Primaria Sipote

A+ R A-

BULETIN INFORMATIV ANUAL - LEGEA NR. 544/2001 - PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

COMUNA   SIPOTE

JUDEŢUL IAȘI

 

 

                Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice potrivit Constituţiei României şi a documentelor internaţionale ratificate de Parlamentul României.

               Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a comunica din oficiu conform art.5 din Legea nr.544/2001 următoarele informaţii de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.

 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.

 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respectiv denumirea sediu, nr. de telefon, fax, adresă e-mail şi adresa paginii de internet.

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

6. Programele şi strategiile proprii.

7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate potrivit legii.

8. Lista cuprinzând documentele de interes public.

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

            Autorităţile publice sunt obligate potrivit dispoziţiilor art.6 din Legea nr.544/2001 să asigure persoanelor la cererea acestora informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Termenul de răspuns este de 10 zile sau după caz cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

           Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii: 

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate potrivit legii.

2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii.

3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

4. Informaţii cu privire la datele personale potrivit legii.

5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.

6. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

7. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Sipote .

 

 - Constituția României, -

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,

- Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,

- Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare,

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

 - O.G. nr.27/2002, republicată, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările ulterioare

- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările ulterioare.

 

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor , programul de funcţionare, programul de audienţe a Primăriei Comunei Sipote

 - Organigrama instituţiei – vezi site www.primriasipotei.ro

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Comunei Sipote  - vezi site www.primariasipote.ro

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului- vezi site www.primariasipote.ro

 

 

  Programul de funcţionare al instituţiei:

 LUNI – JOI, de la ora 8,00 până la ora 16.30 •

 • VINERI, de la ora 8,00 până la ora 14, 00

 

 Programul de audienţe:

  PRIMAR: - în fiecare zi de MIERCURI și JOI, de la ora 9,00 până la ora 11,00;

  VICEPRIMAR: - în fiecare zi de VINERI, de la 9,00 până la ora 11;

 SECRETAR: - în fiecare zi de LUNI și MARȚI, de la ora 9,00 până la ora 11,00.

            În cazul în care apar situații neprevăzute, care duc la imposibilitatea acordării audiențelor în zilele stabilite, audiențele se vor reprograma.

           Programul de lucru cu publicul, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sipote  și a structurilor funcționale din subordinea Consiliului Local al Comunei Sipote : • LUNI – MARȚI, MIERCURI , JOI , de la ora 8,30 până la ora 16,30 ,

• VINERI , de la ora 8,30 până la 14,00 – Compartimentul Registratură

 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Sipote şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

 

  P R I M A R    – PUIU CONSTANTIN

 VICEPRIMAR – BOTEZATU IULIAN

 

 Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:

 

URSU MARIANA 

-          Telefon/Fax: 0232/238333

-          Site :www.comunasipote.ro

-           E-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4. Coordonate de contact ale instituţiei

Denumire : COMUNA SIPOTE Sediul: comuna Sipote , strada Alexandru Lapausneanu , nr. 1 , judeţul IAȘI, Cod poştal 707485.

Telefon/Fax: 0232/238333, 0232 238320

Site: www.comunasipotei.ro

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

5. Lista cuprinzând documentele de interes public

- Hotărârile Consiliului local al comunei

 - Dispoziţiile Primarului cu caracter normativ

- Bugetul local

 - Programele şi strategiile de dezvoltare ale comunei

-  Bilanţul contabil

 - Organigrama

 - Lista consilierilor locali

 - Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

 - Declaraţii de avere

-  Declaraţii de interese (vezi site www.comunasipote.ro)

6. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii

- Hotărâri ale Consiliului Local ,

 - Dispoziţii ale Primarului comunei,

- Proiecte de hotărâri,

 - Procese verbale ale ședințelor de consiliu,

- Rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001,

- Raportul anual de activitate al autorității publice locale.

 

7. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

           Potrivit art.21 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,împotriva refuzului explicit sau tacit de a furniza informaţii de interes public se poate depune reclamaţie administrativă la conducătorul autorităţii sau a instituţiei publice în termen de 30 de zile.

                  Potrivit art.22 din Legea nr.544/2001 în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în drepturile prevăzute de prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază ori în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice.

 8. Programe şi strategii proprii.

             Bugetul şi bilanţul contabil Bugetul local al comunei pe anul 2016 poate fi consultat la compartimentul contabilitate din cadrul primăriei şi pe site-ul instituţiei .

 

 

 

 

 

                                                                                    Întocmit,

Responsabil Legea 544/2001

Inspector
Ursu Mariana