Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 12 din 03.02.2012

ROMÂNIA                                                                                           

   JUDEŢUL IASI    

COMUNA ŞIPOTE                                  

CONSILIUL LOCAL  

         

                  

HOTARAREA   NR. 12

din 03 februarie 2012

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI ŞIPOTE , JUDEŢUL IAŞI , PE ANUL 2012 , ÎN SUMĂ DE 4.357 MII LEI

 

Consiliul Local al comunei Şipote judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.02.2012

 

                 Având în vedere art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală ;

Avand in vedere prevederile   Legii nr. 293 /21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. ATCP 826/19.01.2012 a D.G.F.P. Iaşi cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din T.V.A., sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit , aferente anului 2012 , înregistrată sub numărul 452 din 20,01.2012 ;

Având în vedere adresa nr. ATCP 126/04.01.2012 a D.G.F.P. Iaşi cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 din 21.12.2011 şi a susmelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, înregistrată sub numărul 94 din 06.01.2012 ;

Având în vedere adres nr. ATCP 194/06.01.2012 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Şipote, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat , înregistrată sub numărul 94 din 06.01.2012 ;

Având în vedere adresa nr. 167 din 06.01.2012 a Consiliului Judeţean Iaşi cu privire la repartizarea sumelor pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, drepturilor privind acordarea de emiere de albine şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, înregistrată sub numărul 94 din 06.01.2012 ;

Având în vedere procesul verbal de afişare al proiectului bugetului comunei Şipote , înregistrat sub nr. 7329 din 19.12.2011;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7329 din 19.12.2011 , prezentată şi susţinută de primarul comunei Şipote , domnul Constantin Coţofanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre ;

Având în vedere referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate înregistrat sub numărul 7328 din 19.12.2011 ;

   Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote :

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;

- Avizul   Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului şi libertăţi cetatenesti ;

- Avizul Comisiei pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;

   Având în vedere prevederile art. 36 alin (4) lit “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

              In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

 

            Art.1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote , judeţul Iaşi , pentru anul 2012 în sumă de 4.357 mii lei la partea de venituri şi de 4.357 mii lei , structurat pe două secţiuni , după cum urmează :

-       Secţiunea de funcţionarea este în sumă de   3.998 mi lei, atât la partea de

venituri cât şi la partea de cheltuieli;

-       Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 359 mii lei , la partea de venituri , iar la

partea de cheltuieli în sumă de 359 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2.     Se aprobă bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru anul 2012 în

sumă de  46 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli , structurat pe două secţiuni , după cum urmează :

-       Secţiunea de funcţionarea este în sumă de 46 mii lei , atât la partea de venituri

cât şi la partea de cheltuieli , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2012 prevăzută în anexa nr. 3

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.4. Sinteza bugetului comunei pe anul 2012 , detaliată la partea de venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli pe părţi , capitole, subcapitole , paragrafe , titluri , articole şi aliniate , după caz , precum şi lista de investiţii sunt prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

               Art.5. Primarul împreună cu referentul contabil vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

             Art.6. Hotărârea se comunică în termen legal :

  • Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii
  • Serviciul Buget al D.G.F.P.Iaşi ;
  • Primarului comunei Şipote , judeţul Iaşi ;
  • Va fi afişată la sediul primăriei Şipote , judeţul Iaşi

 

Preşedinte de sedinta ,                           Contrasemneaza pentru legalitate,

               Consilier,                                                            Secretar ,

       Daniliuc Costică                                                     Ursu Mariana

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de   03.02.2012   , cu .... voturi pentru, ....abţinere şi ..... vot împotrivă, din numărul total de ...... consilieri prezenţi.