Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 14 din 03.02.2012

ROMÂNIA

   COMUNA ŞIPOTE

     JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

 

H O T Ă R Â R E A NR . 14

Din data de 03.02.2012

                 Cu privire la aprobarea programului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de administrare a domeniului public şi privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi;

                                              Consiliul Local al comunie Şipote , judeţul Iaşi , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.02.2012 ;

 

                    Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Şipote , judeţul Iaşi , domnul Coţofanu Constantin , înregistrată sub numărul   677 din 01.02.2012 prin care propune Consiliului Local aprobarea  Programului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de administrare a domeniului public şi privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi ;

                     Având în vedere referatul doamnei   Sufragiu Maria   inspector în compartimentul urbanism , înregistrat sub numărul 678 din 01.02.2012 ;

          Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote :

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;

- Avizul   Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului şi libertăţi cetatenesti ;

         - Avizul Comisiei pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei

                     În temeiul art. 36 alin(2 ) lit.”c”. art 122 şi art 45 alin(1) şi art 115 alin(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţai Publică Locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                   Art.1. Se aprobă Programul de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de administrare a domeniului public şi privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi , în conformitate cu Anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                     Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Şipote, şi compartimentul urbanism .

                     Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote , va comunica copie după prezenta :

-          Instituţieii Prefectului Judeţului Iaşi - serviciul controlul legalităţii actelor ;

-          Primarului comunei Şipote ;

-          Compartimentului urbanism

-          Va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţă  publică prin afişare .

 

Preşedinte de sedinta ,                                           Contrasemneaza pentru legalitate,

               Consilier,                                                                      Secretar ,

       Daniliuc Costică                                                             Ursu Mariana

 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de   03.02.2012   , cu ...... voturi pentru, .......abţinere şi ....... vot împotrivă, din numărul total de ....... consilieri prezenţi.

 

   ROMÂNIA                                                                        ANEXA NR. 1

JUDEŢUL IAŞI                                              LA H.C.L. NR. 14 DIN 03.02.2012

COMUNA ŞIPOTE

     PRIMĂRIA COMUNEI ŞIPOTE

NR . 681 DIN 01.02.2012

PROGRAM DE MĂSURI

Privind îmbunătăţirea activităţii de administrare a domeniului public şi privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi

Nr

crt

Măsura propusă

Termen de execuţie

Cine răspunde

1.

Primarul comunei Şipote , judeţul Iaşi , va lua măsuri de actualizare a   inventarului domeniului public al comunei Şipote şi va asigura publicarea acestuia actualizat în Monitorul Official alRomâniei

01.05.2012

Inspectorul cadastral

Inspectorul urbanism

2.

Primarul comunei Şipote, va lua măsuri de actualizare a inventarului domeniului privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi

01.05.2012

Inspectorul cadastru

Inspectorul urbanism

3.

Anual, primarul comunei Şipote , judeţul Iaşi , va prezenta un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând unităţii administrative teritoriale Şipote .

Anual

Primarul comunei

4.

Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local, pot fi date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate .

Permanent

Primarul comunei

Secretarul comunei

Inspectorul urbanism

5.

Consiliul local poate hotărî cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vănzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat,de local, în condiţiile legii.

Permanent

Primarul comunei

6.

Vănzarea, concesionarea şiînchirierea bunurilor care aparţin domeniului public sau privat al comunei se va face numai prin lciitaţie publică, organizată în condiţiile legii

Permanent

Primarul comunei

Secretarul

Insepctorul urbanism

7.

Primarul comunei Şipote va administra cu maximă responsabilitate domeniul public şi privat al comunei Şipote, urmărind ca gestionarea acestora să se facă în strict conformitate cu legea

Permanent

Primarul comunei

Secretarul comunei

Inspectorul urbanism

8.

Anual, până la data de 24 decembrie , primarul comunei Şipote , va asigura inventarierea tuturor bunurilor aparţinănd unităţii administrative teritoriale Şipote

Anual până la 24 decembrie

Primarul comunei

Inspectorul urbanism

       Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează,

        Consilier                                                                   Secretar

   Daniliuc Costică                                                               Ursu Mariana