Primaria Sipote

A+ R A-

Angajari

ROMÂNIA

COMUNA ŞIPOTE

JUDEŢUL IAŞI

Str.Alexandru Lăpuşneanu nr.1

Nr.tel. 0232/238333,Nr.fax 0232/238320

e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Nr. 842 / 06.02.2017

 

A N U N Ț

 

            Primaria comunei Sipote,cu sediul în comuna Sipote,str.Al.Lăpușneanu nr.1,județul Iași ,organizează  concurs  sau examen    în vederea   ocuparii  pe perioadă  nedeterminată  a   posturilor  vacante  de  REFERENT  CULTURAL   și  ȘEF S.V.S.U ,funcții  contractuale  în cadrul aparatuui  de specialitate al Primarului comunei Șipote,județul Iași.

            Concursul se va desfășura în zilele de 09  martie  2017,ora 11,00 – proba  scrisă  și  10  martie  2017 ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea  concursului  sau examenului  la sediul instituției  din  comuna Șipote,județul Iași, la secretarul comunei  și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute  la art.6 din Hotărârea  Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 

a)      cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ;

b)      copia actului de identitate ;

c)      copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și  ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări ;

d)      copia carnetului de munca ,conforma cu originalul,sau,dupa caz,o adeverinta care sa ateste vechimea în munca,în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)       adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)      curriculum vitae ;

h)      alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

(2)Adeverinta care atesta starea de sanatate contine,in clar,numarul,data,numele emitentului si calitatea acestuia,în format standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3)În cazul documentului prevăzut la alin.(1)lit.e),candidatul declarant admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurarii primei probe a concursului.

(4)Actele prevazute la alin.1 lit b),c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele :

 

a)să fie cetățean român și să  aibă varsta de cel puțin 18 ani;

b)să fie apt medical pentru exercitarea funcției;

c)să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenie;

d)sa fie absolvent,cu diploma de licență ,a invatamantului universitar pentru postul de referent cultural și  absolvent a învățământului de 12 clase ,pentru postul de șef S.V.S.U.

e)permis de conducere  categoria  B și C pentru postul de șef S.V.S.U.;

f)certificatul  de calificare în meseria de pompier constituie un avantaj.

                  Bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Șipote.

                  Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției.

 

PRIMAR,

PUIU Constantin

 

 

BIBLIOGRAFIE

în vederea organizării şi desfăşurării concursului /examenului  pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență

 

1.Legea nr.215/2001 – legea  administratiei publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr.53/2003  –  Codul muncii,cu modificările și completările ulterioare ;

3.Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și institițiile  publice ;

4.H.G.nr.160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private ;

5.OUG nr.21/2004 privind Sistemul  Național  de  Managemen t al  Situațiilor  de urgență,cu modificările ulterioare ;

6.H.G.nr.1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

7.Legea nr.307/2006 privind apărarea  împotriva  incendiilor,cu  modificările și completările ulterioare ;

8.Ordinul nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență ;

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

în vederea organizării şi desfăşurării concursului /examenului  pentru ocuparea postului vacant de REFERENT CULTURAL  

 

Legea nr.215/2001 – legea  administratiei publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.53/2003  –  Codul muncii,cu modificările și completările ulterioare ;

Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și institițiile  publice ;

Ordonanţa nr. 27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;