale .

           În anul 2011 s-au înregistrat ieşiri de bunuri din patrimoniul comunei Şipote prin casare cu respectarea prevederilor legale în vigoare , în valoare totală de 74.280 lei .

 

Nr

crt

Modalitate de ieşire

 

Denumirea bunurilor

Valoare lei

1

Casare

Mijloace fixe şi bunuri de natura obiecteelor de inventar - vestiar stadion

74.280 lei

 

În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului Consiliului Local Şipote la

31 .12.2011, este :

 

  1. 1.Bunuri din domeniul public al Consiliului Local Şipote :

 

 

 

Nr

crt

Denumire

Sold la

31.12.2010

Sold la

31.12.2011

 

Modificări

 

Total din care :

27.228.031

32.800.578

5.572.547

1

Mijloace fixe

27.002.945

32.575.492

5.572.547

1.1.

Terenuri

3.071.968

3.071.968

-

1.2.

Clădiri

26.347.129

26.378.119

30.990

1.3.

Alte active necorporale instruire şi echipamente

259.316

5.800.873

5.541.557

2.

Obiecte de inventar

225.086

225.086

-

 

  1. 2.Bunuri din domeniul privat al comunei Şipote :

Nr

crt

Denumire

Sold la

31.12.2010

Sold la

31.12.2011

Modificări

 

Total, din care :

2.675.468

2.675.468

-

1

Mijloace fixe din acestea

2.675.468

2.675.468

-

1.1

Terenuri

2.631.746

2.631.746

-

1.2.

Clădiri ( 3 aparatamente sat Chişcăreni )

43.722

43.722

-

Activitatea de inventariere s-a desfăşurat în perioada 22. 11.2011 – 15.12.2011,                          

Din procesul verbal întocmit de comisia de inventariere , înregistrat sub numărul 7324 din 16.12.2011 a rezultat faptul că inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul Local Şipote s-a efectuat cu respectarea prevederilor ordinului M.F.P. nr. 2861/2009 , pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii,verificându-se totodată şi modul de păstrare , depozitare şi conservare a bunurilor

                        Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în urma verificărilor rezultatelor operaţiunii de inventariere , a rezultat faptul că operaţiunea a fost finalizată şi materializată în termenul legal , nu s-au constatat deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe, neexistând astfel riscul periclitării patrimoniului comunei .

     Doamnelor şi domnilor consilieri,

                       Faţă de cele prezentate mai sus, pot spune că , în anul 2011 , gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Şipote , s-a realizat în mod corespunzător şi legal, asigurându-se prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Şipote , administrarea şi păstrarea corespunzătoare a acestuia , în conformiatte cu prevederile legale în vigoare.

                                                PRIMAR
                                 CONSTANTIN COŢOFANU